29.03.2017

Januari–december 2016: Ett historiskt år för koncernen med stark tillväxt och balansräkning

Ekonomiska nyckeltal, IFRS
– Omsättningen steg med 11 % till 944 miljoner euro (851 miljoner euro år 2015)
– Driftsbidraget (EBITDA) ökade med 3 % till 123 (119) miljoner euro
– Rörelseresultatet (EBIT) försämrades med 4 % till 73 (76) miljoner euro
– Resultatet från kvarvarande verksamhet ökade med 32 % till 58 (44) miljoner euro
– Nettoskulden minskade med 42 % till 178 (305) miljoner euro
– Det fria kassaflödet förbättrades till 244 (59) miljoner euro  

Tomas von Rettig, VD för Rettig Group:
“Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarskännande ägarskap. 2016 var ett gott och historiskt sett viktigt år: efter 119 år som ägare till Bore sålde vi företaget till det holländska rederiet Spliethoff, vi förvärvade en 10,2 procents andel i eQ Plc, vi ökade vårt innehav i Alandia till 25,3 procent och ökade vår investering i Anchor med 40 miljoner euro. Med stöd av vår starka balans söker vi aktivt efter nya möjligheter att utveckla våra nuvarande portföljbolag och att göra nya kärninvesteringar. Under 2016 övergick vi från finländsk redovisningsstandard till IFRS.

Koncernens resultat från kvarvarande verksamhet var det bästa under hela 2000-talet, som ett resultat av fortsatt fokus på att förbättra effektiviteten. I slutet av året hade vi en mycket stark balans, tack vare ett starkt operativt kassaflöde samt försäljningen av Bore. Koncernens substansvärde ökade under året.”

Viktigaste händelser inom portföljbolagen under 2016
Under 2016 påverkades Rettig ICC:s och Nordkalks verksamhetsomgivning av en försiktig tillväxt i Europa men en trots det långsam tillväxt på flera marknader, stark efterfrågan inom byggbranschen, tilltagande politisk osäkerhet på det globala planet samt Storbritanniens utträde ur EU. Volatiliteten på finansmarknaden i kombination med stark konkurrens påverkade den internationella sjöförsäkringsverksamheten. Finansmarknaden kännetecknades av hög likviditet och värdestegring.

Kärninvesteringar under 2016

Under 2016 ökade Rettig ICC:s omsättning till 645 (545) miljoner euro och EBITDA till 77 (67) miljoner euro tack vare förvärvet av Emmeti år 2015 och fortsatt fokus på förenklig av verksamheten. Under det gångna året omorganiserade Rettig ICC sina ansvarsområden och ledningen fick en effektivare rapporteringsstruktur.

Nordkalks omsättning och EBITDA sjönk till 298 (306) respektive 52 (57) miljoner euro.  Minskningen av EBITDA berodde på att omsättningen sjönk. Marknaden karaktäriserades av långsam tillväxt och ett överutbud av kalk på nyckelmarknaderna, men ett positivt element var den starka tillväxten inom byggbranschen.

Tony Karlström tillträdde som verkställande direktör för Alandia i oktober 2016. Företagets konsoliderade nettoresultat var 15 (19) miljoner euro och det påverkades av en stark konkurrens på den internationella sjöförsäkringsmarknaden, en god skadeprocent, höga driftskostnader och volatiliteten på finansmarknaden. Den utbetalade dividenden år 2016 var 12 (8) miljoner euro. Rettig Group äger 25,3 procent av Alandia.

eQ uppnådde ett gott resultat under 2016 inom alla sina tre segment: förmögenhetsförvaltning, corporate finance och investeringar. Koncernens resultat under räkenskapsperioden uppgick till 13 (10) miljoner euro. Rettig Group äger 10,2 procent av eQ Plc.

Finansiella investeringar under 2016

Rettig Groups finansiella investeringar sköts av Anchor. Under 2016 investerade Rettig Group 40 miljoner euro i Anchor utöver de 40 miljoner euro som investerades 2015. Under året investerade Anchor med DevCo Partners i Finnish Vexve Oy. Investeringsportföljens totala värde uppgick vid slutet av året till 57 (40) miljoner euro. Förutom investeringsportföljen har Anchor också hand om Rettig Groups innehav i eQ.

Utsikter för 2017
Vi ser små tecken på ekonomsik tillväxt och en något högre efterfrågan på våra marknader. Den globala politiska osäkerheten kan komma att påverka finansmarknadernas stabilitet liksom efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut
Vid Rettig Groups bolagsstämma 17.3.2017 valdes Matti Kuivalainen och Timo Vättö till nya medlemmar I styrelsen. Martin Granholm, Christoffer Taxell och Hans Sohlström ställde inte upp för återval.

Matti Kuivalainen valdes också till styrelsemedlem i Rettig ICC b.v.

Ekonomisk kalender för 2017
Rettig Group publicerar ledningens delårsredogörelse för januari-mars 21.4.2017, delårsredogörelsen för januari-juni publiceras 10.8.2017 och delårsredogörelsen för januari-september 19.10.2017.

Ytterligare information om resultatet för 2016 inklusive fjärde kvartalet finns i vår  resultatpresentation samt årsredovisning för 2016, som idag publicerats på vår hemsida www.rettig.fi.

Ytterligare information ger:
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Mobil: +358 40 7455276
Email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.