Uutiset 28 helmikuun, 2019

Tammi–joulukuu 2018: Rettig Group kasvatti omistustaan Terveystalossa ja eQ:ssa

Luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–31.12.2018 ja vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, ja ne on tilintarkistettu. 

Konsernin avainluvut

  • Liikevaihto vuonna 2018 oli edellisvuoden liikevaihtoa pienempi johtuen sekä Nordkalkin että Rettig ICC:n hieman heikommasta myynnistä. Nordkalkin liikevaihto laski pääasiassa Skandinavian heikomman myynnin seurauksena. Rettig ICC:n myyntihinnat olivat yleisesti odotetulla tasolla, kun taas myyntimäärät olivat tietyillä keskeisillä markkinoilla edellisvuotta matalammat.
  • Käyttökate (EBITDA) laski pääasiassa kustannusten nousun ja vahvan euron aiheuttaman Rettig ICC:n pienemmän käyttökatteen seurauksena.
  • Liiketulosta (EBIT) ja nettotulosta heikensivät edelleen osakkuusyhtiöidemme, Alandian ja NorFraKalkin, pienemmät tulokset. Liiketuloksen kertaluonteisiin eriin vuonna 2017 sisältyivät 14 miljoonan euron luovutusvoitto Rettig ICC:n myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelystä liittyen Belgian Zonhovenissa sijaitsevaan kiinteistöön ja 19 miljoonan euron alaskirjaus, joka liittyy Nordkalkin Bunge-kaivosprojektiin tehtyihin investointeihin.
  • Operatiivinen kassavirta laski matalamman käyttökatteen ja suuremman nettokäyttöpääoman johdosta.
  • Merkittävät lisäinvestoinnit Terveystalon ja eQ:n osakkeisiin kasvattivat korollista nettovelkaa.

Tomas von Rettig, Rettig Groupin toimitusjohtaja:

Rettig Groupilla oli aktiivinen vuosi: kasvatimme merkittävästi omistusosuuttamme sekä Terveystalossa että eQ:ssa kahden suuren transaktion myötä. Molemmat näistä ovat oman alansa parhaita yrityksiä, joissa näemme potentiaalia pitkän aikavälin kestävään arvon luomiseen. Terveystalolle vuosi 2018 oli hyvä, ja sen tulos oli vahva sekä kasvun että kannattavuuden osalta. eQ:lle vuosi 2018 oli jälleen ennätysvuosi, ja konsernin voitto kasvoi 12 prosenttia.

Jatkoimme myös yksityisomisteisten yritystemme kehittämistä ja teimme useita merkittäviä toimenpiteitä, joiden uskomme varmistavan näiden yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn, kannattavuuden ja arvonluonnin. Vuonna 2018 Rettig ICC:n markkinaympäristö oli haastava, kun lämpöpatterien kysyntä laski useilla keskeisillä maantieteellisillä alueilla ja kustannukset nousivat. Nordkalkin eri markkinoiden kehitys oli vaihtelevaa; Keski-Euroopan markkinat kehittyivät vahvasti, kun taas Skandinaviassa oli haasteita. Kummassakin yrityksessä aloitetaan muutosohjelmat suorityskyvyn parantamiseksi vuonna 2019. Odotamme ohjelmien tuottavan hyötyjä vuodesta 2020 lähtien.

Alandialla oli muutosten vuosi, ja yhtiö on nyt selvästi keskittynyt merivakuutuksiin. Uuden terävöitetyn painopistealueen ja strategian ansiosta Alandialla on hyvät edellytykset kannattavuuden parantamiseen. Anchorin vuosi oli hyvä, ja se onnistui navigoimaan markkinaheilahteluissa.

Rettig Group sijoittaa eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, mikä vähentää portfoliomme suhdanneherkkyyttä ja volatiliteettia. Yksityisomisteiset ydinsijoituksemme ovat Rettig ICC (sisäilman säätölaitteet), Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet) ja Alandia (vakuutus). Listatut ydinsijoituksemme ovat Terveystalo (terveyspalvelut) ja eQ (varainhoito ja corporate finance). Finanssisijoituksiamme hallinnoidaan Anchorin kautta.

Portfolioyhtiöiden tapahtumia vuonna 2018

Yksityisomisteiset ydinsijoitukset

Rettig ICC:n liikevaihto laski 682 miljoonaan euroon (2017: 684 miljoonaa euroa) johtuen lämpöpatterien kysynnän laskusta useissa maissa. Muiden tuotekategorioiden kasvu riitti korvaamaan lämpöpatteriliiketoimintaa kohdanneen laskun, mutta ei auttanut Rettig ICC:tä kasvamaan. Käyttökate laski 57 miljoonaan euroon (2017: 63 miljoonaa euroa), kun tuotantokustannukset nousivat, eikä markkinadynamiikka mahdollistanut vastaavaa hintojen nostoa. Vahvalla eurolla oli merkittävä vaikutus kannattavuuteen, sillä euroalueelle kohdistuu suurempi osuus yhtiön kustannuksista kuin myynnistä. Vuosi 2019 on kolmas peräkkäinen haastava vuosi Rettig ICC:lle, mutta yhtiö on vakuuttunut, että toteutettujen ja suunniteltujen toimenpiteiden myötä se pystyy kasvamaan ja parantamaan kannattavuuttaan. Näihin toimenpiteisiin sisältyy myös vuoden 2019 alussa käynnistetty muutosohjelma suorityskyvyn parantamiseksi.

Nordkalkin liikevaihto laski 300 miljoonaan euroon (2017: 304 miljoonaa euroa) ja käyttökate 53 miljoonaan euroon (2017: 54 miljoonaa euroa), mikä oli seurausta vaihtelevasta kehityksestä eri markkina-alueilla ja asiakassegmenteissä. Puolassa (Keski-Euroopassa) kaikkien asiakassegmenttien tulos oli hyvä. Koillis-Euroopassa ja Skandinaviassa kilpailun kiristyminen erityisesti poltetun kalkin ja sammutetun kalkin (kalsiumoksidi ja -hydroksidi) liiketoiminnassa vaikutti Nordkalkin taloudelliseen kehitykseen. Turkin talous hidastui ja valuutta heikkeni. Tällä oli negatiivinen vaikutus myyntiin rakennusalan asiakkaille. Vuonna 2019 Nordkalkin ydinliiketoiminnan eli kalkkikiven odotetaan jatkuvan vahvana, ja liikevaihdon ja käyttökatteen arvioidaan nousevan. Poltetun kalkin markkinoilla kilpailutilanne pysyy haastavana. Positiivista kehitystä vauhdittaa vuoden 2019 alussa käynnistetty muutosohjelma suorityskyvyn parantamiseksi.

Alandian vakuutusmaksutulo parani 50 miljoonaan euroon (2017: 38 miljoonaa euroa). Yhtiön kasvu oli vahvaa, mutta taloudellinen tulos oli edellisvuotta heikompi matalampien sijoitustuottojen sekä odotettua suuremmista korvauskustannuksista johtuvan heikomman vakuutusteknisen tuloksen vuoksi. Vuonna 2018 Alandia järjesteli organisaatiotaan uudelleen keskittyäkseen meri- ja venevakuutuksiin, joiden osuus Alandian vakuutusmaksuista on 96 prosenttia. Rettig Group omistaa Alandiasta 25 prosenttia.

Listatut ydinsijoitukset

Terveystalon liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 745 miljoonaan euroon vuonna 2018 (2017: 690 miljoonaa euroa). Oikaistu EBITA oli 88 miljoonaa euroa, mikä on 11,8 prosenttia liikevaihdosta. Vuosi 2018 oli Terveystalon viides peräkkäinen vahvan kasvun vuosi. Yhtiö kasvoi laaja-alaisesti kaikissa asiakasryhmissä ja paransi tulostaan jokaisella vuosineljänneksellä. Attendon Suomen terveyspalvelujen osto saatiin päätökseen vuoden 2018 lopulla. Rettig Group omistaa Terveystalosta 16,52 prosenttia.

eQ kasvatti nettoliikevaihtoaan 12 prosentilla 45 miljoonaan euroon (2017: 41 miljoonaa euroa) ja liikevoittoaan 22 miljoonaan euroon (2017: 20 miljoonaa euroa). Varainhoidon palkkiotuotot kasvoivat 8 prosentilla 36,7 miljoonaan euroon haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Kasvu oli markkinoita nopeampaa erityisesti johtuen hyvästä kiinteistörahastojen ja Private Equity -tuotteiden myynnistä. Rettig Group omistaa eQ:sta 15,39 prosenttia.

Finanssisijoitukset

Anchorin sijoitustuotto oli edellisvuotta matalammalla tasolla vuoden 2018 haastavien finanssimarkkinoiden vuoksi. Tuotto oli 4,3 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 8,4 prosenttia. Parhaiten tuottivat Private Equity ‑sijoitukset. Sijoitussalkun riskitasoa pienennettiin vuoden aikana, minkä seurauksena käteisvarat olivat suuret vuoden lopussa. Kaikkien salkun osien tulos oli hyvä verrattuna vertailuindeksiin vuonna 2018. Sijoitussalkun nettovarallisuusarvo oli vuoden lopussa 73 miljoonaa euroa (2017: 70 miljoonaa euroa).

Vuoden 2019 näkymät

Maailmantalouden epävarmuus on lisääntynyt, ja Euroopan ja Aasian talouskasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2019. Tämän seurauksena emme odota taloudellisten olosuhteiden edesauttavan olennaisesti yksityisomisteisten ydinsijoitustemme kannattavuuden paranemista. Vuonna 2019 keskitymme parantamaan näiden yhtiöiden kustannuskilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia kannattavuuden ja kassavirran luomisen tukemiseksi.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia

Tammikuussa 2019 Marcel Gestranius nimitettiin Nordkalkin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä.

Helmikuussa 2019 Tomas von Rettig valittiin Rettig Groupin hallituksen puheenjohtajaksi ja Matts Rosenberg nimitettiin Rettig Groupin toimitusjohtajaksi (1.3.2019 lähtien).

Vuoden 2018 vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistu

Lisätietoja vuoden 2018 tuloksesta saa vuosikertomuksestamme (pdf), tilinpäätöksestämme (pdf) ja tulosesityksestä (pdf), jotka julkaistiin tänään osoitteessa www.rettig.fi.

Vuoden 2019 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee vuoden 2019 tammi–maaliskuun johdon osavuotisen selvityksen 29. huhtikuuta 2019, tammi–kesäkuun puolivuotiskatsauksen 26. elokuuta 2019 ja tammi–syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 1. marraskuuta 2019.

Lisätietoja

Tomas von Rettig, toimitusjohtaja, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Puhelin +358 (0)40 526 7813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi