Senaste nytt augusti 19, 2020

Delårsrapport för januari–juni 2020: Betydande resultatförbättring under extraordinära marknadsförhållanden

Detta pressmeddelande är ett sammandrag av delårsrapporten 1.1. – 30.6.2020. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1 januari–30 juni 2020 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och har upprättats i enlighet med den internationella rapporteringsstandarden IFRS. En fullständig rapport på engelska är tillgänglig på vår webbplats https://www.rettig.fi/en/reports-and-presentations/

Centrala nyckeltal

Centrala händelser under rapporteringsperioden

Rettig Groups EBITDA ökade märkbart under första halvåret 2020 trots lägre omsättning i de privata kärninvesteringarna Purmo Group och Nordkalk samt utmanande marknadsförhållanden som påverkades av COVID-19-pandemin.

Den betydande förbättringen av EBITDA påverkades av framgångsrikt genomförda strukturella åtgärder för lönsamhetsförbättring, som har genomförts särskilt i Nordkalk sedan 2019. Framgångsrikt genomförda kortfristiga kostnadsnedskärningar relaterade till COVID-19-krisen i både Purmo Group och Nordkalk samt lägre råvarukostnader i Purmo Group hade också en positiv effekt på EBITDA-utvecklingen. Försäljningen av överskottsutsläppsrätter i Nordkalk under första kvartalet påverkade ytterligare EBITDA positivt.

Alandia och eQ utvecklades positivt medan Terveystalo rapporterade svagare resultat under första halvåret 2020 som en följd av COVID-19.

Under perioden utnämndes John Peter Leesi till VD för Purmo Group från och med den 1 juli 2020.

Utsikterna för 2020

COVID-19-pandemins negativa inverkan på Rettig Groups portföljbolag började avta mot slutet av andra kvartalet i takt med att restriktioner lättade i hela Europa. Återhämtningens takt och omfattning är dock mycket osäker. Portföljbolagens förbättrade resultat är fortsatt Rettig Groups viktigaste målsättning. Vi fokuserar på åtgärder med kort- till medellång sikt för att förbättra den ekonomiska prestandan, samtidigt som vi säkerställer våra anställdas hälsa och säkerhet.

Ytterligare information:

Matts Rosenberg, verkställande direktör, Rettig Group
Tel. +358 40 7455276
E-post: rettiggroup@rettig.fi