09.03.2020

Tammi-joulukuu 2019: pääteemana kannattavuuden parantaminen Rettig Groupin portfolioyhtiöissä

Esitetyt luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–31.12.2019 ja vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, ja ne on tilintarkastettu.

Rettig Groupin avainluvut

  • Rettig Groupin konsolidoitu liikevaihto kasvoi hieman vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna Purmo Groupin positiivisen kehityksen ansiosta.
  • Rettig Groupin konsolidoitu käyttökate (EBITDA) oli vuonna 2019 suurempi kuin vuonna 2018. Sekä Purmo Groupin että Nordkalkin käyttökate parani. Toimenpiteet suorituskykyä parantavissa muutosohjelmissa ja IFRS 16 Vuokrasopimukset ‑standardin käyttöönotto 1.1.2019 vaikuttivat positiivisesti käyttökatteeseen.
  • Liiketulos (EBIT) nousi. eQ Oyj- ja Terveystalo Oyj ‑sijoitusten kirjanpitokäsittelyn muutos vaikutti positiivisesti liiketulokseen.
  • Vapaa kassavirta parani kasvaneen käyttökatteen ja nettokäyttöpääoman suotuisan kehityksen seurauksena.

Matts Rosenberg, Rettig Groupin toimitusjohtaja:

”Rettig Groupin keskeiset painopistealueet vuonna 2019 voidaan jakaa kolmeen. Ensinnäkin yksityisomisteisissa ydinsijoituksissamme Purmo Groupissa ja Nordkalkissa toteutettiin merkittäviä toimenpiteitä niiden suorituskyvyn parantamiseksi. Toiseksi jatkoimme Rettig Groupin strategian työstämistä. Strategiamme tavoitteena on luoda lisäarvoa aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Kolmanneksi teimme Rettig Groupin organisaatioon strategiamme toteuttamista tukevia muutoksia. Kaiken kaikkiaan pääteemamme vuonna 2019 oli kannattavuuden parantaminen portfolioyhtiöissämme ja toimintojemme tehostaminen.”

Portfolioyhtiöiden tapahtumia vuonna 2019

YKSITYISOMISTEISET YDINSIJOITUKSET

Purmo Groupille vuosi 2019 oli suurten muutosten aikaa. Yhtiö muutti nimensä Rettig ICC:stä Purmo Groupiksi ja uudisti divisioonarakenteensa. Muutosta tuettiin vahvistamalla ylintä johtoa, ja Kiinan Yangzhoussa avattiin uusi, huippumoderni lämpöpatteritehdas. Vuonna 2019 Purmo Groupin liikevaihto ja käyttökate kasvoivat edellisvuodesta, ja yhtiö onnistui vähentämään esimerkiksi tuotanto- ja hankintakustannuksiaan.

Nordkalkissa käynnistettiin laaja muutosohjelma suorituskyvyn parantamiseksi, ja muutosta johtamaan nimitettiin uusi toimitusjohtaja, Paul Gustavsson. Yhtiössä otettiin käyttöön uusi kolmeen alueeseen perustuva toimintamalli, jonka seurauksena henkilöstöä vähennettiin 16 prosenttia. Nordkalkin käyttökate oli merkittävästi edellisvuotista parempi, ja yhtiön päivitetyn strategian tavoitteena on vauhdittaa kasvua ja keskittyä kestäviin kalkkikivipohjaisiin ratkaisuihin.

Alandialle vuosi 2019 oli ensimmäinen vuosi meri- ja venevakuutuksiin keskittyvänä vakuutusyhtiönä. Strategisia painopistealueita olivat vakuutussalkun optimointi, sisäisten prosessien virtaviivaistaminen ja IT-järjestelmäkehitys. Vakuutusmaksutulojen vahva kasvu jatkui kaikissa segmenteissä ja kaikilla markkina-alueilla. Vakuutustekninen tulos oli kuitenkin odotettua heikompi, koska runko- ja konevakuutusten korvauskustannukset olivat markkinoilla yleisesti merkittävästi suurempia kuin viime vuosina. Heikennystä kompensoi sijoitustuottojen kasvu.

Rettig Group omistaa Alandiasta 25 prosenttia. Rettig Group kirjaa omistusosuutensa Alandiassa pääomaosuusmenetelmällä, ja Alandian 2,0 miljoonan euron voitto-osuus sisällytetään vuoden 2019 liiketulokseen. Rettig Group sai Alandialta osinkoa 0,5 miljoonaa euroa.

LISTATUT YDINSIJOITUKSET

Terveystalolle vuosi 2019 oli erinomainen sekä operatiivisesti että taloudellisesti. Kasvu jatkui kaikissa asiakasryhmissä, ja koko vuoden liikevaihto kasvoi yli 38 prosenttia edellisvuodesta ylittäen miljardi euroa. Orgaaninen kasvu ylitti selvästi pitkän aikavälin 6–8 prosentin kasvutavoitteen, ja oikaistu käyttökate ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 115 miljoonaan euroon.

Rettig Group omistaa Terveystalosta 16,52 prosenttia ja on Terveystalon toiseksi suurin osakkeenomistaja. Rettig Group kirjaa Terveystalon omistusosuutensa pääomaosuusmenetelmällä, ja sen 8,2 miljoonan euron voitto-osuus sisällytetään vuoden 2019 liiketulokseen. Rettig Group sai yhtiöltä 4,2 miljoonan euron pääoman palautuksen.

eQ:n tulos vuodelta 2019 oli erinomainen. Konsernin nettoliikevaihto nousi 12 prosenttia ja oli 50,6 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 26,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 21,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 18 prosenttia. Konsernin kasvun ajurina oli varainhoitoliiketoiminta, jonka liiketoiminnan ja tuloksen kasvu olivat poikkeuksellisen hyviä.

Rettig Group omistaa eQ:sta 15,15 prosenttia. Se kirjaa omistusosuutensa pääomaosuusmenetelmällä, ja eQ:n 2,7 miljoonan euron voitto-osuus sisällytetään vuoden 2019 liiketulokseen. Rettig Group sai eQ:lta osinkoa 2,7 miljoonaa euroa ja 0,4 miljoonan euron pääoman palautuksen.

FINANSSISIJOITUKSET

Finanssisijoitusten tuotto oli 15,7 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 8,4 prosenttia. Tulos oli vahva kaikissa salkun osissa. Vuonna 2019 irtauduimme likvideistä kiinteätuottoisista sijoituksistamme ja lisäsimme painotusta pääomasijoituksiin.

Vuoden 2020 näkymät

Makrotaloudellisen ympäristön epävarmuus on kasvanut, ja odotamme globaalin talouskasvun olevan vaimeaa vuonna 2020. Portfolioyhtiöiden suorituskyvyn parantaminen on Rettig Groupin ensisijainen tavoite myös vuonna 2020.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia

RG Partners Oy, jonka suurimmat omistajat ovat Rettig Group Oy Ab ja Svenska litteratursällskapet i Finland, on 1.3.2020 solminut sopimukset, joilla se ostaisi järjestelyn toteutuessa yhteensä 10,12 prosentin osuuden Aktia Pankki Oyj:stä usealta eri myyjältä. Osa järjestelystä on ehdollinen sille, että RG Partners saa EKP:n ja Finanssivalvonnan päätökset oikeudesta hankkia 10 prosenttia ylittävän osuuden Aktia Pankin kaikista osakkeista.

Martina von Rettig ja Janne Larma valittiin uusina jäseninä Rettig Groupin hallitukseen 5.3.2020 järjestetyssä yhtiökokouksessa.

Vuoden 2019 vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistu

Lisätietoja vuoden 2019 tuloksesta saa vuosikertomuksestamme ja tilinpäätöksestämme (pdf) sekä tulosesityksestä (pdf), jotka julkaistiin tänään osoitteessa www.rettig.fi.

Vuoden 2020 taloustiedotteet

Tammi-maaliskuun johdon osavuotinen selvitys julkaistaan 7. toukokuuta 2020, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 19. elokuuta 2020 ja tammi-syyskuun johdon osavuotinen selvitys 2. marraskuuta 2020.

Lisätietoja

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Puhelin 040 526 7813
Sähköposti pia.dahlqvist@rettig.fi