16.04.2018

Ledningens delårsredogörelse: Januari-mars 2018

Rettig Group publicerar idag ledningens delårsredogörelse för perioden 1 januari till 16 april 2018. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden som slutar den 31 mars 2018 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och redogörelsen är uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

Under årets första tre månader utvecklades omsättningen planenligt. För Rettig ICC var försäljningen i Europa i linje med fjolåret medan försäljningen i Kina minskade. Nordkalks försäljning till lantbruks- och miljösegmentet i Polen ökade medan försäljningen i den nordiska regionen totalt sett minskade.

Totala EBITDA förbättrades tack vare högre produktlönsamhet för Rettig ICC. Nordkalks EBITDA var något lägre närmast som en följd av högre energi- och underhållskostnader samt omsättningsmixen.

Totala EBIT var på samma nivå som året innan.

Totala nettoresultatet var på samma nivå som året innan trots en svagare utveckling av Anchors finansiella investeringar.

Nettoskulden ökade jämfört med året innan som ett resultat av investeringen i Terveystalo hösten 2017. Trots att det fria kassaflödet försvagades, närmast som en följd av högre rörelsekapital för Rettig ICC, hölls det på en förväntad nivå.

eQ:s bolagsstämma beslöt om en dividend på 0,43 euro per aktie och återbetalning av kapital på 0,07 euro per aktie som utbetalades den 10.4 2018.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut

Tomas von Rettig invaldes som en ny medlem i styrelsen av Terveystalo och som styrelsens vice ordförande.

Martti Ala-Härkönen (ekonomidirektör, Caverion), Tapio Kolunsarka (verkställande direktör, Ramirent) och Pekka Kuusniemi (verkställande direktör, Raisiokoncernen) valdes in i Rettig ICC:s styrelse.

Rettig Group tecknade avtal om ny långfristig syndikerad kreditlimit om 110 miljoner euro.

Oförändrade utsikter för 2018

Makroekonomin, i synnerhet den positiva trenden inom byggnadssektorn, stöder fortfarande utvecklingen inom Rettig Group. Vi förväntar de goda ekonomiska förhållandena att stöda vår lönsamhet under 2018. Vi fortsätter att söka efter nya sätt att utveckla våra företag och undersöker aktivt olika möjligheter att gå in på nya affärsområden.

Ekonomisk kalender för 2018

Delårsrapporten för januari–juni publiceras den 24 augusti 2018 och ledningens delårsredogörelse för januari-september den 30 oktober 2018.

Tilläggsuppgifter ger:
Pia Dahlqvist, kommunikationsdirektör, Rettig Group
Tfn +358 (0)40 526 7813
Email pia.dahlqvist@rettig.fi