28.04.2017

Ledningens delårsredogörelse: Januari-mars 2017

Rettig Group publicerar idag ledningens delårsredogörelse för perioden 1 januari till 28 april 2017. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden som slutar den 31 mars 2017 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och redogörelsen är uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

Ekonomiska nyckeltal  
– Omsättningen ökade med 6 % till 243 miljoner euro (229 miljoner år 2016)
– Driftsbidraget EBITDA minskade med 16 % och var 26 miljoner euro (31)
– Rörelseresultatet EBIT sjönk med 18 % till 15 miljoner euro (18)
– Resultatet från kvarvarande verksamhet ökade med 14 % till 11 miljoner euro (10)
– Nettoskulden minskade med 34 % till 234 miljoner euro (352)
– Det fria kassaflödet minskade med 68 % till -28 miljoner euro (-17)

Under årets första tre månader ökade omsättningen tack vare Rettig ICC och Nordkalk. Inom Rettig ICC ökade efterfrågan särskilt på de östra marknaderna, inklusive Kina, medan Nordkalks omsättning ökade främst tack vare lantbruks-, miljö- och byggnationssegmenten i Centraleuropa. Som en följd av stigande råmaterialpriser meddelade Rettig ICC om prisförhöjningar, vilket ökade omsättningen på vissa marknader när kunderna byggde upp sina lager innan de höjda prisen trädde i kraft. Den totala effekten av prisförhöjningarna förväntas påverka Rettig ICC:s EBITDA under den senare hälften av året. Förutom den förbättrade omsättningen stödde fortsatt noggrann kostnadskontroll utvecklingen av Nordkalks EBITDA.

Totala EBIT sjönk i linje med EBITDA.

Trots svagare EBITDA och EBIT förbättrades resultatet från den kvarvarande verksamheten tack vare en stark utveckling inom Anchors finansiella investeringar samt eQ:s dividend. eQ:s bolagsstämma beslöt om en dividend på 0,35 euro per aktie och återbetalning av kapital på 0,15 euro per aktie som betalades ut 7.4.2017.

Nettoskulden minskade jämfört med året innan, tack vare försäljningen av Bore under 2016. Fastän det fria kassaflödet försvagades, huvudsakligen på grund av lägre driftsbidrag och högre rörelsekapital, hölls det på en förväntad nivå.

Viktiga händelser under perioden
Under de första tre månaderna av 2017 omfinansierade Rettig Group sin affärsverksamhet genom ett återköpserbjudande för det utestående obligationslån som förfaller i juni 2017 och genom att emittera ett nytt obligationslån på 110 miljoner euro. Under perioden tecknades också en ny revolverande kreditlimit på 100 miljoner euro.
 
Thomas Landell utnämndes till juridisk direktör för Rettig Group, eftersom Christian Ståhlberg övergår till en ny arbetsgivare utanför koncernen.

Matti Kuivalainen och Timo Vättö valdes till nya medlemmar i Rettig Groups styrelse då Martin Granholm, Christoffer Taxell och Hans Sohlström inte längre ställde upp för återval. Kuivalainen och Vättö har en stark bakgrund inom den europeiska byggnadsindustrin respektive finanssektorn.

Oförändrade utsikter för 2017
Vi ser små tecken på ekonomisk tillväxt och en något högre efterfrågan på våra huvudmarknader. Den ökade globala politiska osäkerheten kan komma att påverka finansmarknadernas stabilitet liksom efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Ekonomisk kalender för 2017
Rettig Group publicerar ledningens delårsredogörelse för januari–juni 10.8.2017 och delårsredogörelsen för januari–september 19.10.2017.

Ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tfn: +358 40 7455276
Email: josefina.tallqvist@rettig.fi
www.rettig.fi

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.