20.04.2018

Rettig Group julkistaa myönteisen tuloksen 110 000 000 euron määräisten vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojensa kirjalliseen suostumusten hakumenettelyyn liittyen

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI EDELLÄ MAINITTUIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Jatkona Rettig Group Oy Ab:n (”Rettig Group”) 16.4.2018 päivättyyn tiedotteeseen, joka liittyy 110 000 000 euron senior-ehtoisten vakuudettomien 2,375 prosentin kiinteäkorkoisten vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojen (”Lainaosuudet”) suostumusten hakumenettelyyn, Rettig Group ilmoittaa, että Lainaosuuksien haltijat, jotka edustavat yli 50 prosenttia Lainaosuuksien maksamattomasta pääomasta, ovat äänestäneet ehdotuksien puolesta 16.4.2018 päivätyn consent solicitation memorandum -muistion (”Muistio”) ehtojen ja kirjallista menettelyä koskevan ilmoituksen mukaisesti. Ehdotusten hyväksymisen edellyttämä äänimäärä on siis saavutettu.

Suostumusten hakumenettely jatkuu 26.4.2018 kello 17:00 Suomen aikaa (EET) saakka (”Viimeinen Äänestysmääräaika”) Muistion ehtojen mukaisesti.

Suostumusten hakumenettelyn lopullinen tulos julkaistaan niin pian kuin on käytännössä kohtuullista Viimeisen Äänestysmääräajan jälkeen. Suostumuksiin liittyvät palkkiot maksetaan niin pian kuin on käytännössä kohtuullista Viimeisen Äänestysmääräajan jälkeen, kuitenkin viimeistään viisi (5) pankkipäivää Viimeisen Äänestysmääräajan jälkeen.

Lisätietoja suostumusten hakumenettelystä antaa Solicitation Agent -asiamies:

OP Yrityspankki Oyj
Gebhardinaukio 1
FI-00510 HELSINKI
Puhelin: +358 10 252 1668, yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt
Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

HUOMAUTUS:

Tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä Muistion kanssa suostumusten hakumenettelyyn liittyen. Mikäli haltija on epävarma tämän tiedotteen sisällöstä, Muistion sisältämästä tiedosta tai toimenpiteistä, joihin haltijan tulisi ryhtyä, haltijaa kehotetaan itse välittömästi hankkimaan taloudellista tai oikeudellista neuvoa, mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin, omalta arvonpaperinvälittäjältä, pankkineuvojalta, asianajajalta, kirjanpitäjältä tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvonantajalta.

Tämä tiedote tai Muistio eivät ole pyyntö osallistua suostumusten hakumenettelyyn missään maassa, jossa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle, jonka osalta, olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen pyyntö tai osallistua sellaiseen hakumenettelyyn. Tämän tiedotteen ja Muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Tämän tiedotteen tai Muistion haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai pyyntöä tarjouksen tekemiseksi ostaa, eikä Lainaosuuksia tulla myymään sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, ilman poikkeusta rekisteröinnistä tai kvalifikaatiosta kyseisen maan arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Lainaosuuksia tai suostumusten hakumenettelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Suostumusten hakumenettely toteutetaan ainoastaan Yhdysvaltain ulkopuolella. Lainaosuuksia ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä (”Regulation S -säännös”)) lukuun tai hyväksi, paitsi Regulation S -säännöksessä määritellyn offshore-järjestelyn myötä Regulation S -säännöksen mukaisesti.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta, jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisen, ”sijoitusalan ammattilaisia” koskevan määritelmän soveltamisalaan tai (b) korkean nettoarvon yhtiöille, rekisteröimättömille yhdistyksille, henkilöyhtiöille ja korkean arvon trustien edunvalvojille Määräyksen artiklan 49(2) mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämän tiedote liittyy, ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa, eikä kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.