19.10.2017

Ledningens delårsredogörelse: Januari – september 2017

Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden som slutar den 30 september 2017 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter i rapporten är oreviderade och den är uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

 

Ekonomiska nyckeltal

  • Omsättningen ökade tack var Rettig ICC:s och Nordkalks goda prestanda.
  • EBITDA sjönk på grund av höga råmaterialkostnader inom Rettig ICC.
  • EBIT inkluderar en försäljningsvinst på 14 miljoner euro från Rettig ICC:s sale-and-leaseback transaktion med Warehouses De Pauw (WDP) gällande fastigheten i Zonhoven i Belgien.
  • Nettoresultatet ökade som en följd av ovannämnda transaktion liksom på grund av lägre finansiella kostnader och högre dividender. Det förbättrade nettoresultatet berodde också på Anchors goda resultat.
  • Nettoskulden minskade tack vare kassaflödet från verksamheten.
  • Fria kassaflödet inkluderade erhållna kassamedel från försäljningen av Bore år 2016.

Väsentliga händelser efter den 1 juli 2017
I juni 2017 undertecknade Rettig ICC ett sale-and-leaseback avtal med Warehouses De Pauw (WDP), ett belgiskt fastighetsinvesteringsbolag. WDP förvärvade Rettig ICC:s fabriksanläggning i Zonhoven, Belgien, för ca 17 miljoner euro. Rettig ICC har ett tioårigt leasingavtal gällande fastigheten, med en option om förlängning. Transaktionen slutfördes 13.9.2017.

I juli 2017 utnämndes Perttu Louhiluoto till verkställande direktör för Rettig ICC, eftersom Neil Macpherson går i pension i slutet av 2017. Han tillträder sin nya post den 1.11.2017.

I september 2017 meddelade Rettig Group sin intension att investera i Terveystalo Oy, som är ett av Finlands ledande hälsoserviceföretag. Som en av ankarinvesterarna förband sig Rettig att köpa 10,1 % av de emitterade aktierna, förutsatt att vissa villkor skulle uppfyllas efter att börsemissionen avslutats. Emissionen övertecknades och bolagets aktier noterades på Helsingforsbörsens prelista fr.o.m. 11.10.2017 och på huvudlistan fr.o.m. 13.10.2017.

I Rettig Groups kriterier för nya kärninvesteringar (som publicerades 2016), slår vi fast att de företag vi investerar i huvudsakligen har sitt säte i Finland eller Sverige. Vi har vidareutvecklat vår strategi och vision och strävar nu till att bli ett ledande investeringsföretag i Norden. Som ett led i detta och för att stöda eventuella kommande investeringar i Sverige, har vi under hösten grundat ett helägt dotterbolag i Stockholm. 

Utsikterna för 2017 förblir oförändrade

Vi ser små tecken på ekonomisk tillväxt och en något högre efterfrågan på våra huvudmarknader. Den ökade politiska osäkerheten kan komma att påverka finansmarknadernas stabilitet liksom efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Ekonomisk kalender för 2018

Rettig Group publicerar sin helårsrapport för 2017, inklusive det fullständiga bokslutet, den 1 mars 2018. Ledningens delårsredogörelse för januari–mars publiceras den 27 april, delårsrapporten för januari–juni den 24 augusti och ledningens delårsredogörelse för januari-september den 30 oktober 2018.

Ytterligare information:
Pia Dahlqvist, direktör för kommunikation, Rettig Group
Tfn: +358 40 5267813
Email: pia.dahlqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance), Terveystalo (hälsovårdstjänster) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.