05.11.2019

Johdon osavuotinen selvitys: tammi-syyskuu 2019

Tämä tiedote on tiivistelmä Rettig Groupin osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2019. Luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–30.9.2019 ja vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, eikä niitä ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavilla englanninkielisenä verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.rettig.fi/en/investors-media/reports-and-presentations/

Tammi–syyskuussa 2019 Rettig Groupin liikevaihto oli suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Purmo Groupin (aiemmin Rettig ICC) liikevaihto kasvoi, kun taas Nordkalkin liikevaihto laski. Rettig Groupin käyttökate (EBITDA) oli vertailukautta korkeampi. Sekä Purmo Groupin että Nordkalkin käyttökate parani. Purmo Groupin ja Nordkalkin muutosohjelmat suorituskyvyn parantamiseksi etenevät suunnitellusti, ja odotamme niiden parantavan kummankin yhtiön kannattavuutta vuonna 2020. Terveystalo ja eQ tekivät hyvän tuloksen.

 

Taloudelliset avainluvut

  • Tammi–syyskuussa 2019 Rettig Groupin liikevaihto oli suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Purmo Groupin liikevaihtoa kasvattivat myynnin positiivinen kehitys etenkin Saksassa, Romaniassa ja Brasiliassa sekä vuoden 2018 lopussa tehty Sigarth AB:n yritysosto. Nordkalkin liikevaihto laski Koillis-Euroopan alueen myynnin laskun vuoksi.
  • Tammi–syyskuussa 2019 konsernin käyttökate (EBITDA) oli korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Sekä Purmo Groupin että Nordkalkin käyttökate parani. IFRS 16 Vuokrasopimukset ‑standardin käyttöönotto 1.1.2019 vaikutti positiivisesti käyttökatteeseen.
  • Konsernin liiketulos (EBIT) kasvoi. eQ Oyj- ja Terveystalo Oyj ‑sijoitusten kirjanpitokäsittelyn muutos vaikutti positiivisesti liiketulokseen ja nettotulokseen.
  • Vapaa kassavirta parani nettokäyttöpääoman suotuisan kehityksen seurauksena. Kaikki nettokäyttöpääoman osatekijät kasvoivat Purmo Groupin ansiosta.
  • Nettovelka* ja nettovelan ja käyttökatteen suhde* olivat samalla tasolla kuin syyskuussa 2018.

Rettig Groupin eQ Oyj- ja Terveystalo Oyj ‑sijoitusten kirjanpitokäsittelyä on muutettu. 1.1.2019 lähtien Rettig Group konsolidoi eQ Oyj- ja Terveystalo Oyj ‑sijoituksensa pääomaosuusmenetelmällä. Rettig Group arvioi, että sillä on merkittävä vaikutus eQ Oyj:hin ja Terveystalo Oyj:hin omistusosuuksiensa (15,21 % eQ:ssa ja 16,52 % Terveystalossa) kautta sen lisäksi, että se on edustettuna kummankin yhtiön hallituksessa. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä muutoksen vaikutus Rettig Groupin liiketulokseen oli 7,6 miljoonaa euroa ja jatkuvien toimintojen nettotulokseen 4,9 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 näkymät

Vuoden 2019 näkymät säilyvät ennallaan. Maailmantalouden epävarmuus on lisääntynyt, ja Euroopan ja Aasian talouskasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2019. Tämän seurauksena emme odota taloudellisten olosuhteiden edesauttavan olennaisesti yksityisomisteisten ydinsijoitustemme kannattavuuden paranemista. Vuonna 2019 keskitymme parantamaan näiden yhtiöiden kustannuskilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia kannattavuuden ja kassavirran luomisen tukemiseksi.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia

Rettig ICC vaihtoi nimensä Purmo Groupiksi lokakuussa 2019.

Osana muutosohjelmaansa Nordkalk julkaisi uuden toimintamallinsa syyskuussa 2019. Yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen ja huomioiden kaikki tänä vuonna toteutuneet eläköitymiset, irtisanoutumiset ja työtehtävien vähennykset, joiden yhteydessä tilalle ei ole palkattu uutta henkilöä, Nordkalkissa tulee olemaan 163 työpaikkaa vähemmän.

Vuoden 2020 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee vuoden 2019 vuosikertomuksensa ja koko vuoden taloudellisen tuloksensa 9. maaliskuuta 2020. Tammi–maaliskuun johdon osavuotinen selvitys julkaistaan 7. toukokuuta 2020, tammi–kesäkuun osavuosikatsaus 19. elokuuta 2020 ja tammi–syyskuun johdon osavuotinen selvitys 2. marraskuuta 2020.

Lisätietoja

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Puhelin 040 526 7813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi