Senaste nytt januari 9, 2013

Förändringar i familjen Rettigs ägande

En serie av ägarförändringar har genomförts i de anrika Rettigföretagen under de senaste åren med målsättningen att befästa familjegrenarnas fortsatta ägande.   Förändringarna påbörjades år 2006 genom en delning av dåvarande moderbolaget Rettig-Företagen Ab i tre delar:   • Rettig Capital Oy Ab, ägare till Rettig Group Oy Ab som är moderbolag till de industriella verksamheterna Rettig ICC (värmeelement), Bore Oy Ab (rederiverksamhet) och Nordkalk Oy Ab (kalkstensbasedare produkter) • Rettig Fastighetsutveckling Ab, ägare till Tarkala Oy • Rettig Asset Management Oy Ab, förvaltare av placeringsportföljen.   Delningarna gjordes bland annat för att underlätta kommande ägarförändringar mellan Ann, Cyril, Tom och Hans von Rettig och framtida generationer.   Därutöver äger familjen Strömma Turism & Sjöfart AB i Sverige.   År 2011 överlät Ann von Rettig sina aktieinnehav i de tre systerbolagen till sina bröders Cyril, Tom och Hans von Rettigs släktgrenar.   Ägarförändringarna har nu förts vidare genom försäljningar och köp mellan släktgrenarna med syftet att respektive bolag får en eller två huvudägare. En viktig princip har varit att de berörda företagens finansiella ställning och företagsstruktur förblir oförändrad.   Slutresultatet för respektive släktgren är följande:   • Rettig Capital, moderbolag till Rettig Group Oy Ab – kontrolleras av Cyril och Tom von Rettigs släktgrenar, med Cyril von Rettig som majoritetsägare • Rettig Fastighetsutveckling Ab – kontrolleras av Hans och Tom von Rettigs släktgrenar, med Hans von Rettigs släktgren i majoritet • Rettig Asset Management Oy Ab – kontrolleras av Hans, Cyril och Tom von Rettigs släktgrenar med Hans von Rettigs släktgren i majoritet • Strömma Turism & Sjöfart AB – kontrolleras av Hans von Rettigs släktgren.   Förändringarna har gjorts för att man även i framtiden ska kunna värna om de 200 åriga familjeföretagstraditionerna genom ett starkt engagemang i översynen av verksamheterna.   Närmare uppgifter ges av styrelseordförande Bjarne Mitts, Rettig Capital Oy Ab, Rettig Asset Management Oy Ab, Rettig Fastighetsutveckling Ab, tel. 0400 317 400.