26.02.2015

Bokslutskommuniké januari-december 2014 samt årsredovisning för 2014 publicerad

Bokslutskommuniké januari-december 2014

Starkt kassaflöde och förbättrad lönsamhet trots svag efterfrågan

Ekonomiska nyckeltal för januari-december 2014
– Omsättningen sjönk med 4,1% till 933,4 miljoner euro (973,7)
– Driftsbidraget (EBITDA) sjönk med 0,8% till 130,6 miljoner euro (131,6)
– Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 19,3% till 42,7 miljoner euro (35,8)
– Nettoskulden minskade med 14,2% till 247,1 miljoner euro (288,1)
– Det fria kassaflödet minskade med 4,2% till 102,7 miljoner euro (107,2)

Hans Sohlström, VD för Rettig Group:
“Rettig Group drabbades av den allmänt svaga ekonomin i Europa som ledde till låg efterfrågan inom alla våra tre affärsområden, vilket också minskade omsättningen. Lönsamheten, mätt i rörelseresultat, avkastning på sysselsatt kapital och nettoresultat, förbättrades tack vare effektiveringsåtgärder, kostnadsminskningar och lägre avskrivningar inom alla tre affärsområden. Driftsbidraget förblev på så gott som samma nivå som året innan, trots den minskade omsättningen. Det fortsättningsvis starka kassaflödet möjliggjorde ytterligare minskning av nettoskulden. Därmed nådde vi vår målsättning att ha en skuldsättningsgrad som ligger under 60 procent, då den vid årets slut var 59,4 procent.”

Utsikter för 2015
Verksamhetsmiljön kommer att förbli utmanande under 2015, då den ekonomiska tillväxten i Europa fortsättningsvis förutspås vara svag. Vi förväntar oss en förbättrad lönsamhet genom fortsatt fokus på implementering av vår strategi.

Mera detaljerad information om resultatet för 2014 inklusive fjärde kvartalet finns i investerarpresentation och årsredovisningen för 2014 som idag publicerats på vår hemsida www.rettig.fi.

För mera information kontakta:
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Mobil: +358 40 7455276
Email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Vi eftersträvar ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter och Bore – RoRo-sjöfartstjänster. År 2014 var Rettig Groups omsättning 933 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 100 anställda i 25 länder.