21.04.2016

Ledningens delårsredogörelse

Rettig Group publicerar idag ledningens delårsredogörelse för perioden 1 januari till 21 april 2016. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till 1 januari-31 mars 2016 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter i rapporten är oreviderade. För första gången är redogörelsen uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

Ekonomiska nyckeltal (IFRS)
– Omsättningen ökade med 13 % till 239 miljoner euro (211)
– Driftsbidraget EBITDA förbättrades med 17 % och var 35 miljoner euro (30)
– Rörelseresultatet EBIT steg med 25 % till 20 miljoner euro (16)
– Nettoresultatet ökade med 38 % till 11 miljoner euro (8)
– Nettoskulden ökade med14 % till 356 miljoner euro (311)
– Det fria kassaflödet steg med 49 % till -18 miljoner euro (-35)

Omsättningsökningen kom främst från Rettig ICC, inklusive Emmeti som förvärvades under år 2015. Omsättningen i Nordkalk och Bore förändrades inte nämnvärt. Driftsbidragen förbättrades inom alla tre affärsområden, men Rettig ICC stod för den största ökningen, tack vare Emmeti. Det goda resultatet i alla tre affärsområdena förstärkte koncernens rörelseresultat och nettoresultatet ökade tack vare den gynnsamma utvecklingen av verksamheten. Det fria kassaflödet ökade som ett resultat av det förbättrade driftsbidraget och lägre investeringar jämfört med året innan. Ökningen av nettoskulden berodde främst på förvärvet av Emmeti.

Väsentliga händelser under perioden
Rettig Group meddelar i dag, i ett separat pressmeddelande, att bolaget säljer sitt rederi Bore till det holländska rederiet Spliethoff Bevrachtingskantoor B.V. Hela Bores affärsverksamhet och alla de anställda övergår till den nya ägaren, liksom också Bores flotta på nio RoRo-fartyg (Roll-on/Roll-off) samt Bores starka varumärke. Ägarandelen på 24,8 % i Försäkringsaktiebolaget Alandia ingår inte i affären utan kvarstår i Rettig Groups ägo. Köpet betalas kontant, förväntas slutföras 30.6.2016 och förutsätter inte konkurrensmyndigheternas godkännande. Köpesumman offentliggörs inte.

Under perioden godkände Rettig Groups styrelse återbetalning av kapitallånet på 26 miljoner euro, som förfaller till betalning vid utgången av april 2016.

I början av året fastställde Mark- och miljööverdomstolen i Sverige Nordkalks tillstånd för hela den sökta utvidgningen av den existerande täkten i Klinthagen på norra Gotland. Tillståndet gäller en fortsättning av verksamheten i den nuvarande täkten och säkrar tillgången på sten till kunder framtill åtminstone år 2020.

Rettig Capitals investeringsteam överflyttades till Rettig Group, för att förstärka koncernens interna investeringsverksamhet Anchor som grundades år 2015. Roger Lönnberg, investeringsdirektör för Rettig Group och verkställande direktör för Anchor, är ansvarig för investeringsverksamheten. Han är också viceordförande i styrelsen för Försäkringsaktiebolaget Alandia och ansvarar för Rettig Groups 24,8 procents aktieinnehav i Alandia.

Övergång till IFRS
Rettig Group s styrelse har godkänt förslaget om en övergång från den nuvarande finska redovisningsstandarden FAS till den internationella rapporteringsstandarden IFRS. IFRS lämpar sig bättre för Rettig Group, eftersom cirka 80 % av koncernens omsättning genereras utanför Finland. I enlighet med Rettig Groups proaktiva finansieringsstrategi förväntas IFRS-rapporteringen också ytterligare förbättra koncernen framtida finansieringsmöjligheter. Övergången till IFRS förväntas påverka nyckeltalen enligt följande:
– Driftsbidraget EBITDA förbättras då dockningskostnaderna aktiveras och behandlingen av leasingkostnaderna förändras.
– Rörelseresultatet EBIT förbättras då goodwillvärdet inte längre avskrivs. Goodwillvärdet i balansräkningen kommer att frysas på nuvarande nivå och kommer att genomgå ett årligt nedskrivingsprövning enligt IFRS.
– Balansens slutsumma ökar, vilket huvudsakligen beror på att finansiella leasingavtal, omvärdering av tillgångar, personalförmåner, dockningskostnader och reservdelar noteras i balansräkningen.
– IFRS har en positiv inverkan på avkastningen på sysselsatt kapital, negativ inverkan på soliditeten och nettoskuldsättningsgraden samt neutral inverkan på nettoskuld/driftsbidrag. Inverkan på soliditeten och nettoskuldsättningsgraden förväntas vara liten.

Oförändrade utsikter för 2016
Affärsverksamheten förväntas fortsätta på samma nivå som under 2015, trots svaga tecken på återhämtning på den europeiska marknaden. Under 2016 kommer vi fortsättningsvis att inrikta oss på att förbättra lönsamheten.

Ekonomisk kalender för 2016
Rettig Group publicerar delårsrapporten för januari-juni den 25.8.2016 och ledningens delårsredogörelse för januari-september den 20.10.2016.

Ytterligare information på www.rettig.fi eller kontakta:
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Telefon +358 40 7455276
Email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer. Vi strävar till hållbar och långsiktig tillväxt via riskspridning och en stark balans. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglering av inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter, Bore – RoRo-sjöfart; försäkringsbolaget Alandia – ett intressebolage inom Rettig Group och Anchor – Rettig Groups interna investeringsverksamhet. År 2015 var Rettig Groups omsättning 891 miljoner euro (IFRS) och bolaget hade cirka 4 200 anställda i 28 länder.