30.09.2014

Fackliga förhandlingar om varsel vid Nordkalk i Storugns avslutade

Fackliga förhandlingar om tidigare lagt varsel vid Nordkalk i Storugns på Gotland är nu avslutade. Totalt kommer 53,5 fast anställda meddelas om uppsägning. Därutöver påverkas ett antal visstidsanställningar och samarbetsavtal med olika entreprenörsföretag av neddragningarna.

Det är naturligtvis ett oerhört tungt besked som personalen idag har fått mottaga. Vi beklagar att vi behöver ta till denna åtgärd och hoppas fortfarande att tillstånd för vår fortsatta täktverksamhet meddelas så att de långvariga effekterna inte blir så stora, säger Mikael Lindberg, platschef vid Nordkalk i Storugns.

Personalen vid Storugns informerades idag vid lunchtid. Uppsägningarna kommer att genomföras stegvis från januari till september 2015. I januari minskas personalstyrkan med 14,5 tjänster, i april med 17 tjänster och i september med resterande 22 tjänster. Antalet fast anställda medarbetare kommer därefter att vara 18,5 tjänster. I nuläget påverkas inte övriga orter av neddragningarna. Samarbete har inletts med arbetsförmedlingen och omställningsföretag för att hjälpa berörd personal vidare.

Det är osäkerheten kring tidsåtgång och utfall av pågående tillståndsprocesser som föranlett dessa uppsägningar. Vid årsskiftet 2014/15 löper nuvarande tillstånd för Klinthagentäkten ut och därefter måste produktionen (brytningen av sten) upphöra. Nordkalk har sedan 2008 anpassat produktionen för att på olika sätt förlänga livslängden och hålla produktion och sysselsättning igång. En ansökan om förlängning och utvidgning av tillståndet inlämnades tidigare i år. Förhandlingar i Mark- och miljödomstolen kommer preliminärt att äga rum under perioden 12-14 november 2014 och beslut meddelas vecka 51.

Redan 2006 ansökte Nordkalk om tillstånd att öppna en ny täkt i Bunge på norra Gotland, för att säkra sin långvariga råvaruförsörjning och verksamhet på Gotland. Den juridiska processen har varit långdragen och svårförutsägbar. Förhandlingar i målet kommer att hållas i Mark- och miljööverdomstolen, vilket troligen kommer att ske under första kvartalet 2015.

Innan framtida domslut om eventuell fortsatt brytning av sten har vunnit rättskraft är den fortsatta brytverksamheten mycket svårbedömd. Nordkalk behöver därför anpassa verksamheten utifrån att något tillstånd inte kommer att finnas klart att ta i bruk vid årsskiftet 2014/15. Så snart vi mottagit domarna, kommer dessa dock att analyseras för att ligga till grund för beslut om hur den framtida bemanningen kan komma att se ut.

Nordkalk har under en tid byggt upp nya lager vid Storugns för att klara av sina kundåtaganden. Tillsammans med gamla upplag kan kundleveranser från Gotland säkras för flera år framöver för vissa kundgrupper.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Lindberg, Platschef Storugns: +46 (0)10-476 2614, mikael.lindberg@nordkalk.com
Eva Feldt, Kommunikationschef, Nordkalk AB: +46 (0)10-476 2664, eva.feldt@nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1050 personer. I Sverige arbetar ca 170 personer. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.com.