03.05.2021

Ledningens delårsredogörelse: Januari-mars 2021

Stark utveckling under årets första kvartal. Rettig Groups omsättning steg med 9 procent jämfört med föregående år tack vare robust efterfrågan. Den förbättrade omsättningen och kostnadskontroll bidrog till att driftsbidraget ökade med 10 procent. Trots att följderna av COVID-19-pandemin på Rettig Groups verksamhet minskade, är marknadsförhållandena fortsatt osäkra och utsikterna för 2021 kvarstår oförändrade.

1)Definitionen av driftbidraget (EBITDA) har ändrats sedan 2020 vad gäller vissa övriga driftskostnader, som är av engångskaraktär och därför bokförs i resultaträkningen under EBITDA. Effekten av ändringen var 0,3 miljoner euro i Q1/2020 och 5,5 miljoner euro år 2020.

2)Definitionen av rörelseresultatet (EBIT) har ändrats sedan 2021 vad gäller  vinster eller förluster från finansinvesteringarna, som flyttats från finansiella poster till rörelseresultatet. Effekten av ändringen var 2,6 miljoner euro i Q1/2020 samt 3,7 miljoner euro år 2020 och effekten har justerats i siffrorna för 2020.

3)Inklusive justeringar i enlighet med villkoren för seniorlån.

Finansiella nyckeltal

  • Rettig Groups omsättning steg i januari-mars 2021 tack vare stark efterfrågan i både Purmo Groups och Nordkalks verksamhet
  • Koncernens driftsbidrag (EBITDA) ökade med 10 procent i januari-mars 2021 jämfört med föregående år och uppgick till 44 miljoner euro (1-3/2020: 40), varav Purmo Group stod för 29 miljoner euro (20) och Nordkalk för 16 miljoner euro (22*)). Den starka omsättningstillväxten och kostnadskontroll i både Purmo Group och Nordkalk bidrog till det goda resultatet
  • Rettig Groups rörelseresultat (EBIT) ökade också kraftigt tack vare bra resultatutveckling i portföljen inom finansiella investeringar
  • Det fria kassaflödet var något svagare under årets första kvartal jämfört med året innan på grund av högre rörelsekapital
  • Nettoskuld och nettoskuld/EBITDA (inklusive justeringar i enlighet med villkoren för seniorlån) var på en betydligt lägre nivå vid slutet av Q1/2021 än året innan

*)Försäljning av Nordkalks överskott av CO2-utsläppsrättigheter ingår i Q1/2020 (effekten på EBITDA 7,6 miljoner euro)

Utsikterna för 2021

Den ekonomiska återhämtningen år 2021 är beroende av framgångarna i att motverka COVID-19-viruset. En förträngd efterfrågan och expansiv penning- och finanspolitik förväntas stödja återhämtningen. Resultatförbättring i portföljbolagen fortsätter att vara det primära målet för Rettig Group även under 2021.

Händelser efter rapporteringsperioden

Rettig Group meddelade den 1.4.2021 om försäljning av sitt 24,9 procents innehav i Alandia till UBV Alandia Holding, som ägs av ett ägarkonsortium i vilket ingår Ålandsbanken, Veritas Pensionsförsäkring, Viking Line, Lundquist Shipping Company Limited, Wiklöf Holding och Föreningen Konstsamfundet. Verkställande av affären förutsätter Finansinspektionens godkännande.

Ekonomisk kalender 2021 

Rettig Group publicerar delårsrapporten för januari–juni den 20 augusti 2021 och ledningens delårsredogörelse för januari–september den 1 november 2021.

Mera information

Matts Rosenberg, VD, Rettig Group: Tel. 040 7455276; Email: rettiggroup@rettig.fi

Rettig Group är ett ledande finskt, familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I våra kärninvesteringar ingår Alandia, eQ, Nordkalk, Purmo Group och Terveystalo. Vi investerar allt mera i finansiella investeringar såsom private equity fonder och saminvesteringar.

Detta pressmeddelande är ett sammandrag och översättning av ledningens delårsredogörelse 1.1–31.3.2021. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1.1–31.3.2021 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och har upprättats i enlighet med IFRS. Den fullständig redogörelsen (på engelska) är tillgänglig på Rettig Groups hemsida https://www.rettig.fi/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/