20.08.2021

Delårsrapport för januari–juni 2021: Fortsatt stark utveckling och värdeskapande

Detta pressmeddelande är ett sammandrag av delårsrapporten 1.1. – 30.6.2021. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1 januari–30 juni 2021 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och har upprättats i enlighet med den internationella rapporteringsstandarden IFRS. En fullständig rapport på engelska är tillgänglig på www.rettig.fi.

Centrala nyckeltal

Definitionen av rörelseresultatet (EBIT) har ändrats sedan 2021 vad gäller vinster eller förluster från finansinvesteringarna, som flyttats från finansiella poster till rörelseresultatet. Effekten av ändringen var -1,5 miljoner euro i Q2/2020, 1,1 miljoner euro i 1-6/2020 samt 3,7 miljoner euro år 2020 och effekten har justerats i siffrorna för 2020. 2)Inklusive justeringar i enlighet med villkoren för seniorlån.3)Inklusive försäljning av Alandia-aktierna i juni 2021

Centrala händelser under rapporteringsperioden

Rettig Groups starka utvecklingen forsatte under årets första sex månader. Omsättningen ökade med 23 procent jämfört med samma period året innan och driftsbidraget växte under samma period med 22 procent, tack vare stark omsättningstillväxt och bra operativ kostnadskontroll inom både Purmo Group och Nordkalk. Jämförbara driftsbidraget växte med 36 procent.

Terveystalo utvecklades väl under årets första halvår och eQ fortsatte att leverera en förträffligt tillväxt.

Under rapporteringsperioden slutförde Rettig Group försäljningen av sitt 24,9 procents innehav i marinförsäkringsbolaget Alandia.

I mars utnämndes Topi Jokiranta till ekonomidirektör för Rettig Group och medlem i Rettig Groups ledningsgrupp. John Lindström, direktör i Rettig Groups investeringsteam, tillträdde också Rettig Groups ledningsgrupp i maj.

Utsikterna för 2021

Den ekonomiska återhämtningen år 2021 är beroende av framgångarna i att motverka COVID-19-viruset. En förträngd efterfrågan och expansiv penning- och finanspolitik förväntas stödja återhämtningen. Resultatförbättring i portföljbolagen fortsätter att vara det primära målet för Rettig Group för resten av år 2021.

Händelser efter rapporteringsperioden

Den 15 juli, meddelande Rettig Group om försäljningen av Nordkalk till ett skuldfritt värde på 500 miljoner euro. Samtidigt meddelade Rettig Group om en 50 miljoner euros återinvestering i köparen av Nordkalk, SigmaRoc Plc. Förutsatt att transaktionen verkställs planenligt kommer Rettig Group att återbetala alla sina utestående bilaterala lån och annullerar befintliga överenskomna revolverande kreditlimiter (RCF). Rettig Group har för avsikt att ersätta de annullerade kreditlimiterna med en ny revolverande kreditlimit efter att transaktionen slutförts, vilket förväntas ske den 31 augusti 2021.

Ytterligare information:

Matts Rosenberg, verkställande direktör, Rettig Group: Tel. +358 40 7455276; E-post: rettiggroup@rettig.fi

Rettig Group är ett ledande finskt, familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Våra kärninvesteringar är eQ, Nordkalk, Purmo Group och Terveystalo. Vi investerar allt mera i finansiella investeringar såsom private equity fond- och saminvesteringar.