02.03.2021

Tammi–joulukuu 2020: erinomainen tulos ja kassavirta

Rettig Group suoriutui erinomaisesti poikkeuksellisen epävakaasta vuodesta. Toimenpiteet rakenteellisen kannattavuuden parantamiseksi sekä ripeät kustannusleikkaukset, joilla hillittiin koronaviruspandemian lyhyen aikavälin kielteisiä vaikutuksia, myötävaikuttivat erinomaiseen tulokseen ja kassavirtaan vuonna 2020. Suorituskyvyn parantaminen on edelleen Rettig Groupin ensisijainen tavoite vuonna 2021.

1) EBITDAn määritelmä on muuttunut tiettyjen liiketoiminnan kulujen osalta, jotka ovat luonteeltaan poikkeuksellisia ja kirjataan siksi EBITDAn alapuolelle. Muutoksen vaikutus oli 5,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 (2019: 1 miljoona euroa).

2)Sisältää Rettig Groupin seniorilainaehtojen mukaisia oikaisuja.

Esitetyt luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–31.12.2020 ja vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Kaikki luvut on tilintarkastettu ja laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Rettig Groupin avainluvut

  • Konsolidoitu liikevaihto laski 948 miljoonaan euroon vuonna 2020 (2019: 988 miljoonaa euroa) koronaviruspandemian seurauksena toisella neljänneksellä heikentyneen kysynnän vuoksi
  • Konsolidoitu käyttökate kasvoi 32 prosenttia 156 miljoonaan euroon (118). Erinomaiseen suoritukseen myötävaikuttivat onnistuneesti toteutetut toimenpiteet rakenteellisen kannattavuuden parantamiseksi, ripeät kustannusten leikkaustoimet ja muut varotoimet, joilla kompensoitiin koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia toisella neljänneksellä, sekä pienentyneet raaka-ainekustannukset Purmo Groupissa. Nordkalkin ylimääräisten CO2-päästöoikeuksien myyminen ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti osaltaan EBITDAn paranemiseen.
  • Liiketulos (EBIT) kasvoi 56 prosenttia 92 miljoonaan euroon (59). Tämä johtui suurelta osin EBITDAn poikkeuksellisen vahvasta kasvusta.
  • Vapaa kassavirta parani EBITDAn merkittävän kasvun ansiosta sekä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pienempien nettokäyttöpääoman ja käyttöomaisuusinvestointien myötä.
  • Nettovelka sekä nettovelan ja käyttökatteen suhde (sisältäen Rettig Rettig Groupin seniorilainaehtojen mukaisia oikaisuja) laski merkittävästi vapaan kassavirran ja EBITDAn kasvun myötä.

Matts Rosenberg, Rettig Groupin toimitusjohtaja:

2020 oli Rettig Groupille erinomainen vuosi koronaviruspandemian aiheuttamasta epävakaasta tilanteesta ja markkinoiden poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Konsolidoitu käyttökate kasvoi 32 prosenttia 156 miljoonaan euroon, ja nettotulos kasvoi 77 prosenttia 70 miljoonaan euroon. Vuoden mittaan jatkoimme rakenteellisen suorituskyvyn parantamisohjelmia ja ryhdyimme suoriin toimiin Rettig Groupin ja portfolioyhtiöiden tasolla lievittääksemme koronaviruspandemian lyhyen aikavälin kielteisiä vaikutuksia. Samaan aikaan jatkoimme Rettig Groupin strategian ja investointiprosessin hiomista niin, että ne tukevat pitkän aikavälin arvonluontia. Olen erittäin ylpeä Rettig Groupin henkilökunnan ja portfolioyhtiöidemme työntekijöiden saavutuksista. Se, että olemme poikkeuksellisissa olosuhteissa saavuttaneet erinomaisen tuloksen ja kassavirran, vahvistaa entisestään uskoani Rettig Groupin arvonluontikykyyn vuonna 2021 ja sen jälkeen.

Portfolioyhtiöiden päätapahtumat

YKSITYISOMISTEISET YDINSIJOITUKSET

Purmo Groupille vuosi 2020 oli sekä vaiheikas että erittäin menestyksekäs: käyttökate kasvoi 85 miljoonaan euroon (65). Toinen neljännes oli yritykselle erityisen haastava kysynnän hiivuttua nopeasti koronaviruspandemian johdosta. Kysyntä ja kannattavuus palautui kuitenkin ripeästi , mitä vauhdittivat onnistuneet kompensointitoimet ja yrityksen luontainen joustavuus. John Peter Leesi nimitettiin Purmo Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässä kolmannen neljänneksen alussa ja hänen päätehtävänsä on johtaa Purmo Group seuraavaan kehitysvaiheeseen. Vuoden toisella puoliskolla käynnistettiin rakenteellisen suorituskyvyn parantamisohjelma, jolla pyritään parantamaan kustannuskilpailukykyä ja asemoimaan yritys kasvusuuntaan. Marraskuussa Purmo Group allekirjoitti sopimuksen enemmistöosuuden hankkimiseksi Bosch Thermotechnologyn Venäjällä sijaitsevasta lämpöpatteritehtaasta.

Nordkalkille vuosi 2020 oli vahva: käyttökate kasvoi 75 miljoonaan euroon (58). Kustannustehokkuustoimet, joita käynnistettiin jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja joita toteutettiin edelleen vuoden 2020 aikana, vaikuttivat voimakkaasti liikevaihtoon. Vuonna 2019 käynnistetyn erittäin onnistuneen muutosohjelman ansiosta Nordkalkilla on nyt varsin hyvät kasvuedellytykset saavutettavissa olevilla markkinoilla. Koronaviruspandemian vaikutukset Nordkalkiin jäivät vähäisiksi vuonna 2020. Kysyntä pysyi vakaana, ja yritys pystyi jatkamaan tuotantoaan ilman merkittäviä häiriöitä läpi vuoden. Nordkalk käynnisti myös useita tulevaisuuden kasvuun tähtääviä aloitteita muun muassa vahvistamalla kiertotalousliiketoimintaansa.

Alandian suorituskyky parani merkittävästi edeltävästä vuodesta. Vakuutustekninen tulos kasvoi merkittävästi, mitä vauhdittivat niin kohentunut vahinkosuhde kuin kulusuhde. Vakuutusteknisen tuloksen parantumisen taustalla olivat vuoden 2019 loppupuoliskolla käynnistetyt määrätietoiset toimet. Sijoitetun pääoman tuotto ylsi vuonna 2020 tyydyttävälle tasolle. Alandian nettovarallisuus vuoden 2020 lopussa oli 168 miljoonaa euroa, mikä oli 10 prosentin kasvu vuoden 2019 lopusta (153 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 aikana Alandia myi henkivakuutussalkkunsa Aktia Lifelle. Rettig Groupin toimitusjohtaja Matts Rosenberg nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi kesäkuussa pidetyssä Alandian varsinaisessa yhtiökokouksessa. Rettig Group omistaa Alandiasta 24,9 prosenttia.

LISTATUT YDINSIJOITUKSET

Koronaviruspandemian vaikutukset iskivät Terveystaloon tuntuvasti toisella neljänneksellä, mutta yritys kääntyi kasvuun kolmannella neljänneksellä ennaltaehkäisevien palveluiden ja koronavirustestauksen kysynnän kasvaessa. Vuonna 2020 liikevaihto laski 4 prosenttia ja oikaistu käyttökate ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 12 prosenttia edeltävästä vuodesta. Taloudellinen tulos parani selvästi jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja oikaistu EBITA 22 prosenttia edeltävästä vuodesta. Terveystalo on markkinajohtaja Suomessa, liikevaihtoon, verkostoon ja digitaaliseen jalanjälkeen nähden, minkä ansiosta yhtiöllä on hyvät edellytykset pitkän aikavälin arvonluontiin. Rettig Group omistaa Terveystalosta 16,5 prosenttia.

eQ suoriutui vuonna 2020 erinomaisesti: loka–joulukuussa 2020 sen tulos kasvoi edelleen jo 27. peräkkäisenä neljänneksenä. Vuonna 2020 liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja liiketulos 17 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Omaisuudenhoito on edelleen eQ:n tärkeä kasvuajuri. Vuonna 2020 omaisuudenhoidon liikevaihto kasvoi 19 prosenttia ja liiketulos 26 prosenttia. Rettig Group omistaa eQ:sta 15,6 prosenttia.

FINANSSISIJOITUKSET

Rettig Groupin finanssisijoitusten osalta vuosi 2020 oli vahva olosuhteisiin nähden: sijoitetun pääoman tuotto oli 8,2 prosenttia (15,7 prosenttia vuonna 2019). Finanssisijoituksissamme keskitymme listaamattomaan markkinaan, etenkin pääomasijoitusrahastoihin ja yhteissijoituksiin. Suomalaisen sijoittajaryhmän omistuksessa oleva RG Partners hankki 10,2 prosentin omistusosuuden Aktiasta. Rettig Group on RG Partnersin enemmistöosakas 30 prosentin omistusosuudellaan.

Vuoden 2021 näkymät 

Talouden elpyminen vuonna 2021 riippuu siitä, miten toimenpiteillä kyetään hillitsemään koronaviruspandemiaa. Patoutuneen kysynnän ja elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan odotetaan tukevan elpymistä. Portfolioyhtiöiden suorituskyvyn parantaminen on yhä Rettig Groupin päätavoite vuonna 2021.

Vuoden 2021 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee tammi–maaliskuun johdon osavuotisen selvityksen 3. toukokuuta 2021, tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen 20. elokuuta 2021 ja tammi–syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 1. marraskuuta 2021.

Vuoden 2020 vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistu

Lisätietoja vuoden 2020 tuloksesta Rettig Groupin englanninkielisestä vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä tulosesityksestä, jotka on julkaistu tänään osoitteessa www.rettig.fi.

Lisätietoja:

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group
Puhelin 040 7455 276

Sähköposti: rettiggroup@rettig.fi