02.03.2021

Januari–december 2020: Enastående resultat och kassaflöde

Rettig Group navigerade framgångsrikt genom ett exceptionellt volatilt år. Strukturella åtgärder för lönsamhetsförbättring och snabba kostnadsnedskärningar för att mildra kortsiktiga negativa effekter av COVID-19-pandemin bidrog till ett enastående resultat och kassaflöde för år 2020. Resultatförbättring är fortsatt Rettig Groups viktigaste målsättning under 2021.

1) Definitionen av EBITDA har ändrats vad gäller vissa övriga driftskostnader, som är av engångskaraktär och som därför bokförs under EBITDA. Effekten av denna förändring var 5,5 miljoner euro 2020 (2019: 1 miljon euro).

2)Inklusive justeringar i enlighet med villkoren för seniorlån.

Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1 januari–31 december 2020 och till motsvarande period under 2019. Alla sifferuppgifter är reviderade och redogörelsen är uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

Rettig Groups finansiella nyckeltal

  • Koncernens omsättning minskade år 2020 till 948 miljoner euro (2019: 988 miljoner euro) på grund av svagare efterfrågan under andra kvartalet, vilket påverkades av COVID-19-pandemin.
  • Koncernens EBITDA ökade med 32 procent till 156 miljoner euro (118). Det enastående resultatet fick stöd av framgångsrikt genomförda strukturella åtgärder för lönsamhetsförbättring, snabba kostnadsnedskärningar och andra beredskapsåtgärder för att kompensera den negativa effekten av COVID-19-pandemin under andra kvartalet, samt av sjunkande råvarukostnader inom Purmo Group. Försäljningen av Nordkalks överskott av CO2-utsläppsrätter under första kvartalet stödde EBITDA-förbättringen ytterligare.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 56 procent till 92 miljoner euro (59). Ökningen berodde till stor del på den exceptionellt starka EBITDA-tillväxten.
  • Det fria kassaflödet förbättrades till följd av den betydande förbättringen av EBITDA liksom lägre driftskapital och investeringar jämfört med samma period föregående år.
  • Nettoskuld och nettoskuld/EBITDA (inklusive justeringar i enlighet med villkoren för seniorlån) minskade betydligt på grund av ökat fritt kassaflöde och EBITDA.

Matts Rosenberg, CEO för Rettig Group:

2020 var ett enastående år för Rettig Group, trots volatilitet och extraordinära marknadsförhållanden på grund av COVID-19-pandemin. Koncernens EBITDA förbättrades med 32 procent till 156 miljoner euro och nettoresultatet förbättrades med 77 procent till 70 miljoner euro. Under året fortsatte vi med strukturella åtgärder för lönsamhetsförbättring i våra portföljbolag och vidtog direkta åtgärder på Rettig Group och portföljbolagsnivå för att mildra de kortsiktigt negativa effekterna av COVID-19-pandemin. Samtidigt fortsatte vi att finslipa Rettig Groups strategi och investeringsprocess för att stödja långsiktigt värdeskapande. Jag är mycket stolt de framgångar som Rettig Groups anställda och medarbetare uppnått i våra portföljbolag. Det enastående resultatet och kassaflödesgenereringen under så exceptionella omständigheter stärker min tilltro till vår kapacitet att skapa ytterligare värde år 2021 och vidare.

Portföljbolagens viktigaste händelser

PRIVATÄGDA KÄRNINVESTERINGAR

Purmo Group – 2020 var både ett händelserikt och mycket framgångsrikt år för Purmo Group då EBITDA förbättrades till 85 miljoner euro 2020 (65). Det andra kvartalet var särskilt utmanande för företaget på grund av snabbt minskande efterfrågan till följd av COVID-19-krisen. En snabb återhämtning följde dock i efterfrågan och lönsamheten som fick stöd av framgångsrika beredskapsåtgärder och en underliggande resilient affärsverksamhet. För att styra Purmo Group i sin nästa utvecklingsfas utnämndes John Peter Leesi till ny VD och han tillträdde i början av tredje kvartalet. Ett strukturellt resultatförbättringsprogram lanserades under andra halvåret i syfte att förbättra kostnadskonkurrenskraften och positionera företaget för tillväxt. I november tecknade Purmo Group ett avtal om att förvärva en majoritetsandel i en av Bosch Thermotechnologys radiatorfabriker i Ryssland.

Nordkalk utvecklades starkt 2020, med EBITDA som ökade till 75 miljoner euro 2020 (58). Resultatutvecklingen påverkades starkt av kostnadseffektivitetsåtgärder som genomförts redan under senare delen av 2019 samt av ytterligare effektiviseringsåtgärder som vidtagits under 2020. Som ett resultat av det mycket framgångsrika resultatförbättringsprogrammet som lanserades 2019 är Nordkalk nu väl positionerat för tillväxt på sina marknader. COVID-19-pandemin hade endast begränsad påverkan på Nordkalk under 2020. Efterfrågan var fortsatt stabil och företaget kunde driva sin produktion utan nämnvärda störningar under hela året. Nordkalk genomförde även flera initiativ inriktade på framtida tillväxt, som till exempel att stärka sin verksamhet inom cirkulär ekonomi.

Alandias resultat förbättrades betydligt jämfört med föregående år. Bolagets tekniska resultat förbättrades väsentligt, pådrivet av förbättringar inom skadekvot och kostnadskvot. Förbättringen av det tekniska resultatet var ett resultat av tydliga åtgärder som genomförts sedan andra halvåret 2019. Avkastningen på investeringarna låg på en anständig nivå 2020. Alandias nettosubstansvärde var 168 miljoner euro vid utgången av 2020, en ökning med 10 procent från motsvarande nivå vid utgången av 2019 (153 miljoner euro). Alandia avyttrade sin livförsäkringsportfölj till Aktia Life under 2020. Matts Rosenberg, VD för Rettig Group, valdes till ny styrelseordförande vid Alandias årsstämma i juni. Rettig Group har en ägarandel på 24,9 procent i Alandia.

NOTERADE KÄRNINVESTERINGAR

Terveystalo påverkades märkbart av COVID-19 under årets andra kvartal men återgick till tillväxt under tredje kvartalet tack vare ökad efterfrågan på förebyggande tjänster och COVID-19-test. Intäkterna för år 2020 minskade med 4 procent och justerat rörelseresultatet före räntor, skatter och nedskrivningar (EBITA) med 12 procent jämfört med föregående år. Det finansiella resultatet förbättrades markant under andra halvåret. Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 4 procent och justerad EBITA med 22 procent från året innan. Terveystalo är väl positionerat för att skapa långsiktigt värde tack vare sin branschledande marknadsposition i Finland när det gäller omsättning, nätverk och digitalt fotavtryck. Rettig Group har en ägarandel på 16,5 procent i Terveystalo.

eQ uppnådde ett utmärkt resultat år 2020 och eQ:s vinst fortsatte att växa för det 27:e kvartalet i rad i oktober till december 2020. Intäkterna för år 2020 ökade med 12 procent och rörelseresultatet med 17 procent jämfört med föregående år. Kapitalförvaltning fortsätter att driva eQ:s tillväxt och under 2020 ökade kapitalförvaltningens intäkter med 19 procent medan rörelseresultatet ökade med 26 procent. Rettig Group har en ägarandel på 15,6 procent i eQ.

FINANSIELLA INVESTERINGAR

2020 var med hänsyn till omständigheterna ett starkt år för Rettig Groups finansiella investeringar, med en avkastning på investerat kapital på 8,2 procent (15,7 procent 2019). Våra finansiella investeringar är idag inriktade på privata marknadsinvesteringar, särskilt riskkapitalfonder och saminvesteringar. Under året förvärvade RG Partners, som innehas av en grupp finska investerare där Rettig Group är den största ägaren med en andel på 30 procent, en aktieandel på 10,2 procent i Aktia.

Framtidsutsikter år 2021

Den ekonomiska återhämtningen år 2021 är beroende av framgångarna i att motverka COVID-19-viruset. En förträngd efterfrågan och expansiv penning- och finanspolitik förväntas stödja återhämtningen. Resultatförbättring i portföljbolagen fortsätter att vara det primära målet för Rettig Group även under 2021.

Ekonomisk kalender 2021 

Rettig Group publicerar ledningens delårsredogörelse för januari–mars den 3 maj 2021, delårsrapporten för januari–juni den 20 augusti 2021 och ledningens delårsredogörelse för januari–september den 1 november 2021.

Årsredovisning och bokslut för 2020 publicerade

Mer detaljerad information om resultatet för 2020 finns i Rettig Groups årsredovisning och bokslut, och vår resultatpresentation som publicerats idag på engelska på www.rettig.fi.

Mer information:

Matts Rosenberg, CEO, Rettig Group
Tel. +358 (0)40 7455276

E-post: rettiggroup@rettig.fi