30.11.2021

Ledningens delårsredogörelse: Januari–september 2021

30.11.2021

RETTIG GROUP

Pressmeddelande

Ledningens delårsredogörelse:

Januari–september 2021

Rettig Groups starka utveckling fortsatte under tredje kvartalet 2021. I januari-september 2021 ökade omsättningen med 28 procent till 625 miljoner euro och driftsbidraget med 33 procent till 78 miljoner euro jämfört med samma period året innan. Rettig Group genomförde två betydande transaktioner under det tredje kvartalet 2021: avyttringen av Nordkalk inklusive en återinvestering i SigmaRoc, köparen av Nordkalk, samt en planerad börsnoteringen av Purmo Group genom en fusion med Virala Acquisition Company. Nordkalk-transaktionen verkställdes den 31 augusti 2021 och verkställandet av Purmo Group-transaktionen förväntas ske i slutet av 2021. Tidigare under året tillkännagav och slutförde Rettig Group försäljningen av sina aktier i Alandia.

1) Nordkalk avyttrades den 31 augusti 2021 och omklassificerades till tillgång som innehas för försäljning. Nettoresultatet från Nordkalk och den redovisade försäljningsvinsten redovisas separat som vinst från avvecklad verksamhet. Alla andra rader i resultaträkningen, inklusive resultat från 2020, är därmed exklusive Nordkalk. Omklassificeringen gjordes från och med januari 2020.

2) Definitionen av EBIT har ändrats från och med 2021 vad gäller vinst eller förlust från finansiella investeringar som har flyttats till EBIT från finansiella poster. Effekten av denna förändring har räknats om i siffrorna för 2020 och var 1,1 miljoner euro 7-9/2020, 0,9 miljoner euro 1-9/2020 och 5,6 miljoner euro i 2020.

3) Inklusive avyttring av Alandia-aktier i juni 2021 och Nordkalk-aktier i augusti 2021.

4) Beräknat på resultatet av den kvarvarande verksamheten. 

Finansiella nyckeltal

  • Rettig Groups omsättning under januari-september 2021 ökade med 28 procent till 625 miljoner euro (488), främst tack vare den starka underliggande efterfrågan på Purmo Groups produkter.
  • Driftsbidraget växte med 33 procent till 78 miljoner euro (58) tack vare den generellt starka efterfrågan och de positiva effekterna av framgångsrikt genomförda strukturella åtgärder för lönsamhetsförbättring i Purmo Group.
  • EBIT förbättrades med 145 procent till 90 miljoner euro (37) vilket också berodde på en fortsatt stark utveckling inom finansiella investeringar.
  • Det fria kassaflödet var 497 miljoner euro under rapportperioden (82). Detta återspeglar ett stabilt operativt kassaflöde samt intäkter från avyttringarna av Alandia och Nordkalk.
  • I slutet av september 2021 sjönk nettoskulden/EBITDA till ungefär noll eftersom alla seniorlån och en del av de utestående företagscertifikatlånen återbetalades efter att Nordkalks försäljningslikvid erhållits.

Utsikterna för 2021

Det finns allt starkare tecken på en fortsatt ekonomisk återhämtning under 2021. En förträngd efterfrågan och expansiv penning- och finanspolitik förväntas stödja återhämtningen ytterligare.

Händelser efter rapporteringsperioden

Rettig Group meddelade den 5 oktober om erbjudande om samtycke och anbud för sina två utestående obligationer. Som ett resultat av processen för att inhämta samtycke och anbudserbjudandet för 90 miljoner EUR obligationer som förfaller 2023, erbjöds cirka 85 miljoner EUR av innehavare av obligationer och för de 110 miljoner EUR obligationer som förfaller den 25 april 2022 erbjöds cirka 75,5 miljoner EUR av innehavare av obligationer. Anbudserbjudandet slutfördes den 22 oktober 2021 och alla obligationer köpta av Rettig Group annullerades. De obligationer som inte lämnats in i enlighet med anbudserbjudandet förblev utestående med ändrade villkor.

Rettig Group kommer att publicera sin årsredovisning för 2021, inklusive helårsresultatet, i mars 2022.

Mera information

Matts Rosenberg, VD, Rettig Group: Tel. 040 7455276.

Rettig Group är en familjeägt investeringsbolag, som skapar värde för generationer. Vår investeringsstrategi fokuserar på både noterade och onoterade tillgångar. Vi eftersträvar att generera en attraktiv avkastning genom konjunkturerna och samtidigt upprätthålla en ändamålsenlig risknivå. En av hörnstenarna i vår strategi är vår ambition att samarbeta med professionella och liksinnade samarbetspartners och saminvesterare. Rettig Group kontrolleras av den nionde generationen av familjen von Rettig. www.rettig.fi

Detta pressmeddelande är ett sammandrag av ledningens delårsredogörelse 1.1–30.9.2021. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1.1–30.9.2021 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och har upprättats i enlighet med IFRS. Den fullständig redogörelsen (på engelska) är tillgänglig på vår hemsida www.rettig.fi.