Uutiset 23 huhtikuun, 2018

Rettig Group laskee liikkeeseen 90 miljoonan euron suuruisen vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI EDELLÄ MAINITTUIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Rettig Group Oy Ab laskee liikkeeseen uuden 90 miljoonan euron suuruisen senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 30.4.2023, sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,000 prosenttia ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on 99,418 prosenttia.

Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään yleisiin rahoitustarpeisiin sekä Rettig Group Oy Ab:n velkojen osittaiseen jälleenrahoittamiseen.

Danske Bank A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:
Tomas von Rettig, President and CEO, Rettig Group

Pia Dahlqvist, viestintäjohtaja, Rettig Group
Puhelin 040 526 7813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi

HUOMAUTUS:

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Rettig Group Oy Ab:n (”Yhtiö”) arvopapereita. Tämän tiedot-teen ja siihen liittyvän, joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai -dokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai pääjärjestäjillä tai niiden läheisyhteisöillä tai edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”)) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisen kanssa. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä (”Regulation S -säännös”)) lukuun tai hyväksi, paitsi Regulation S -säännöksessä määritellyn offshore-järjestelyn myötä Regulation S -säännöksen mukaisesti.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tässä tiedotteessa ja kaikissa joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liitty-vissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemus-ta sijoittamisesta, jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisen, ”sijoitusalan ammattilaisia” kos-kevan määritelmän soveltamisalaan tai (ii) korkean nettoarvon yhteisöille Määräyksen artiklan 49(2) kohdan mukaisesti (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämän tiedote liittyy, ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa, eikä kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.