20.10.2016

Ledningens delårsredogörelse: Januari-september 2016

Rettig Group publicerar idag ledningens delårsredogörelse för perioden 1 januari till 20 oktober 2016. Sifferuppgifterna hänför sig till perioden 1.1–30.9.2016 och till motsvarande period året innan om inget annat anges. Alla sifferuppgifter i redogörelsen är oreviderade och uppgjorda enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

Ekonomiska nyckeltal januari–september 2016
– Omsättningen ökade med 13 % till 712 (630) miljoner euro
– Driftsbidraget EBITDA förbättrades med 8 % och var 98 (90) miljoner euro
– Rörelseresultatet EBIT steg med 2 % till 65 (64) miljoner euro
– Nettoresultatet ökade med 9 % till 42 (38) miljoner euro
– Nettoskulden minskade med 21 % till 239 (301) miljoner euro
– Det fria kassaflödet steg med 624 % till 153 (21) miljoner euro

Under perioden juli–september 2016 ökade omsättningen med 10 % till 248 (224) miljoner euro, driftsbidraget sjönk med 3 % till 34 (36) miljoner euro, EBITDA-marginalen var 14 % (16 %), rörelseresultatet minskade med 7 % till 24 (25) miljoner euro, nettoresultatet förbättrades med 17 % till 18 (15) miljoner euro och det fria kassaflödet minskade med 123 % till -9 (41) miljoner euro jämfört med samma period året innan.

Trots en allmänt svag efterfrågan på Rettig ICC:s och Nordkalks marknader, ökade Rettig Groups omsättning under de första nio månaderna av 2016 jämfört med året innan. Bakom ökningen stod främst Rettig ICC, vars omsättning ökade jämfört med föregående år, huvudsakligen tack vare Emmeti. Italienska Emmeti har varit en del av Rettig ICC sedan december 2015. Svagare marknader i Storbritannien, Ryssland och Polen, liksom det försvagade brittiska pundet, hade dock en negativ inverkan på Rettig ICC:s omsättning. Nordkalks omsättning blev något lägre än i fjol. I Finland var utvecklingen positiv, i synnerhet inom lantbruks- och byggsegmenten, men Nordkalks försäljning i Sverige var generellt svagare än året innan.

Under de första nio månaderna av året fortsatte det totala driftsbidraget att öka, främst tack vare Emmetis positiva inverkan på Rettig ICC och trots ökade råvarukostnader. Nordkalks driftsbidrag minskade i linje med periodens omsättning. Koncernens EBITDA-marginal förblev så gott som oförändrad och låg på cirka 14 %. Rörelseresultatet förbättrades främst tack vare Rettig ICC, men utjämnades dock av högre avskrivningar än året innan.

Förbättringen av nettoresultatet berodde också huvudsakligen på Rettig ICC.
Rettig Groups starka fria kassaflöde stöddes av försäljningen av Bore. Både Rettig ICC:s och Nordkalks kassaflöden var på en generellt sett god nivå under periodens första nio månader fastän de blev något lägre än året innan. En investering på 31 miljoner euro i Anchor under tredje kvartalet hade en negativ inverkan på koncernens fria kassaflöde under den perioden.

Väsentliga händelser efter 1 juli 2016
I oktober tillträdde Matts Rosenberg som operativ chef (Chief Operating Officer COO) för Rettig Group. Det är en ny post och han kommer att fokusera på att ta fram och genomföra nyinvesteringar samt på värdeskapande i kärninvesteringarna. Han ansvarar också för utvecklingen av Rettig Groups strategi- och investeringsprocess samt för Rettig Groups finansiering.

I slutet av augusti meddelade Rettig Group om en ökning av innehavet i det finländska företaget eQ Abp (fondförvaltning och corporate finance) från cirka 8 procent till cirka 10 procent. Rettig Group ser eQ som en långsiktig investering och har därför beslutat att inkludera eQ i sina kärninvesteringar. Koncernens övriga kärninvesteringar är Rettig ICC, Nordkalk och en 25 procents andel i Alandia.

Som ett steg i Alandias strävan att erhålla kreditbetyget A, höjde Standard & Poor i juli företagets kreditbetyg från BBB+ “stabila utsikter” till BBB+ “postiva utsikter”.

I september informerade Rettig ICC om en omstrukturering av organisationen för att skapa förbättrat lönsamhetsfokus, ansvarstagande och effektivare beslutsfattande. Fyra nya regionala direktörer utsågs. De rapporterar alla till Rettig ICC:s verkställande direktör och är ansvariga för de juridiska enheterna inklusive försäljning, marknadsföring och produktion inom respektive regioner.

I september meddelade Anders Moliis-Mellberg att han avgår från Rettig Groups styrelse.

En rekryteringsprocess har inletts för att tillsätta en stadigvarande verkställande direktör för Nordkalk. I september 2016 utnämnde Nordkalks styrelse Tarmo Tuominen till tillförordnad verkställande direktör, då hans företrädare Jarkko Kaplin avgick. Tarmo Tuominen har varit i bolagets tjänst sedan 1982 och har innehaft flera olika uppgifter. För nuvarande fungerar han också som Nordkalks Supply Chain Officer med ansvar för inköp och logistik.

Oförändrade utsikter för 2016
Affärsverksamheten förväntas fortsätta på samma nivå som under 2015, trots att den europeiska marknaden visar svaga tecken på återhämtning. Vi kommer fortsättningsvis att fokusera på att förbättra lönsamheten.

Ekonomisk rapportering 2017
Rettig Group publicerar sin årsredovisning och sitt bokslut för 2016 den 29 mars 2017. Ledningens delårsredogörelse för januari–mars publiceras den 21 april, delårsrapporten för januari–juni den 10 augusti 2016 och ledningens delårsredogörelse för januari–september den 19 oktober 2017.

Ytterligare information:
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tfn +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi, www.rettig.fi

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4000 anställda i cirka 28 länder.