Senaste nytt maj 7, 2020

Ledningens delårsredogörelse: Januari–mars 2020

Detta pressmeddelande är ett sammandrag av ledningens delårsredogörelse 1.1-31.3.2020. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1.1-31.3.2020 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och har upprättats i enlighet med den internationella rapporteringsstandarden IFRS. En fullständig ledningens delårsredogörelse på engelska är tillgänglig på vår webbplats https://www.rettig.fi/en/reports-and-presentations/

Rettig Groups omsättning under januari–mars 2020 låg på samma nivå som under motsvarande period förra året. Omsättningen för Purmo Group ökade, medan omsättningen för Nordkalk minskade. Rettig Groups driftsbidrag (EBITDA) var betydligt högre än i jämförelseperioden på grund av högre EBITDA för både Purmo Group och Nordkalk. Särskilt Nordkalk uppvisade högre driftsbidrag som en följd av lyckad implementering av resultatförbättringsåtgärder 2019 och 2020 samt försäljning av överskott av CO2-utsläppsrättigheter.

Alandias försäkringstekniska resultat förbättrades. eQ fortsatte den långsiktiga trenden och uppvisade goda resultat. Terveystalos lönsamhet minskade jämfört med motsvarande period förra året.

Inverkan av coronaviruspandemin på Rettig Groups portföljbolag var mycket begränsad under första kvartalet 2020. Eftersom portföljbolagen opererar inom flera branscher, förväntas pandemin påverka dem på olika sätt och med olika kraft, vilket ger Rettig Group nytta av diversifiering. Resultatförbättringsåtgärderna 2019 och 2020 i kombination med det finansiellt starka första kvartalet samt flera pågående åtgärder för att mildra inverkan av coronaviruset hjälper Rettig Group att möta utmaningar pandemin förorsakar.

Finansiella nyckeltal

  • Koncernens omsättning under januari–mars 2020 låg på samma nivå som under motsvarande period förra året. Purmo Groups omsättning ökade på grund av positiv försäljningsutveckling i synnerhet i Tyskland, men försäljningen minskade på grund av coronaviruset i regionerna Väst och Söder under slutet av mars. Nordkalks omsättning minskade på grund av lägre försäljning i regionen Nordeuropa.
  • Koncernens driftsbidrag (EBITDA) under januari–mars 2020 var betydligt högre än samma period förra året. Driftsbidraget för både Purmo Group och Nordkalk förbättrades. Driftsbidraget för Nordkalk inkluderar överlåtelsevinst från försäljning av överskott av CO2-utsläppsrättigheter.
  • Koncernens rörelseresultat (EBIT) ökade.
  • Det fria kassaflödet förbättrades tack vare en gynnsam utveckling av driftsbidraget och driftskapitalet. Alla komponenter i driftskapitalet förbättrades, med Purmo Group som bidragsgivare till förbättringen.
  • Nettoskulden* och nettoskuld/EBITDA* minskade.

Utsikterna för 2020

Störning på marknaden förorsakad av coronaviruspandemin förväntas påverka Rettig Group negativt. Ett av Rettig Groups mål även år 2020 är att förbättra portföljbolagens resultat. Som en följd av coronaviruspandemin har vi ökat vår fokus på åtgärder med kort och mellanlång sikt för att skydda ekonomisk prestanda.

Händelser efter rapporteringsperioden

Rettig Group avtalade med sina långivare om att förlänga eller förnya vissa bilaterala låneavtal som tidigare skulle förfalla under 2020. Rettig Group tecknade dessutom två nya bilaterala låneavtal. Samtliga lån är avsedda för bolagets allmänna finansieringsbehov och ersätter delvis Rettig Groups företagscertifikat som förfaller under 2020.

Finansiell kalender 2020

Rettig Group publicerar delårsrapporten för januari–juni 19.8.2020 och ledningens delårsredogörelse för januari–september 2.11.2020.

Ytterligare information

Matts Rosenberg, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi