Senaste nytt mars 3, 2016

Bokslutskommuniké januari-december 2015 samt årsredovisningen för 2015 publicerad

Expansion, riskspridning och förbättrad lönsamhet trots lägre omsättning

Ekonomiska nyckeltal
– Omsättningen sjönk med 4 % till 898 miljoner euro (933 miljoner euro år 2014)
– Driftsbidraget (EBITDA) ökade med 3 % till 135 (131) miljoner euro
– Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 39 % till 60 (43) miljoner euro
– Nettoresultatet förblev oförändrat och var 28 (28) miljoner euro
– Nettoskulden ökade med 30 % till 321 (247) miljoner euro
– Det fria kassaflödet minskade med 67 % till 37 (103) miljoner euro  

Tomas von Rettig, VD för Rettig Group fr.o.m. 1.1.2016:
“Rettig Groups totala omsättning var pressad under 2015 på grund av det allmänt svaga ekonomiska läget på flera av bolagets huvudmarknader. De löpande åtgärder som vidtogs för att förbättra produktiviteten, omorganiseringen av Bores verksamhet samt övriga kostnadsinbesparingar som genomfördes under 2014 bidrog ändå till ett tillfredsställande resultat år 2015. EBITDA-marginalen ökade från 14 till 15 %. Under året utvecklade vi Rettig ICCs affärsverksamhet genom förvärvet av Emmetti S.p.A. och slutförde omstruktureringen inom Bore med fokus på RoRo-segmentet. Vi diversifierade affärsverksamheten genom att öka vårt innehav i Alandia till ca 25 % och genom etableringen av Rettig Groups interna investeringsverksamhet Anchor Oy Ab, som kapitaliserades med 40 miljoner euro. Investeringarna hade en negativ effekt på nettoskulden och det fria kassaflödet under 2015. Om man exkluderar investeringarna, förblev kassaflödet dock fortsättningsvis på en god nivå”.

Utsikter för 2016
Vi förväntas oss att verksamhetsomgivningen förblir på samma nivå som 2015, trots svaga signaler om ekonomisk återhämtning på den europeiska marknaden. Under 2016 kommer vi fortsättningsvis att inrikta oss på att förbättra lönsamheten.

Strategin fokuserar på värdeökning
Rettig Groups mission är att skapa värde för generationer. För att bättre återspegla koncernens struktur – inklusive Alandia och Anchor – samt ägarnas ambitioner, har Rettig Group finslipat sin strategi: Rettig Group strategi eftersträvar värdeökning med stöd av riskspridning och en stark balansräkning.

För att stöda riskspridningen och balansen har Rettig Group två typer av tillgångar: kärninvesteringar och finansiella investeringar. Kärninvesteringarna består av dotterbolag såsom Rettig ICC, Nordkalk och Bore samt intressebolag som Alandia. De finansiella investeringarna utgörs av en jämförelsevis likvid investeringsportfölj som sköts av Anchor. Portföljens strategiska fokus ligger på riskspridning och ökning av substansvärde.

Medan koncernens strategiska målsättning är att öka substansvärde, är de långsiktiga strategiska finansiella målen för Rettig ICC, Nordkalk och Bore fortsättningsvis driftsbidragstillväxt över 5 %, avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) över 9 % och nettoskuld/driftsbidrag under 2.

Dotterbolagens strategiska nyckelåtgärder förblir oförändrade, med undantag av Bore, som fokuserar på en konkurrenskraftig flotta och utvidgning av RoRo-verksamheten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut
I januari 2016 utnämndes Roger Lönnberg till investeringsdirektör för Rettig Group och till medlem av Rettig Groups ledningsgrupp.

Mark- och miljödomstolen i Sverige fastställde Nordkalks tillstånd för hela den sökta utvidgningen av det existerande kalkbrottet i Klinthagen på norra Gotland. De juridiska processerna gällande Bunge och Natura 2000-områdena på Gotland fortsätter.

Vid Rettig Groups bolagsstämma den 12.2.2016 invaldes Rettig Groups tidigare VD Hans Sohlström och Maria Savola som nya medlemmar i styrelsen. Ann von Rettig hade avsagt sig återval.

Ekonomisk kalender för 2016
Rettig Group publicerar ledningens delårsredogörelse för januari-mars den 21.4.2016, delårsrapporten för januari-juni den 25.8.2016 och ledningens delårsredogörelse för januari-september den 20.10.2016.

Ytterligare information om resultatet för 2015 inklusive fjärde kvartalet finns i investerarpresentationen liksom i vår årsredovisning för 2015.

Ytterligare information ger:
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Mobil: +358 40 7455276
Email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer. Vi eftersträvar hållbar och långsiktig värdetillväxt genom riskspridning och en stark balans. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter, Bore – RoRo-sjöfartstjänster, Försäkringsaktiebolaget Alandia som intressebolag och Anchor – Rettig Groups interna investeringsverksamhet.