05.03.2018

Januari–december 2017: Rettig Group fortsatte att växa inom servicesektorn via investeringen i Terveystalo

Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1 januari–31 december 2017 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är reviderade och redogörelsen är uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

Ekonomiska nyckeltal

  • Omsättningen ökade med 5 procent till 988 miljoner euro till följd av Rettig ICC:s och Nordkalks goda försäljning.
  • Driftsbidraget EBITDA sjönk med 10 procent till 111 miljoner euro på grund av högre råmaterialkostnader inom Rettig ICC.
  • Rörelseresultatet EBIT innehåller en nedskrivning på 19 miljoner euro av tidigare investeringar i Nordkalks Bungeprojekt samt en överlåtelsevinst på 14 miljoner euro från Rettig ICC:s sale and leaseback-arrangemang med Warehouses De Pauw (WDP) gällande fastigheten i Zonhoven i Belgien.
  • Nettoresultatet minskade med 36 procent till 37 miljoner euro på grund av ovannämnda nedskrivning samt ökade råmaterialkostnader.
  • Nettoskulden ökade med 40 procent som en följd av investeringen i Terveystalo Abp.
  • I det fria kassaflödet ingår investeringen i Terveystalo Abp år 2017. I det fria kassaflödet år 2016 ingick köpeskillingen från försäljningen av Bore.

Tomas von Rettig, Rettig Groups verkställande direktör:

Den största händelsen under 2017 var vårt deltagande som ankarinvesterare i Terveystalos börsintroduktionsemission. Terveystalo passar bra in bland våra övriga företag, eftersom dess kommande intjäningsmöjligheter drivs av faktorer med svag korrelation till våra övriga kärninvesteringar. Bolaget är också marknadsledare på den växande finländska marknaden för hälsovårdstjänster.

Rettig Group investerar i företag som är verksamma inom olika branscher, vilket minskar koncernens känslighet för cykliska fluktuationer och volatilitet. I vår nuvarande portfölj representerar Rettig ICC och Nordkalk traditionella industriella branscher medan Alandia, eQ och Terveystalo är verksamma inom servicesektorn.

Under 2017 förbättrade fyra av våra sex bolag sin lönsamhet och särskilt våra servicebolag klarade sig bra. Rettig ICC upplevde god efterfrågan på sina produkter, men på grund av snabbt stigande råmaterialkostnader uppnåddes inte den förväntade lönsamheten. Nordkalk presterade bra och uppvisade både högre omsättning och EBITDA. Lönsamheten stöddes av interna effektiveringsåtgärder. Det senaste domstolsbeslutet i Bungeprojektet på Gotland var en besvikelse och resulterade i en nedskrivning på 19 miljoner euro. Nordkalk har investerat i projektet under mer än tio års tid.

Förutom att vi aktivt utvecklar våra nuvarande företag, söker vi efter möjligheter att investera i nya affärsverksamheter. Vårt fokus ligger på framgångsrika företag som på sikt kan skapa bestående värde.

Viktigaste händelser inom portföljbolagen under 2017

Kärninvesteringar

Rettig ICC:s omsättning steg till 684 miljoner euro (2016: 645 miljoner euro), medan driftsbidraget EBITDA sjönk till 63 miljoner euro (2016: 77 miljoner euro) på grund av ökade råmaterialpriser, framför allt på stål. Under 2018 förväntas den europeiska marknaden för stålpanelradiatorer växa och ökningen av råmaterialkostnaderna antas avta. Perttu Louhiluoto började som verkställande direktör för Rettig ICC i november 2017.

Nordkalk:s omsättning steg till 304 miljoner euro (2016: 298 miljoner euro) och driftsbidraget EBITDA till 54 miljoner euro (2016: 52 miljoner euro). Den största bidragande faktorn till den ökade omsättningen var den goda utvecklingen i Polen. Den positiva utvecklingen av driftsbidraget EBITDA stöddes även av interna effektiveringsåtgärder. Under 2017 etablerade sig Nordkalk i Turkiet, som är ett växande marknadsområde. Sannolikheten för att det ska bli möjligt att öppna en ny kalktäkt i Bunge minskade märkbart i och med att högsta förvaltningsdomstolen i Sverige meddelade att den inte upphäver den svenska regeringens beslut från augusti 2015 att utpeka nya Natura 2000-områden på norra Gotland, inklusive Bunge. Kalkstensreserverna ökade från 323 miljoner ton år 2016 till 398 miljoner ton år 2017. I Nordkalk pågår, förutom Bungeprojektet, flera andra projekt för att säkra kalkstensreserverna.

Alandias premieintäkter steg till 38 miljoner euro (2016: 30 miljoner euro) och nettoresultatet till 19 miljoner euro (2016: 15 miljoner euro). Resultatet påverkades å ena sidan av en god avkastning på investeringar och å andra sidan av den hårda konkurrensen på sjöförsäkringsmarknaden och höga operativa kostnader. År 2017 betalade bolaget 10 miljoner euro i dividend (2016: 12 miljoner euro). Rettig Group äger 25 procent av Alandia.

Terveystalos omsättning ökade med 26,1 procent till 690 miljoner euro (2016: 547 miljoner euro). Det justerade EBITA uppgick till 73 miljoner euro, vilket var 10,6 procent (2016: 10,4 procent) av omsättningen. Återhämtningen inom den finländska ekonomin, det förbättrade sysselsättningsläget och det ökade konsumentförtroende bidrog alla till den starka efterfrågan på hälsovårdstjänster bland såväl företagskunder som privata kunder. Rettig Group äger 10,52 procent av Terveystalo.

eQ ökade sin nettoomsätting med 15 procent till 41 miljoner euro (2016: 35 miljoner euro) och rörelseresultatet steg till 20 miljoner euro (2016: 16 miljoner euro). Inom det största segmentet Asset Management ökade nettointäkterna från avgifter och provisioner med 32 procent, och framför allt fortsatte förvaltningen av fastighetsförmögenhet och private equity-fonder att växa kraftigt. Rettig Group äger 10,2 procent av eQ Abp.

Finansiella investeringar

Anchors investeringsstrategi var framgångsrik under 2017. Alla delportföljerna klarade sig bra, både i absoluta siffror och jämfört med index. Trots att dollarn försvagades mot euron hade det ingen stor effekt på avkastningen. Investeringsportföljens totala värde var vid slutet av året 70 miljoner euro (2016: 57 miljoner euro).

Utsikterna för 2018

Makroekonomin, i synnerhet den positiva trenden inom byggnadssektorn, stöder fortfarande utvecklingen inom Rettig Group. Vi förväntar de goda ekonomiska förhållandena att stöda vår lönsamhet under 2018. Vi fortsätter att söka efter nya sätt att utveckla våra företag och undersöker aktivt olika möjligheter att gå in på nya affärsområden.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut

Rettig Group var en av medinvesterarna när det finländska investeringsbolaget DevCo Partners köpte aktiemajoriteten i Medix Biochemica i februari 2018.

Årsredovisningen och bokslutet för 2017 har publicerats

Ytterligare information om resultatet för år 2017 finns i årsredovisningen (pdf), bokslutet (pdf) och presentationen av resultatet (pdf) som i dag publicerats på www.rettig.fi.

Ekonomisk kalender för 2018

Ledningens delårsredogörelse för januari–mars publiceras den 27 april 2018, delårsrapporten för januari–juni den 24 augusti 2018 och ledningens delårsredogörelse för januari-september den 30 oktober 2018.

Tilläggsuppgifter ger:
Pia Dahlqvist, kommunikationsdirektör, Rettig Group
Tfn +358 40 526 7813
Email pia.dahlqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance), Terveystalo (hälsovårdstjänster) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.