23.04.2015

Ledningens delårsredogörelse

Rettig Group publicerar idag ledningens delårsredogörelse för perioden 1 januari till 23 april 2015. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden som slutar den 31 mars 2015 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter i rapporten är oreviderade.

Ekonomiska nyckeltal
– Omsättningen sjönk med 5,7 % till 211,8 miljoner euro (224,5)
– Driftsbidraget EBITDA minskade med 3,7 % till 28,8 miljoner euro (29,9)
– Rörelseresultatet EBIT förbättrades med 4,8 % till 10,9 miljoner euro (10,4)
– Nettoskulden minskade med 8,6 % till 301,3 miljoner euro (329,8)
– Det fria kassaflödet sjönk med 93,8 % till -34,5 miljoner euro (-17,8)

Under de tre första månaderna av 2015 minskade omsättningen inom alla tre affärsområden. Minskningen hänförde sig främst till Nordkalk och Bore. Den milda finska vintern ledde till låg efterfrågan på Nordkalks kalkstenbaserade produkter för jordbruk och för rening av kraftverkens rökgaser. Bores omsättning sjönk på grund av ett lägre antal fartyg efter rederiets beslut att gå ur det förlustbringande torrlastsegmentet (Contract of Affreightment). Driftsbidraget inom Rettig ICC utvecklades positivt, men sjönk inom både Nordkalk och Bore. Rörelseresultatet stöddes av lägre avskrivningar inom alla tre affärsområden. Det fria kassaflödet påverkades av typiska säsongvariationer och återspeglar investeringar som var 14,5 miljoner euro större än året innan. Investeringarna hänför sig huvudsakligen till förvärv av aktier i Försäkringsaktiebolaget Alandia.

Väsentliga händelser under perioden
Nordkalk erhöll förnyat tillstånd för den befintliga Klinthagen-täkten på Gotland, vilket innebar att varslet för 35 anställda kunde dras tillbaka.

Rettig Groups innehav i Alandia ökade stegvis från 17,0 procent i början av året till 24,8 procent.

Tomas von Rettig utnämndes till vice verkställande direktör för Rettig Capital Oy Ab och till medlem av Rettig Groups styrelse. I sin nya roll koncentrerar han sig främst på finansiella och strategiska industriella investeringar.

Som ett led i sitt omstruktureringsprogram beslöt Bore att stänga sitt landkontor i Nederländerna och koncentrera alla sina landfunktioner till Finland. Som följd av detta håller Bore på att flagga de två RoRo-fartyg som nu seglar under holländsk flagg, till finsk flagg. Tjugofyra holländska anställda berördes av förändringen.

Nordkalks juridiska process gällande den planerade Bunge-täkten på Gotland fördröjdes ytterligare då Mark- och miljööverdomstolen den 10.4.2015 beslöt att vilandeförklara målet, som längst till 31.8.2015, tills den svenska regeringen fattat beslut om ett förslag till utvidgning av Natura 2000-områdena på norra Gotland. I förslaget ingår landområden som är reserverade för Nordkalks planerade Bunge-täkt.

För att förstärka fokus på de fastslagna strategiska målsättningarna, förnyade Nordkalk sin verksamhetsmodell och organisation fr.o.m. april 2015.  

Oförändrade utsikter för 2015
Verksamhetsmiljön kommer att förbli utmanande under 2015, då den ekonomiska tillväxten i Europa fortsättningsvis förutspås vara svag. Vi förväntar oss en förbättrad lönsamhet genom fortsatt fokus på implementering av vår strategi.

Ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tel: +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi eller www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Vi eftersträvar ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter och Bore – RoRo-sjöfartstjänster. År 2014 var Rettig Groups omsättning 933 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 100 anställda i 25 länder.