22.10.2015

Ledningens delårsredogörelse

Rettig Group publicerar idag ledningens delårsredogörelse för perioden 1 januari till 22 oktober 2015. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden januari-september 2015 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter i rapporten är oreviderade.

Ekonomiska nyckeltal för perioden januari-september 2015
– Omsättningen sjönk med 6% till 664 miljoner euro (704)
– Driftsbidraget EBITDA ökade med 4% till 102 miljoner euro (98)
– Rörelseresultatet EBIT förbättrades med 31% till 48 miljoner euro (37)
– Nettoresultatet förbättrades med 131% till 27 miljoner euro (12)
– Det fria kassaflödet minskade med 97% till 1 miljon euro (28)
– Nettoskulden minskade med 6% till 296 miljoner euro (315)

Under perioden juli-september 2015 sjönk omsättningen med 5% till 236 miljoner euro (248), driftsbidraget ökade med 12% till 40 miljoner euro (35), EBITDA-marginalen steg till 16,8% (14,3), rörelseresultatet förbättrades med 61% till 22 miljoner euro (13), nettoresultatet förbättrades med 147% till 12 miljoner euro (5) och det fria kassaflödet minskade med 12% till 26 miljoner euro (29) jämfört med samma period året innan.

Efterfrågan inom alla tre affärsområden var fortsättningsvis svag under de nio första månaderna av 2015. Med undantag för segmentet metaller och gruvor, var efterfrågan svag inom alla Nordkalks kundsegment. Detta gällde särskilt Finland, som är Nordkalks största marknadsområde. Bores minskade omsättning berodde huvudsakligen på den mindre flottan jämfört med året innan.

Driftsbidraget fortsatte att öka, som ett resultat av fortsatta åtgärder för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna inom alla tre affärsområden. EBITDA-marginalen förbättrades från 13,9% till 15,3%. Förutom det förbättrade driftsbidraget stöddes den starka utvecklingen av rörelseresultatet av mindre avskrivningar och lägre kostnader av engångskaraktär. Nettoresultatet förbättrades med stöd av Alandias goda resultatet under årets sex första månader och omstrukturering av Bores verksamhet.

Det fria kassaflödet från de tre affärsområdena hölls generellt på en god nivå under årets första nio månader. Förvärvet av aktierna i Alandia hade dock en negativ inverkan på Rettig Groups fria kassaflöde jämfört med samma period i fjol.

Under den gångna perioden etablerade Rettig Group en intern investeringsverksamhet via Anchor Oy Ab. Verksamheten kapitaliserades med 40 miljoner euro, vilket bidrog till det minskade fria kassaflödet. Investeringsverksamheten följer Rettig Groups mission Värde för generationer. Dess ändamål är att ytterligare stöda riskspridningen och likviditeten av koncernens tillgångar.

Väsentliga händelser efter 1 juli 2015
I augusti beslöt den svenska regeringen att utpeka nya och utvidgade Natura 2000-områden på Gotland. Till dessa hör också Nordkalks landområde i Bunge Ducker, där företaget planerar ny täktverksamhet. Nordkalk analyserar nu konsekvenserna av regeringens beslut och överväger nästa steg i processen.

I juni 2014 beviljade Mark- och miljödomstolen tillstånd och villkor för den planerade täkten i Bunge. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen, som skulle ha ägt rum i april 2015, avbröts i väntan på regeringens beslut. Förhandlingarna ska nu återupptas.

Oförändrade utsikter för 2015
Verksamhetsomgivningen kommer att förbli utmanade under 2015, då den ekonomiska tillväxten i Europa fortsättningsvis förutspås bli svag. Vi förväntar oss förbättrad lönsamhet genom fortsatt fokus på implementeringen av vår strategi.

Ekonomisk rapportering 2016
Rettig Group publicerar sin årsredovisning och sitt bokslut för 2015 den 3 mars 2016. Ledningens delårsredogörelse för januari-mars publiceras den 21 april 2016, delårsrapporten för januari-juni den 25 augusti 2016 och ledningens delårsredogörelse för januari-september den 20 oktober 2016.

För mera information, besök www.rettig.fi eller kontakta:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tfn +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Vi eftersträvar ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter och Bore – RoRo-sjöfartstjänster. Försäkringsbolaget Alandia är ett intressebolag inom Rettig Group. År 2014 var Rettig Groups omsättning omkring 933 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 100 anställda i 25 länder.