21.12.2021

Rettig Group ilmoittaa lunastavansa vuosina 2022 ja 2023 erääntyvät joukkovelkakirjalainat vapaaehtoisesti kokonaan takaisin

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Ilmoitus vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan lunastuksesta kokonaan
Rettig Group Oy Ab ilmoittaa käyttävänsä oikeuttaan lunastaa kokonaan takaisin liikkeelle laskemansa vakuudettoman 2,375 prosentin kiinteäkorkoisen 25.4.2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000252192) lunastuspäivänä 25.1.2022 lainaehtojen kohdan 8 mukaisesti. Joukkovelkakirjalainan tämänhetkinen yhteenlaskettu nimellismäärä on 34 590 000 euroa. Lunastuspäivänä Rettig Group Oy Ab maksaa lainaehtojen mukaisesti lainan haltijoille lunastushinnan, joka on 100 prosenttia kunkin lainaosuuden nimellismäärästä, sekä lainaosuuksille kertyneet ja maksamattomat korot lunastuspäivään asti mutta lunastuspäivä pois lukien.

Ilmoitus vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainan lunastuksesta kokonaan
Rettig Group Oy Ab ilmoittaa käyttävänsä oikeuttaan lunastaa kokonaan takaisin liikkeelle laskemansa vakuudettoman 2,000 prosentin kiinteäkorkoisen 30.4.2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000320924) lunastuspäivänä 25.1.2022 lainaehtojen kohdan 8 mukaisesti. Joukkovelkakirjalainan tämänhetkinen yhteenlaskettu nimellismäärä on 4 980 000 euroa. Lunastuspäivänä Rettig Group Oy Ab maksaa lainaehtojen mukaisesti lainan haltijoille lunastushinnan, joka on 102,028 prosenttia kunkin lainaosuuden nimellismäärästä, sekä lainaosuuksille kertyneet ja maksamattomat korot lunastuspäivään asti mutta lunastuspäivä pois lukien.

Rettig Group Oy Ab rahoittaa takaisinlunastukset kassavaroillaan.

Lisätietoja:
Topi Jokiranta, Talousjohtaja, puhelin +358 40 048 2628

HUOMAUTUS:
Tämän tiedotteen jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi. Tässä tiedotteessa käsiteltyjä arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä tarjota tai myydä Yhdysvalloissa kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), tai hänen lukuunsa tai hyväksi, paitsi poikkeuksen perusteella tai transaktiossa, johon ei sovelleta Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalakia ja sovellettavan osavaltion tai paikallisten arvopaperilakien rekisteröintivaatimuksia.
Tätä tiedotetta ei jaeta, eikä sitä saa välittää, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja se on tarkoitettu yksinomaan Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisille henkilöille tai niille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka kuuluvat ”sijoitusalan ammattilaisia” koskevan määritelmän soveltamisalaan (kuten määritelty Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklassa 19(5)) tai Määräyksen artiklan 49 alle, tai muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti ilmoittaa Määräyksen mukaisesti.