Uutiset 16 huhtikuun, 2018

Rettig Group harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja kutsuu senior-ehtoisten vakuudettomien 110 000 000 euron määräisten vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojen haltijat suostumusten hakumenettelyyn

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI EDELLÄ MAINITTUIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Rettig Group Oy Ab harkitsee laskevansa liikkeeseen uuden euromääräisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan, jonka arvioitu maturiteetti on 5 vuotta (”Uudet Lainaosuudet”). Mahdollinen liikkeeseenlasku olisi tarkoitus toteuttaa lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Tavoiteltu lainapääoma on arviolta 80 miljoonaa euroa.

Samanaikaisesti Rettig Group Oy Ab kutsuu sen liikkeeseen laskemien 110 000 000 euron senior-ehtoisten vakuudettomien 2,375 prosentin kiinteäkorkoisten vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojen (”Liikkeeseenlasketut Lainaosuudet”) haltijat osallistumaan suostumusten hakumenettelyyn hankkiakseen suostumuksia, vaateista luopumisia ja päätöksiä Liikkeeseenlaskettujen Lainaosuuksien haltijoilta (”Haltijat”) muuttaakseen Liikkeeseenlaskettujen Lainaosuuksien ehtoja, joita tänään erikseen julkistetun Rettig Groupin suunnitellun konserninsisäisen uudelleenjärjestelyn toteuttaminen edellyttää tai jotka liittyvät siihen.

Suostumusten hakumenettely toteutetaan noudattaen niitä ehtoja ja tiettyjä rajoitteita, jotka on kuvattu 16.4.2018 päivätyssä consent solicitation memorandum -muistiossa (”Muistio”).

Osana suostumusten hakumenettelyä Haltijat kutsutaan osallistumaan kirjalliseen menettelyyn (”Kirjallinen Menettely”) Liikkeeseenlaskettujen Lainaosuuksien ehtojen kohdan 16 (Noteholders’ Meeting and Procedure in Writing) mukaisesti. Rettig Group Oy Ab on tänään julkaissut ilmoituksen Kirjallisesta Menettelystä, joka on saatavilla täältä.

Kirjalliseen Menettelyyn ovat oikeutettuja osallistumaan henkilöt, jotka on 19.4.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n järjestelmään yhden tai useamman Liikkeeseenlasketun Lainaosuuden omistajaksi tai hallintarekisteröinnin hoitajaksi. Lisäksi Haltijoiden edellytetään tekevän tiettyjä toimenpiteitä voidakseen osallistua Kirjalliseen Menettelyyn Muistion ja Kirjallista Menettelyä koskevan ilmoituksen ohjeiden mukaisesti.

Jotta ehdotus voitaisiin hyväksyä Kirjallisessa Menettelyssä, ehdotuksen hyväksymistä varten vaaditaan suostumus Haltijoilta, jotka edustavat yli 50 prosenttia annetuista äänistä.

Haltija, joka toimittaa Solicitation Agent -asiamiehenä toimivalle taholle pätevän äänestyslomakkeen ehdotuksen puolesta ennen 20.4.2018 kello 17:00 Suomen aikaa (EET) voi olla oikeutettu palkkioon, jonka määrä on 0,10 prosenttia niiden Liikkeeseenlaskettujen Lainaosuuksien pääomasta, joiden osalta ääni on annettu (”Early Consent Fee -palkkio”). Haltija, joka ei ole oikeutettu Early Consent Fee -palkkioon, mutta toimittaa Solicitation Agent -asiamiehenä toimivalle taholle pätevän äänestyslomakkeen ennen 26.4.2018 kello 17:00 Suomen aikaa (EET) voi olla oikeutettu palkkioon, jonka määrä on 0,05 prosenttia niiden Liikkeeseenlaskettujen Lainaosuuksien nimellispääomasta, joiden osalta ääni on annettu.

Palkkioiden maksu on ehdollinen ehdotusten asianmukaiselle hyväksymiselle Muistion ehtojen mukaisesti.

Suostumusten hakumenettelyn ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan Muistiossa, joka on Haltijoiden pyynnöstä saatavilla Solicitation Agent -asiamiehenä toimivalta taholta.

OP Yrityspankki Oyj toimii Solicitation Agent -asiamiehenä, Paying Agent -asiamiehenä ja Tabulation Agent -asiamiehenä suostumusten hakumenettelyyn liittyen.

Danske Bank A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Uusien Lainaosuuksien liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Solicitation Agent -asiamies:
OP Yrityspankki Oyj
Gebhardinaukio 1
FI-00510 HELSINKI
Puhelin: +358 10 252 1668, yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt
Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Pääjärjestäjät:
Danske Bank A/S
OP Yrityspankki Oyj

HUOMAUTUS:

Tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä Muistion kanssa suostumusten hakumenettelyyn liittyen. Mikäli Haltija on epävarma tämän tiedotteen sisällöstä, Muistion sisältämästä tiedosta tai toimenpiteistä, joihin Haltijan tulisi ryhtyä, Haltijaa kehotetaan itse välittömästi hankimaan taloudellista tai oikeudellista neuvoa, mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin, omalta arvonpaperinvälittäjältä, pankkineuvojalta, asianajajalta, kirjanpitäjältä tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvonantajalta.

Tämä tiedote tai Muistio eivät ole pyyntö osallistua suostumusten hakumenettelyyn missään maassa jossa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle, jonka osalta, olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen pyyntö tai osallistua sellaiseen hakumenettelyyn. Tämän tiedotteen ja Muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Tämän tiedotteen tai Muistion haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai pyyntöä tarjouksen tekemiseksi ostaa, eikä Uusia Lainaosuuksia tulla myymään sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, ilman poikkeusta rekisteröinnistä tai kvalifikaatiosta kyseisen maan arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Lainaosuuksia tai suostumusten hakumenettelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Suostumusten hakumenettely toteutetaan ainoastaan Yhdysvaltain ulkopuolella. Uusia Lainaosuuksia ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä (”Regulation S -säännös”)) lukuun tai hyväksi, paitsi Regulation S -säännöksessä määritellyn offshore-järjestelyn myötä Regulation S -säännöksen mukaisesti.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta, jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisen, ”sijoitusalan ammattilaisia” koskevan määritelmän soveltamisalaan tai (b) korkean nettoarvon yhtiöille, rekisteröimättömille yhdistyksille, henkilöyhtiöille ja korkean arvon trustien edunvalvojille Määräyksen artiklan 49(2) mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämän tiedote liittyy, ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa, eikä kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.