28.02.2019

Januari–december 2018: Rettig Group ökade sitt ägarskap i Terveystalo och eQ

Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1 januari–31 december 2018 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är reviderade och redogörelsen är uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

Koncernens finansiella höjdpunkter

  • Omsättningen 2018 var lägre än 2017 på grund av något lägre försäljning både i Nordkalk och Rettig ICC. Nordkalks omsättning minskade huvudsakligen på grund av lägre försäljning i Skandinavien. Försäljningspriserna för Rettig ICC låg generellt på förvantade nivåer medan försäljningsvolymerna på vissa nyckelmarknader var lägre än föregående år.
  • EBITDA sjönk huvudsakligen på grund av lägre EBITDA för Rettig ICC till följd av ökade kostnader och en stark euro.
  • EBIT och nettoresultatet påverkades vidare negativt av ett lägre resultat för intressebolagen Alandia och NorFraKalk. Engångsposter i EBIT inkluderade 2017 en realisationsvinst på 14 miljoner euro från försäljning av Rettig ICC:s fastighet i Zonhoven, Belgien samt en nedskrivning på 19 miljoner euro avseende tidigare investeringar i Nordkalks stenbrottsprojekt i Bunge på Gotland.
  • Kassaflödet från verksamheten minskade på grund av lägre EBITDA och ett ökat nettorörelsekapital.
  • Avsevärda ytterligare investeringar gjordes i Terveystalos och eQ:s aktier, vilket medförde ökad räntebärande nettoskuld.

Tomas von Rettig, VD för Rettig Group:

Rettig Group har haft ett aktivt år med två stora transaktioner i vilka vi ökade vårt ägarskap i både Terveystalo och eQ avsevärt. Båda dessa företag är branschledande och vi ser potential för långsiktigt och hållbart värdeskapande. Terveystalo hade ett bra år 2018 med både stark tillväxt och lönsamhet. För eQ var 2018 ännu ett rekordår, och koncernens resultat ökade med 12 procent.

Vi fortsatte också att utveckla våra privatägda företag och vidtog flera viktiga åtgärder som vi tror kommer att säkra konkurrenskraft, lönsamhet och värdeskapande på ett långsiktigt sätt i dessa företag. År 2018 var marknadsmiljön utmanande för Rettig ICC då efterfrågan på radiatorer inom flera viktiga geografiska marknader minskade medan kostnaderna inflaterades. Utvecklingen på Nordkalks marknader var blandad, med starka resultat på de centraleuropeiska marknaderna och utmaningar i Skandinavien. Program som strävar till att förbättra resultatet kommer att implementeras i båda dessa företag under 2019 med förväntade resultat från år 2020 framåt.

Alandia hade ett transformationsår och är nu tydligt fokuserat på marinförsäkring. Med ny vässad fokus och strategi är Alandia i bra position att förbättra sin lönsamhet. Anchor hade ett bra år och lyckades navigera på volatila marknader.

Rettig Group investerar i företag med verksamhet i olika branscher, vilket minskar koncernens sammantagna volatilitet och cykliska fluktuationer. Våra privatägda kärninvesteringar är Rettig ICC (klimatkomfort inomhus), Nordkalk (kalksten) och Alandia (försäkring). Våra noterade kärninvesteringar är Terveystalo (hälsovårdtjänster) och eQ (kapitalförvaltning och corporate finance). Våra finansiella investeringar hanteras via Anchor.

Portföljbolagens höjdpunkter 2018

Privatägda kärninvesteringar

Rettig ICC:s omsättning sjönk till 682 miljoner euro (2017: 684 miljoner euro) på grund av en minskad efterfrågan på radiatorer i ett flertal länder. Tillväxten i andra produktkategorier var tillräcklig för att kompensera för minskningen i radiatorverksamheten totalt, men inte för att Rettig ICC skulle växa. EBITDA sjönk till 57 miljoner euro (2017: 63 miljoner euro) eftersom kostnader för insatsvaror ökade och marknadsdynamiken inte medgav motsvarande prisökningar. Den starka euron har haft avsevärd påverkan på lönsamheten eftersom Rettig ICC har större kostnadsandel än försäljning i eurozonen. År 2019 kommer att bli det tredje utmanande året i rad för Rettig ICC, men företaget är övertygat om att de åtgärder som vidtas och planeras, inklusive ett omfattande program för resultatförbättring som lanserades i början av 2019, kommer att möjliggöra tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Nordkalks omsättning sjönk till 300 miljoner euro (2017: 304 miljoner euro) och EBITDA till 53 miljoner euro (2017: 54 miljoner euro) som en följd av blandad utveckling i olika marknadsområden och kundsegment. I Polen (Centraleuropa) visade alla kundsegment bra resultat. I Nordösteuropa och Skandinavien påverkade en hårdnad konkurrens, särskilt inom verksamheterna för bränd kalk och släckt kalk (kalciumoxid och -hydroxid) Nordkalks ekonomiska utveckling. I Turkiet mattades ekonomin av och valutan försvagades. Detta hade negativa effekter på försäljningen till kunderna i byggbranschen. År 2019 förväntas Nordkalks kärnverksamhet inom kalksten gå fortsatt starkt, och omsättningen och EBITDA förväntas öka. På marknaden för bränd kalk kommer konkurrensen att vara fortsatt hård. Den positiva utvecklingen kommer att stärkas av ett resultatförbättringsprogram som kommer att lanseras i början av 2019.

Alandia förbättrade nettopremieinkomsterna till 50 miljoner euro (2017: 38 miljoner euro). Företaget uppvisade stark tillväxt, men det ekonomiska resultatet var svagare än föregående år på grund av lägre avkastning på investeringar och ett svagare tekniskt resultat på grund av högre skadekostnader än förväntat. År 2018 strukturerade Alandia om organisationen för att kunna fokusera på marinförsäkring och försäkring av större fritidsbåtar, som står för 96 procent av Alandias premievolym. Rettig Group äger 25 procent av Alandia.

Noterade kärninvesteringar

Terveystalos omsättning ökade med 8 procent till 745 miljoner euro år 2018 (2017: 690 miljoner euro). Justerat EBITA var 88 miljoner euro, vilket motsvarar 11,8 procent av omsättningen. 2018 var Terveystalos femte år i rad med robust tillväxt. Företaget uppvisade storskalig tillväxt i alla kundgrupper och förbättrade det ekonomiska resultatet i varje kvartal. Förvärvet av Attendos finska sjukvårdsverksamhet slutfördes i slutet av 2018. Rettig Group äger 16,52 procent av Terveystalo.

eQ förbättrade nettoomsättningen med 12 procent till 45 miljoner euro (2017: 41 miljoner euro) och rörelsevinsten till 22 miljoner euro (2017: 20 miljoner euro). Avgifts- och provisionsintäkter kopplade till kapitalförvaltning växte med 8 procent till 36,7 miljoner euro, trots en utmanande marknadssituation. Tillväxten var högre än för marknaden allmänt, främst tack vare god försäljning inom fastighetsfonder och riskkapitalfonder. Rettig Group äger 15,39 procent av eQ.

Finansiella investeringar

Anchors investeringsavkastning var lägre än föregående år på grund av utmanande ekonomiska marknader under år 2018. Avkastningen var 4,3 procent jämfört med 8,4 procent år 2017, med bästa resultat inom riskkapitalinvesteringar. Portföljens risknivå minskades under året, och följaktligen var kontantnivån hög vid årets slut. Alla delportföljer uppvisade goda resultat jämfört med index. Investeringsportföljens nettosubstansvärde vid slutet av året var 73 miljoner euro (2017: 70 miljoner euro).

Utsikterna för 2019

Den globala ekonomiska ovissheten har ökat och den ekonomiska tillväxten i Europa och Asien förväntas mattas av under 2019. Av denna anledning räknar vi inte med att de ekonomiska förutsättningarna ska bidra till lönsamheten i våra privatägda kärninvesteringar. Under 2019 kommer vi att fokusera på att förbättra kostnadskonkurrenskraften och tillväxtmöjligheterna för dessa företag i syfte att stöda eftersträvandet av lönsamhet och ökat kassaflöde.

Händelser efter rapporteringsperioden

I januari 2019 utsågs Marcel Gestranius till tillförordnad VD för Nordkalk. Processen för att rekrytera en ny VD pågår.

I februari 2019 valdes Tomas von Rettig till styrelseordförande för Rettig Group och Matts Rosenberg utsågs till VD för Rettig Group (från och med 1 mars 2019).

Årsredovisning och årsrapporter för 2018 publicerade

Mer detaljerad information om resultatet för 2018 finns i vår årsredovisning (pdf), våra bokslutet (pdf) och vår resultatpresentation (pdf) som publicerats idag på www.rettig.fi.

Finansiell kalender 2019

Ledningens delårsredogörelsen för januari–mars kommer att publiceras 29 april 2019, delårsrapporten för januari–juni den 26 augusti 2019, och ledningens delårsredogörelsen för januari–september den 1 november 2019.

Ytterligare information

Tomas von Rettig, VD, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. +358 (0)40 526 7813
E-post pia.dahlqvist@rettig.fi