26.08.2019

Delårsrapport för januari–juni 2019: Fokus på lönsamhetsförbättring

Detta pressmeddelande är ett sammandrag av delårsrapporten 1.1. – 30.6.2019. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1 januari–30 juni 2019 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och har upprättats i enlighet med den internationella rapporteringsstandarden IFRS. En fullständig rapport på engelska är tillgänglig på vår webbplats https://www.rettig.fi/en/reports-and-presentations/

Finansiella nyckeltal

  • Koncernens omsättning under första halvåret 2019 låg ungefär på samma nivå som under motsvarande period förra året och minskade med en procent. Rettig ICC:s omsättning ökade på grund av förvärvet av Sigarth AB i slutet av 2018 samt positiv försäljningsutveckling i synnerhet i Rumänien, Kina, Tyskland, Brasilien och Danmark. Nordkalks omsättning minskade på grund av lägre försäljning i regionen Nordöstra Europa.
  • Koncernens EBITDA under första halvåret 2019 var lägre än samma period förra året. Rettig ICC:s EBITDA minskade huvudsakligen på grund av ökade driftskostnader och råmaterialkostnader. Nordkalks EBITDA minskade på grund av lägre försäljning. Den första implementeringen av ”IFRS 16 Leases” från den 1 januari 2019 påverkade EBITDA positivt.
  • Koncernens rörelseresultat (EBIT) minskade. Det ändrade bokföringssättet för investeringarna i eQ Abp och Terveystalo Abp bidrog positivt till rörelseresultatet och nettoresultatet.
  • Det fria kassaflödet förbättrades tack vare en gynnsam utveckling av driftskapitalet. Alla komponenter i driftskapitalet förbättrades, med Rettig ICC som främsta bidragsgivare till förbättringen.
  • Nettoskulden ökade och nettoskuld/EBITDA minskade huvudsakligen på grund av effekten av implementeringen av ”IFRS 16 Leases” från den 1 januari 2019 samt lägre EBITDA.

Bokföringen av Rettig Groups investeringar i eQ Abp och Terveystalo Abp har ändrats. Från och med 1 januari 2019 konsoliderar Rettig Group sina investeringar i eQ och Terveystalo i enlighet med kapitalandelsmetoden. Rettig Group bedömer sig ha avsevärd påverkan på eQ och Terveystalo genom ägarskapsintresset på 15,25 procent respektive 16,52 procent, utöver representationen i båda företagens styrelser. Förändringens påverkan på Rettig Groups EBIT och nettoresultat, kvarvarande verksamhet, under Q2/2019, var 5,3 miljoner euro respektive 2,6 miljoner euro.

Matts Rosenberg, vd för Rettig Group:

”Under första halvåret 2019 låg Rettig Groups omsättning ungefär på samma nivå som under motsvarande period förra året och minskade med en procent. Rettig ICC:s omsättning ökade, medan Nordkalks omsättning minskade. Rettig Groups EBITDA var lägre än i jämförelseperioden. Fast både Rettig ICC och Nordkalk uppvisade en lägre lönsamhet, fortlöper resultatförbättringsprogrammen som planerat. Terveystalo, Alandia och eQ uppvisade goda resultat.”

Utsikterna för 2019

Utsikterna för 2019 är oförändrade. Den globala ekonomiska ovissheten har ökat och den ekonomiska tillväxten i Europa och Asien förväntas mattas av under 2019. Av denna anledning räknar vi inte med att de ekonomiska förutsättningarna ska bidra till lönsamheten i våra privatägda kärninvesteringar. Under 2019 kommer vi att fokusera på att förbättra kostnadskonkurrenskraften och tillväxtmöjligheterna för dessa företag i syfte att stöda eftersträvandet av lönsamhet och ökat kassaflöde.

Finansiell kalender 2019

Ledningens delårsredogörelse för januari–september kommer att publiceras den 5 november 2019.

Ytterligare information

Matts Rosenberg, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi