09.03.2020

Januari–december 2019: Lönsamhetsförbättring i fokus för Rettig Groups portföljbolag

Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1 januari–31 december 2019 och till motsvarande period under 2018. Alla sifferuppgifter är reviderade och redogörelsen är uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

Rettig Groups finansiella nyckeltal

  • Rettig Groups konsoliderade omsättning under 2019 ökade något från 2018. Ökningen kom från Purmo Group.
  • Rettig Groups konsoliderade driftsbidrag (EBITDA) för 2019 var högre än samma period föregående år. Driftsbidraget för både Purmo Group och Nordkalk förbättrades. Inverkan av resultatförbättringsprogrammen och den första implementeringen av ”IFRS 16 Leases” från den 1 januari 2019 påverkade driftsbidraget positivt.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade. Ändrade bokföringssätt för investeringarna i eQ Abp och Terveystalo Abp bidrog positivt till rörelseresultatet.
  • Det fria kassaflödet förbättrades tack vare förbättrat driftsbidrag och en gynnsam utveckling av driftskapitalet.

Matts Rosenberg, CEO för Rettig Group:

”De främsta fokusområdena för Rettig Group under 2019 var tre till antalet. För det första genomfördes betydande resultatförbättringsinitiativ i våra privatägda kärninvesteringar, Purmo Group och Nordkalk. För det andra kalibrerade vi Rettig Groups strategi, som syftar till att skapa värde genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Slutligen gjordes vissa ändringar i Rettig Groups organisation för att stödja ett framgångsrikt genomförande av strategin. Sammantaget var huvudtemat att förbättra prestandan i våra portföljbolag och verksamhet under 2019.”

Portföljbolagens höjdpunkter 2019

PRIVATÄGDA KÄRNINVESTERINGAR

För Purmo Group var 2019 ett transformativt år. Företaget bytte namn från Rettig ICC till Purmo Group och förnyade sin divisionsstruktur. Företagsledningen stärktes för att stödja transformationen och en ny, toppmodern radiatorfabrik öppnades i Yangzhou, Kina. Purmo Groups omsättning och driftsbidrag ökade under 2019 jämfört med föregående år och företaget lyckades minska sina kostnader inom exempelvis produktion och inköp.

Nordkalk – Ett omfattande resultatförbättringsprogram inleddes på Nordkalk och en ny vd, Paul Gustavsson, tillsattes för att leda transformationen. En ny verksamhetsmodell baserad på tre regioner infördes, vilket ledde till en minskning på 16 procent av företagets positioner. Nordkalks driftsbidrag förbättrades avsevärt från föregående årets nivå och företagets uppdaterade strategi syftar till att driva tillväxt samt fokuserar på hållbara kalkstensbaserade lösningar.

Alandia – 2019 var det första året för Alandia som ett renodlat företag inom marin- och båtförsäkringar. Strategiska fokusområden var optimering av försäkringsportföljen, optimering av interna processer och utveckling av IT-system. Den starka tillväxten fortsatte inom premieinkomst i alla segment och marknadsområden, men det tekniska resultatet var lägre än väntat efter avsevärt högre anspråkskostnader på kasko- och maskinförsäkringsmarknaden än under senare år. Minskningen uppvägdes av ökad avkastning på investeringar.

Rettig Groups ägande i Alandia är 25 procent. Rettig Group redovisar sitt ägande i Alandia enligt kapitalandelsmetoden och en vinstandel på 2,0 MEUR ingår i 2019 års rörelseresultat. Rettig Group mottog en dividend om 0,5 MEUR från Alandia år 2019.

NOTERADE KÄRNINVESTERINGAR

För Terveystalo var 2019 ett utmärkt år operativt och finansiellt. Tillväxten fortsatte i alla kundgrupper och omsättningen för helåret växte med mer än 38 procent på årsbasis, och översteg en miljard euro. Den organiska tillväxten överträffade tydligt det långsiktiga tillväxtmålet på 6–8 procent och rörelseresultatet före räntor, skatter och nedskrivningar (EBITA) ökade till 115 MEUR.

Rettig Groups ägande i Terveystalo är 16,52 procent och företaget är Terveystalos näst största aktieägare. Rettig Group redovisar sitt ägande i Terveystalo enligt kapitalandelsmetoden och en vinstandel på 8,2 MEUR ingår i 2019 års rörelseresultat. Rettig Group mottog en kapitalåterbetalning på 4,2 MEUR från företaget.

eQ:s resultat för 2019 var utmärkt. Koncernens nettoomsättning ökade med 12 procent till 50,6 MEUR. Koncernens rörelseresultat var 26,3 MEUR och vinsten för perioden var 21,0 MEUR, med en tillväxt mot förra året på 18 procent. Koncernens tillväxt drevs av kapitalförvaltning, där verksamheten och vinsten ökade exceptionellt bra.

Rettig Groups ägande i eQ är 15,15 procent. Företaget redovisar sitt ägande enligt kapitalandelsmetoden och en vinstandel på 2,7 MEUR ingår i 2019 års rörelseresultat. Rettig Group mottog en dividend på 2,7 MEUR och en kapitalåterbetalning på 0,4 MEUR från eQ.

FINANSIELLA INVESTERINGAR

Avkastningen på finansiella investeringar var 15,7 procent jämfört med 8,4 procent föregående år. Resultatet var starkt i alla underportföljer. Under 2019 avyttrade vi våra likvida placeringar med fast ränta och ökade allokeringen mot private equity.

Utsikter för 2020

Osäkerheten har ökat med hänseende till den makroekonomiska miljön och vi räknar med dämpad global ekonomisk tillväxt under 2020. Resultatförbättring i portföljbolagen fortsätter att vara det primära målet för Rettig Group även under 2020.

Händelser efter rapporteringsperioden

RG Partners Oy, där Rettig Group Oy Ab och Svenska litteratursällskapet i Finland är de största ägarna, har den 1.3.2020 ingått ett avtal som, om transaktionen slutförs, ger företaget 10,12 procents ägarandel i Aktia Bank Abp genom förvärv från ett flertal säljare. En del av transaktionen är villkorlig för att Europeiska centralbanken och Finansinspektionen godkänner att RG Partners får förvärva mer än 10 procent av aktierna i Aktia Bank.

Martina von Rettig och Janne Larma valdes till nya styrelseledamöter av Rettig Group på bolagsstämman den 5 mars 2020.

Årsredovisning och årsrapporter för 2019 publicerade

Mer detaljerad information om resultatet för 2019 finns i vår årsredovisning och bokslutet (pdf), och vår resultatpresentation (pdf) som publicerats idag på www.rettig.fi.

Finansiell kalender 2020

Ledningens delårsredogörelse för januari–mars kommer att publiceras den 7 maj 2020, delårsrapporten för januari–juni den 19 augusti 2020, och delårsredogörelsen för januari–september den 2 november 2020.

Ytterligare information

Matts Rosenberg, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. +358 (0)40 526 7813
E-post pia.dahlqvist@rettig.fi