05.11.2019

Ledningens delårsredogörelse: Januari-september 2019

Detta pressmeddelande är ett sammandrag av delårsrapporten 1.1-30.9.2019. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1.1-30.9.2019 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och har upprättats i enlighet med den internationella rapporteringsstandarden IFRS. En fullständig rapport på engelska är tillgänglig på vår webbplats https://www.rettig.fi/en/reports-and-presentations/

Rettig Groups omsättning under januari–september 2019 låg på ungefär samma nivå som under motsvarande period förra året. Omsättningen för Purmo Group (tidigare känt som Rettig ICC) ökade, medan omsättningen för Nordkalk minskade. Rettig Groups EBITDA var högre än i jämförelseperioden. EBITDA för både Purmo Group och Nordkalk förbättrades. Resultatförbättringsprogrammen på Purmo Group och Nordkalk går som planerat och vi räknar med att de kommer förbättra lönsamheten för båda företagen under 2020. Terveystalo och eQ uppvisade goda resultat.

 

Finansiella nyckeltal

  • Koncernens omsättning under januari–september 2019 låg på ungefär samma nivå som under motsvarande period förra året. Purmo Groups omsättning ökade på grund av positiv försäljningsutveckling i synnerhet i Tyskland, Rumänien och Brasilien samt på grund av förvärvet av Sigarth AB i slutet av 2018. Nordkalks omsättning minskade på grund av lägre försäljning i regionen Nordöstra Europa.
  • Koncernens EBITDA under januari–september 2019 var högre än samma period förra året. EBITDA för både Purmo Group och Nordkalk förbättrades. Den första implementeringen av ”IFRS 16 Leases” från den 1 januari 2019 påverkade EBITDA positivt.
  • Koncernens rörelseresultat (EBIT) ökade. Det ändrade bokföringssättet för investeringarna i eQ Abp och Terveystalo Abp bidrog positivt till rörelseresultatet och nettoresultatet.
  • Det fria kassaflödet förbättrades tack vare en gynnsam utveckling av driftskapitalet. Alla komponenter i driftskapitalet förbättrades, med Purmo Group som bidragsgivare till förbättringen.
  • Nettoskulden* och nettoskuld/EBITDA* låg kvar på samma nivå som i september 2018.

Bokföringen av Rettig Groups investeringar i eQ Abp och Terveystalo Abp har ändrats. Från och med 1 januari 2019 konsoliderar Rettig Group sina investeringar i eQ och Terveystalo i enlighet med kapitalandelsmetoden. Rettig Group bedömer sig ha avsevärd påverkan på eQ och Terveystalo genom ägarskapsintresset på 15,21 procent respektive 16,52 procent, utöver representationen i båda företagens styrelser. Förändringens påverkan på Rettig Groups EBIT och nettoresultat, kvarvarande verksamhet, under Q3/2019, var 7,6 miljoner euro respektive 4,9 miljoner euro.

Utsikterna för 2019

Utsikterna för 2019 är oförändrade. Den globala ekonomiska ovissheten har ökat och den ekonomiska tillväxten i Europa och Asien förväntas mattas av under 2019. Av denna anledning räknar vi inte med att de ekonomiska förutsättningarna ska bidra till lönsamheten i våra privatägda kärninvesteringar. Under 2019 kommer vi att fokusera på att förbättra kostnadskonkurrenskraften och tillväxtmöjligheterna för dessa företag i syfte att stöda eftersträvandet av lönsamhet och ökat kassaflöde.

Händelser efter rapporteringsperioden

Rettig ICC bytte namn till Purmo Group i oktober 2019.

Som en del av sitt resultatförbättringsprogram publicerade Nordkalk en ny verksamhetsmodell i september 2019. Efter samarbetsförhandlingar och med beaktande av alla personer som har under året pensionerats och sagt upp sig samt de arbetsförhållanden som upphört, utan ersättande anställningar, kommer det att finnas 163 arbetsplatser färre i Nordkalk.

Finansiell kalender 2020

Rettig Group publicerar sin årsredovisning för 2019, inklusive helårsresultat, 9.3.2020. Ledningens delårsredogörelse för januari–mars kommer att publiceras 7.5.2020, delårsrapporten för januari–juni 19.8.2020, och delårsredogörelsen för januari–september 2.11.2020.

Ytterligare information

Matts Rosenberg, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi