06.04.2017

Rettig harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2017 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI EDELLÄ MAINITTUIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Rettig Group Oy Ab (”Yhtiö”) suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden euromääräisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan, jonka arvioitu maturiteetti on 5 vuotta (”Uudet Lainaosuudet”). Mahdollinen laina olisi tarkoitus laskea liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Tavoiteltu lainapääoma on arviolta 100 miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa 25.6.2012 liikkeeseen laskettujen ja 25.6.2017 erääntyvien 100 miljoonan euron 5,25 % lainaosuuksien (ISIN: FI4000046347) (”Lainaosuudet”) haltijat myymään Laina-osuutensa käteistä vastaan 6.4.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Takaisinostotarjouksen mukaisesti, Yhtiö esittää hyväksyvänsä ostettavaksi kaikki Lainaosuudet. Yhtiö pidättää kuitenkin oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä takaisinostettavien Lainaosuuksien määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä ja hankkimatta yhtään Lainaosuutta.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Lainaosuuksien takaisinoston hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, yllä mainittujen Uusien Lainaosuuksien hinnoittelu.  Lainaosuuksien takaisinostohinta on 50 446,00 euroa kutakin pääomaltaan 50 000,00 euron suuruista Lainaosuutta kohti (vastaten 100,892%:n kiinteää käteishintaa). Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjotuille, toimitetuille ja hyväksy-tyille Lainaosuuksille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika päättyy 19.4.2017 klo 13:00. Takaisinostotarjouksen alustava lopputulos julkistetaan mahdollisimman pian tarjousajan päätyttyä, arviolta 19.4.2017. Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan mahdollisimman pian, jonka odotetaan olevan arviolta 19.4.2017. Takaisinoston selvityspäivä riippuu Takaisinostotarjouksen toteuttamisesta ja Uusien Lainaosuuksien liikkeeseenlaskun toteuttamisajankoh-dasta, ja sen odotetaan olevan arviolta 24.4.2017.

Järjestelyn tarkoituksena on proaktiivisesti varautua tulevaisuudessa erääntyvien lainojen takaisinmaksamiseen sekä pidentää Yhtiön lainojen keskimääräistä maturiteettiprofiilia.

Nordea Bank AB (publ) toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä Takaisinostotarjouksessa. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta.

Nordea Bank AB (publ) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Uusien Lainaosuuksien liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä:
Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com / nordealiabilitymanagement@nordea.com

Tarjouksentekijän asiamies:
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Lisätietoja

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole Yhtiön, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai Tarjouksentekijän asiamiehen, tai niiden johdon, toimihenkilöiden, työntekijöiden, asiamiesten tai läheisyhteisöjen suositus Takaisinostotarjoukseen liittyen tai suositus Lainaosuuksien haltijoille Lainaosuuksien tarjoamiseksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä. Lainaosuuksien haltijoiden tulisi kysyä neuvoa omilta vero-, kirjanpito-, sijoitus- ja oikeudellisilta neuvonantajiltaan sekä tehdä itsenäinen päätös omistamiensa Lainaosuuksien tarjoamisesta ostettavaksi Takaisinostotarjouksen perusteella.

Jakelurajoitukset

Tämän tiedotteen sekä Lainaosuuksien takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen, Tarjousmuistion sekä muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous Lainaosuuksien myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Lainaosuuksia henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiöllä, Takaisinosto-tarjouksen järjestäjällä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä, tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933), muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä (”Regulation S -säännös”)) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Lainaosuuksia ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Lainaosuuksia koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Lainaosuuksia koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Lainaosuuden haltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että hän toimii ilman omaa harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja omistuksia, mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja ja/tai materiaaleja ole hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun henkilön toimesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000, muutoksineen) pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota ja muita tarjousmateriaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen saa jakaa ja ne on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta,  jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisen, ”sijoitusalan ammattilaisia” koskevan määritelmän soveltamisalaan tai (ii) korkean nettoarvon yhtei-söille Määräyksen artiklan 49(2) kohdan mukaisesti (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämän tiedote, Tarjousmuistio ja kaikki sellainen muu materiaali koskien Takaisinostotarjousta liittyy, ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.   

Yleistä

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä myydä Lainaosuuksia (eikä Lainaosuuksien haltijoiden Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä tarjouksia hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai millä tahansa sen lähiyhteisöillä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, tällaisen Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Yhtiön puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Lainaosuuksien haltijan katsotaan antavan tietyt vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti Tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista Lainaosuutta koskevaa tarjousta ostettavaksi sellaiselta haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia, ei hyväksytä. Yhtiö, Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja Tarjouksentekijän asiamies pidättävät oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, Lainaosuuksia koskevan tarjouksen osalta, onko Lainaosuuden haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja Yhtiö sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Uusien lainaosuuksien liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien lainaosuuksien rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uusien lainaosuuksien tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli Yhtiö päättää edetä Uusien Lainaosuuksien liikkeeseenlaskussa, Uusiin Lainaosuuksiin liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai -dokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Uusien Lainaosuuksien tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uusien Lainaosuuksien liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten Uusia Laina-osuuksia, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai osto-tarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä, Takaisinostotarjouksen järjestäjällä, Tarjouksentekijän asiamiehellä tai pääjärjestäjillä tai niiden läheisyhteisöillä tai edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksis-ta riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Uusiin Lainaosuuksiin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Uusia Lainaosuuksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisen kanssa. Uusia Lainaosuuksia ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Regulation S -säännöksessä määritellyn offshore-järjestelyn myötä Regulation S -säännöksen mukaisesti.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta Uusien Lainaosuuksien tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talous-alueen jäsenvaltiossa. Uusia Lainaosuuksia tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektii-vin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poik-keuksen nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”). Uusiin Lainaosuuksiin liittyvää tarjousta yleisölle Relevantissa Jäsenvaltiossa ei voida tehdä, ellei Uusiin Lainaosuuksiin liittyvää tarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa Jäsenvaltiossa Esitedirektiivin seuraavien poikkeusten nojalla, jos nämä on implementoitu Relevantissa Jäsenvaltiossa: (a) Esitedirektiivissä määritellyille ”kokeneille sijoittajille”; (b) alle 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (jotka ovat muita kuin Esitedirektiivissä määriteltyjä ”kokeneita sijoittajia”) Esitedirektiivin sallimalla tavalla tai (c) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esitedirektiivin artiklan 3(2) soveltamisalaan, edellyttäen että sellainen tarjoaminen ei edellytä, että Yhtiö tai pääjärjestäjät joutuisivat julkaisemaan esitteen Esitedirektiivin artiklan 3 mukaisesti tai esitteen täydennyksen Esitedirektiivin artiklan 16 mukaisesti. Ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” suhteessa Uusiin Lainaosuuksiin missä tahansa Relevantissa Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Sen lisäksi mitä yllä on todettu Euroopan talousalueen osalta (joka selvyyden vuoksi pätee myös Yhdistyneen kuningaskunnan osalta), Yhdistyneessä kuningaskunnassa tässä tiedotteessa ja kaikissa Uusien Lainaosuuksien tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta,  jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisen, ”sijoitusalan ammattilaisia” koskevan määritelmän soveltamisalaan tai (ii) korkean netto-arvon yhteisöille Määräyksen artiklan 49(2) kohdan mukaisesti (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämän tiedote liittyy, ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa, eikä kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.