05.11.2015

Nordkalk hakee Gotlannin Natura 2000 -päätöksen lainmukaisuuden harkintaa

Nordkalk on tänään 5.11.2015 pyytänyt Ruotsin korkeinta hallinto-oikeutta harkitsemaan Ruotsin hallituksen 31.8.2015 tekemän Natura 2000 -päätöksen laillisuutta. Hallituksen päätöksen mukaan Pohjois-Gotlannissa sijaitseva Bungen kaivosalue osoitetaan uudeksi Natura 2000 -alueeksi. Päätös muuttaa täysin edellytykset jo kymmenen vuotta kestäneessä lupaprosessissa, jossa on käsitelty Nordkalkin suunnittelemaa kaivostoimintaa. Lisäksi Nordkalk pyytää Bungen lupakäsittelyn keskeyttämistä  Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeudessa, kunnes korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä.

Nordkalkin mukaan hallituksen päätös, niiltä osin kuin se koskee Nordkalkin kiinteistöjä, on ristiriidassa Ruotsin perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja EU:n perusoikeuskirjassa tarkoitetun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kanssa, ja siksi päätös on kumottava. Hallitus on valmistelutyössään ottanut huomioon vain luonnonsuojelunäkökulman, eikä se ole huomioinut yksilöiden etuja tai yleisiä yhteiskunnallisia etuja. Koska alueen osoittaminen Natura-alueeksi ei perustu luontodirektiivin mukaiseen EU-lainsäädäntöön, vaan vapaaehtoisiin aloitteisiin, hallituksella ei ole ollut pätevää syytä olla huomioimatta suhteellisuusperiaatetta.

Hallitusta on lisäksi sitonut lainvoimainen päätös, jonka mukaan Bungen alueella kalkkikiven louhinta on etusijalla luonnonsuojeluun nähden, mutta hallitus ei ole ottanut sitä huomioon. Päätös tarkoittaa myös luvatonta poliittista sekaantumista käynnissä olevaan oikeusprosessiin valtiollisten osapuolien eli Ruotsin luonnonsuojeluviraston ja Gotlannin lääninhallituksen hyväksi.

Maa- ja ympäristötuomioistuin myönsi heinäkuussa 2014 Bungen louhokselle luvan ja ehdot, joita nyt käsitellään ylemmässä oikeusasteessa. Hallituksen päätös Natura 2000 -alueista käsittää 832 hehtaaria Nordkalkin omistamaa maata, joka kattaa koko Bungen kaivosalueen ja kuljetinhihnalle varatun käytävän Nordkalkin nykyisen louhoksen ja Bungeen suunnitellun louhoksen välillä.

Hallituksen päätöksellä on kauaskantoisia vaikutuksia Nordkalkille, ja ennakkotapauksena mahdollisesti  teollisuuden toiminnalle laajemmin. Siksi on yleisen edun mukaista, että hallituksen tekemän päätöksen lainmukaisuus tarkistetaan.

Lisätietoja:
Jarkko Kaplin, toimitusjohtaja, Nordkalk-konserni: +358 (0)20 753 7000, jarkko.kaplin@nordkalk.com
Eva Feldt, viestintäpäällikkö: +46(0)104762664, +46(0)739201086, eva.feldt@nordkalk.com
    
Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa.Tarjoamme tuotteita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Tuotteemme hyödyttävät ympäristöä savukaasujen puhdistuksessa, vedenkäsittelyssä ja maanparannuksessa. Tavoitteemme on tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle vähemmillä ympäristövaikutuksilla. Nordkalk on paikallinen toimittaja, jolla on toimintaa yli 30 paikkakunnalla pääosin Itämeren ympärillä. Yhtiön palveluksessa on noin 1 020 henkilöä. Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group.