30.10.2018

Ledningens delårsredogörelse: januari-september 2018

  • Koncernens omsättning under de tre första kvartalen 2018 var lägre än under motsvarande period året innan på grund av lägre försäljning inom Rettig ICC. Rettig ICC:s försäljningspriser låg huvudsakligen på förväntad nivå, men försäljningsvolymerna på vissa huvudmarknader var lägre än i fjol.
  • Koncernens EBITDA under årets tre första kvartal sjönk, huvudsakligen på grund av högre kostnader inom både Rettig ICC och Nordkalk samt lägre omsättning inom Rettig ICC.
  • Koncernens EBIT och nettoresultat från pågående verksamhet var lägre under de tre första kvartalen 2018 jämfört med året innan, på grund av lägre EBITDA samt på grund av sämre resultat i intressebolagen Alandia och NorFraKalk. År 2017 inkluderade EBIT en överlåtelsevinst på 16 miljoner euro (14 miljoner euro efter skatt) från Rettig ICC:s sale and leaseback-arrangemang med Warehouses De Pauw (WPD) gällande fastigheten i Zonhoven i Belgien.
  • I koncernens fria kassaflöde under de tre första kvartalen ingår tilläggsinvesteringarna i Terveystalo och eQ. Det operativa kassaflödet var lägre än året innan, vilket huvudsakligen berodde på lägre omsättning och Rettig ICC:s ökade rörelsekapital.
  • Nettoskulden var vid utgången av september 2018 större än året innan, huvudsakligen som en följd av investeringarna i Terveystalo och eQ samt på grund av lägre operativt kassaflöde.

Om inget annat anges hänför sig sifferuppgifterna till 1.1–31.9.2018 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter i rapporten är oreviderade och den är uppgjord enligt den internationella rapporteringsstandarden IFRS.

Väsentliga händelser sedan 1 juli 2018

Anders Dahlblom, verkställande direktör för Paroc Group Oy, utnämndes till medlem i Nordkalks styrelse.

Thomas Ekström utnämndes till ekonomidirektör för Rettig Group och till medlem i Rettig Groups ledningsgrupp.

Förändrade ansvarsområden inom Rettig Groups ledningsgrupp offentliggjordes:

  • Matts Rosenberg utnämndes till Head of Core Investments samt till vice verkställande direktör
  • Roger Lönnberg utnämndes till Head of Financial Investments
  • Pia Dahlqvist utnämndes till Head of Communications and HR

Som en följd av Rettig ICC:s omorganisering under ett nybildat finskt bolag, Rettig ICC Oy Ab, finns bolagets huvudkontor i Helsingfors som också är bolagets hemort.

Reviderade utsikter för 2018

Utsikterna för 2018 har reviderats. I avvikelse från vad vi tidigare meddelat förväntar vi oss inte längre att de goda ekonomiska förhållandena stöder vår lönsamhet under 2018. Därför kommer vi under fjärde kvartalet av 2018 och framöver att fokusera på att förbättra kostnadseffektiviteten samt tillväxtmöjligheterna i våra affärsverksamheter, för att stöda en positiv utveckling av EBITDA och kassaflöde i framtiden.

Ekonomisk kalender 2019

Rettig Group publicerar sin helårsrapport för 2018, inklusive det fullständiga bokslutet, den 28 februari 2019. Ledningens delårsredogörelse för januari–mars publiceras den 29 april 2019, delårsrapporten för januari–juni den 26 augusti 2019 och ledningens delårsredogörelse för januari-september den 1 november 2019.

Tilläggsuppgifter

Tomas von Rettig, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tfn +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi