Senaste nytt november 2, 2020

Ledningens delårsredogörelse: Januari-september 2020

Detta pressmeddelande är ett sammandrag av ledningens delårsredogörelse 1.1–30.9.2020. Om inget annat anges, hänför sig sifferuppgifterna till perioden 1.1–30.9.2020 och till motsvarande period året innan. Alla sifferuppgifter är oreviderade och har upprättats i enlighet med IFRS. Den fullständig redogörelsen (på engelska) är tillgänglig på vår webbplats https://www.rettig.fi/en/reports-and-presentations/ .

Rettig Groups driftsresultat (EBITDA) ökade märkbart under januari till september 2020 i förhållande till föregående år tack vare stark resultatutveckling i både Purmo Group och Nordkalk. Snabba kostnadsnedskärningar som en följd av COVID-19-krisen i både Purmo Group och Nordkalk, framgångsrikt genomförda strukturella åtgärder för lönsamhetsförbättring, som har genomförts särskilt i Nordkalk sedan 2019, samt lägre råvarukostnader i Purmo Group hade en positiv effekt på EBITDA-utvecklingen. COVID-19-pandemins negativa inverkan på Rettig Groups portföljbolag avtog mot slutet av tredje kvartalet. Marknadsförhållandena är ändå fortsatt osäkra och utsikterna för 2020 kvarstår oförändrade.

Finansiella nyckeltal

  • Rettig Groups omsättning sjönk i januari-september 2020 på grund av svagare efterfrågan under andra kvartalet, som påverkades av COVID-19-pandemin. Efter en betydlig nedgång under andra kvartalet förbättrades Purmo Groups omsättning under tredje kvartalet till nästan samma nivå som året innan. COVID-19-pandemins inverkan på Nordkalks omsättning var begränsad.
  • Rettig Groups driftsresultat (EBITDA) förbättrades märkbart under perioden januari-september till 116 miljoner euro (1-9/2019: 87) varav Purmo Groups EBITDA var 61 miljoner euro (48) och Nordkalks 59 miljoner euro (44).
  • Rettig Groups starka resultatutveckling påverkades av snabba kostnadsnedskärningar som en följd av COVID-19-krisen i både Purmo Group och Nordkalk, framgångsrikt genomförda strukturella åtgärder för lönsamhetsförbättring, som har genomförts särskilt i Nordkalk sedan 2019, samt lägre råvarukostnader i Purmo Group. Försäljningen av överskottsutsläppsrätter i Nordkalk under första kvartalet påverkade ytterligare EBITDA positivt.
  • Rettig Groups rörelseresultat (EBIT) förbättrades i linje med det starkt förbättrade driftsresultatet.
  • Det klart förbättrade driftsresultatet samt lägre driftskapital och kapitalutgifter i förhållande till föregående år bidrog till förbättrat fritt kassaflöde.
  • Nettoskulden och nettoskulden i förhållande till driftsresultatet (inklusive justeringar i enlighet med seniorlån) sjönk kraftigt på grund av det starkare fria kassaflödet och det förbättrade driftsresultatet.

Händelser efter rapporteringsperioden

I oktober fick RG Partners Oy alla nödvändiga regulativa godkännanden för slutförande av köpet av Aktia Bank Abp:s aktier av Svenska litteratursällskapet i Finland. Förvärvet publicerades i mars 2020 och transaktionen slutförs senast den 6 november 2020. Efter att transaktionen är slutförd äger RG Partners Oy 7 078 115 aktier i Aktia Bank Abp vilket motsvarar 10,18% av Aktia Bank Abp:s aktier och röster.

Utsikterna för 2020

Osäkerheten gällande återhämtningen från COVID-19-pandemin och den framtida efterfrågan fortgår. Portföljbolagens förbättrade resultat är fortsatt Rettig Groups viktigaste målsättning. Vi fokuserar på åtgärder med kort- till medellång sikt för att förbättra den ekonomiska prestandan, samtidigt som vi säkerställer våra anställdas hälsa och säkerhet.

Finansiell kalender 2021

Rettig Group publicerar sin årsredovisning för 2020, inklusive helårsresultat, 2.3.2021. Ledningens delårsredogörelse för januari–mars kommer att publiceras 3.5.2021, delårsrapporten för januari–juni 20.8.2021, och delårsredogörelsen för januari–september 1.11.2021.

Ytterligare information

Matts Rosenberg, verkställande direktör, Rettig Group
Tel. +358 40 7455276
E-post: rettiggroup@rettig.fi