15.05.2019

Ledningens delårsredogörelse: Januari–mars 2019

Detta pressmeddelande är ett sammandrag av ledningens delårsredogörelse 1.1 – 31.3.2019. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1 januari–31 mars 2019 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter i redogörelsen är oreviderade och den är uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS. En fullständig redogörelse på engelska är tillgänglig på vår webbplats.

Under 2019 års första kvartal nådde Rettig Groups omsättning till ungefär samma nivåer som föregående år. Omsättningen i Rettig ICC ökade och omsättningen i Nordkalk minskade. Koncernens EBITDA var lägre än under jämförelseperioden, och både Rettig ICC och Nordkalk uppvisade en lägre lönsamhet. I båda företagen fortlöper resultatförbättringsprogrammen som planerat. eQ, Terveystalo, Alandia och Anchor uppvisade goda resultat.

Rettig Groups styrelseordförande Cyril von Rettig avgick och Tomas von Rettig ersatte honom som företagets styrelseordförande. Följaktligen utsågs Matts Rosenberg till VD för Rettig Group, med tillträde 1 mars 2019.

Hannu Hautala lämnade sin tjänst som VD för Nordkalk och Marcel Gestranius utsågs till tillförordnad VD för Nordkalk i januari 2019. Samtidigt inleddes ett resultatförbättringsprogram i företaget i syfte att förnya Nordkalks operativa verksamhet och förbättra lönsamheten. I mars utsågs Paul Gustavsson till ny VD för Nordkalk med tillträde 29 april 2019.

Finansiella nyckeltal

  • Koncernens omsättning under första kvartalet 2019 låg ungefär på samma nivå som under det första kvartalet föregående år. Rettig ICC:s omsättning ökade tack vare en ökad försäljning i flera länder, speciellt i Brasilien, Tyskland, Rumänien och Storbritannien. Ökningen understöddes också av förvärvet av Sigarth AB i slutet av 2018. Nordkalks omsättning minskade på grund av en minskad försäljning i marknadsområdena Nordösteuropa och Skandinavien.
  • Koncernens EBITDA var lägre än under jämförelseperioden, och både Rettig ICC och Nordkalk uppvisade en lägre lönsamhet. Rettig ICC:s EBITDA minskade huvudsakligen på grund av ökade driftskostnader och ogynnsamma valutafluktuationer. Nordkalks EBITDA minskade på grund av lägre försäljning. Rettig ICC:s förvärv av Sigarth AB och den första implementeringen av ”IFRS 16 Leases” påverkade koncernens EBITDA positivt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade. Det ändrade bokföringssättet för investeringarna i eQ Abp och Terveystalo Abp hade en positiv effekt på rörelseresultatet och nettoresultatet.
  • Det fria kassaflödet förbättrades tack vare en gynnsam utveckling av driftskapitalet.
  • Nettoskulden och nettoskuld/EBITDA ökade i jämförbara siffror*) jämfört med föregående år på grund av ytterligare investeringar i Terveystalo och eQ under det andra kvartalet 2018.

Bokföringen av Rettig Groups investeringar i eQ Abp och Terveystalo Abp har ändrats. Från och med 1 januari 2019 konsoliderar Rettig Group sina investeringar i eQ Apb och Terveystalo Abp i enlighet med kapitalandelsmetoden. Rettig Group bedömer sig ha avsevärd påverkan på eQ Abp och Terveystalo Abp genom ägarskapsintresset på 15,25 procent respektive 16,52 procent, utöver sin representation i båda företagens styrelser. Förändringens påverkan på Rettig Groups EBIT och nettoresultat från kvarvarande verksamhet under Q1/2019 var 3,2 miljoner euro.

*Inkluderar justeringar i enlighet med villkoren för seniorlån. Dessa justeringar ändrades i april 2018. Räknat med de ändrade justeringarna skulle Rettig Groups nettoskuld 31.3.2018 uppgått till 264 miljoner euro och nettoskuld/EBITDA till 2,4.

Utsikterna för 2019

Utsikterna för 2019 är oförändrade. Den globala ekonomiska ovissheten har ökat och den ekonomiska tillväxten i Europa och Asien förväntas mattas av under 2019. Av denna anledning räknar vi inte med att de ekonomiska förutsättningarna ska bidra till lönsamheten i våra privatägda kärninvesteringar. Under 2019 kommer vi att fokusera på att förbättra kostnadskonkurrenskraften och tillväxtmöjligheterna för dessa företag i syfte att stöda eftersträvandet av lönsamhet och ökat kassaflöde.

Händelser efter rapporteringsperioden

I april introducerades en ny roll, Chief Investment Officer (CIO), i ledningsgruppen, som ska leda hela Rettig Groups investeringsverksamhet. Matts Rosenberg hanterar för närvarande rollen som tillförordnad CIO utöver jobbet som VD för Rettig Group. Rettig Group avser att ytterligare utveckla Family Office-erbjudandet och därför trädde Roger Lönnberg, tidigare Head of Financial Investments, in i denna nya roll som Head of Family Office och fokuserar på att utveckla dessa tjänster på heltid. I denna nya roll är Roger inte längre en del av Rettig Groups ledningsgrupp.

Finansiell kalender 2019

Delårsrapporten för januari–juni kommer att publiceras den 26 augusti 2019, och ledningens delårsredogörelse för januari–september den 5 november 2019.

Ytterligare information

Matts Rosenberg, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi