18.10.2021

Rettig Group julkistaa tulokset 90 000 000 euron määräisen vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainan suostumusten hakumenettelystä sekä ostotarjousmenettelystä

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Jatkona Rettig Group Oy Ab:n (“Rettig Group”) 5.10.2021 päivättyyn tiedotteeseen, joka koskee sen liikkeeseen laskeman 90 000 000 euron määräisen 2,000 prosentin kiinteäkorkoisen 30.4.2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000320924) lainaosuuksien (”Lainaosuudet”) suostumusten hakumenettelyä ja ostotarjousmenettelyä, Rettig Group ilmoittaa täten suostumusten hakumenettelyn ja ostotarjousmenettelyn lopputulokset.

Suostumusten hakumenettelyssä Lainaosuuksia koskeva kirjallinen menettely oli päätösvaltainen, ja 100 prosenttia annetuista äänistä annettiin 5.10.2021 päivätyn consent solicitation and tender offer memorandum -muistion (”Muistio”) ja kirjallista menettelyä koskevan ilmoituksen mukaisen ehdotuksen puolesta. Ehdotettu päätös Lainaosuuksiin sovellettavien ehtojen muuttamiseksi on siten asianmukaisesti hyväksytty. Päätöksen voimaantulopäivä, jona Lainaosuuksiin sovellettavien ehtojen muutokset tulevat voimaan, on 18.10.2021.

Rettig Group maksaa selvityspäivänä 22.10.2021 suostumuksiin liittyvän palkkion 0,20 prosenttia niiden Lainaosuuksien pääomasta, joiden osalta puoltava ääni ehdotukselle on annettu, relevanteille Lainaosuuksien haltijoille Muistion ehtojen mukaisesti.

Lainaosuuksien haltijoiden Muistion ehtojen mukaan pätevästi Rettig Groupin ostettavaksi käteistä vastaan tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli pääomaltaan yhteensä 85 020 000 euroa. Rettig Group hyväksyy ostettavaksi kaikki pätevästi tarjotut Lainaosuudet.

Lainaosuuksien takaisinostohinta (joka sisältää suostumuksiin liittyvän palkkion 0,20 prosenttia nimellisarvosta) on 1 027,53 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000 euron suuruista Lainaosuutta kohti (vastaten 102,753 prosentin kiinteää käteishintaa). Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksytyille Lainaosuuksille maksetaan lisäksi kertyneet ja maksamattomat korot.

Takaisinoston selvityspäivä on 22.10.2021. Kaikki Rettig Groupin hankkimat Lainaosuudet tullaan mitätöimään. Lainaosuudet, joita ei osteta takaisin ostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Lisätietoja on saatavissa Solicitation Agent and Dealer Manager -asiamiehiltä:

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12                                            
DK-1092 Copenhagen K, Denmark                        
Telephone:  +45 3364 8851                                              
Attention: Christian Holm Nielsen                           
E-mail: liabilitymanagement@danskebank.dk           

OP Corporate Bank plc
Gebhardinaukio 1
FI-00510 Helsinki, Finland
Telephone: +358 50 599 1281
Attention: Thomas Ulfstedt
E-mail: liabilitymanagement@op.fi

HUOMAUTUS:

Tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä kirjallista menettelyä koskevan ilmoituksen sekä Muistion kanssa suostumusten hakumenettelyyn ja ostotarjousmenettelyyn liittyen. Jos Lainaosuuksien haltija on epävarma tämän tiedotteen sisällöstä, kirjallista menettelyä koskevan ilmoituksen tai Muistion sisältämästä tiedoista, tai suostumusten hakumenettelystä ja ostotarjousmenettelystä tai toimenpiteistä, joihin haltijan tulisi ryhtyä, haltijaa kehotetaan itse välittömästi hankimaan taloudellista tai oikeudellista neuvoa, mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin, omalta arvonpaperinvälittäjältä, pankkineuvojalta, asianajajalta, kirjanpitäjältä tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvonantajalta.

Tämä tiedote tai Muistio eivät ole pyyntö osallistua suostumusten hakumenettelyyn tai tarjousmenettelyyn missään maassa jossa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle, jonka osalta, olisi laitonta soveltuvan lainsäädännön nojalla tehdä sellainen pyyntö. Tämän tiedotteen ja Muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Tämän tiedotteen tai Muistion haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote tai Muistio eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi. Tässä tiedotteessa ja Muistiossa käsiteltyjä arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä tarjota tai myydä Yhdysvalloissa kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), tai hänen lukuunsa tai hyväksi, paitsi poikkeuksen perusteella tai transaktiossa, johon ei sovelleta Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalakia ja sovellettavan osavaltion tai paikallisten arvopaperilakien rekisteröintivaatimuksia.

Tätä tiedotetta tai Muistiota ei jaeta, eikä niitä saa välittää, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja ne on tarkoitettu yksinomaan Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisille henkilöille tai niille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka kuuluvat ”sijoitusalan ammattilaisia” koskevan määritelmän soveltamisalaan (kuten määritelty Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklassa 19(5)) tai Määräyksen artiklan 49 alle, tai muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti ilmoittaa Määräyksen mukaisesti.