05.11.2015

Nordkalk ansöker om rättsprövning av Natura 2000 beslut

Nordkalk har idag ansökt om rättsprövning i Högsta förvaltningsdomstolen av regeringens beslut från den 31 augusti 2015 att utpeka Bungetäkten på norra Gotland som nytt Natura 2000 område. Regeringens beslut om nya Natura 2000 områden ändrar helt förutsättningarna i den sedan 10 år pågående tillståndsprocessen rörande Nordkalks planerade täktverksamhet. I avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens dom, har Nordkalk idag också begärt att tillståndsprocessen för Bungetäkten i Mark- och miljööverdomstolen vilandeförklaras.

Nordkalk anser att regeringens beslut, i de delar som rör Nordkalks fastigheter, strider mot rätten till rättvis rättegång enligt såväl Regeringsformen som Europakonvention och EUs rättighetsstadga och därför ska upphävas. I sin beredning har regeringen inte beaktat varken enskilda intressen eller andra samhällsintressen än naturvårdsintresset. Eftersom utpekandet inte kommer av EU-rättsliga krav enligt art- och habitatdirektivet, utan bygger på frivilliga åtaganden, har regeringen inte haft giltigt skäl att avstå från att beakta olika intressen enligt proportionalitetsprincipen.

Regeringen har vidare varit bunden av, men inte beaktat, den lagakraftvunna dom som fastställt kalkstensbrytningens företräde framför naturvårdsintresset gällande Bungetäkten. Beslutet innebär dessutom en otillåten politisk inblandning, då det ingriper till förmån för statliga parter, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på Gotland, i den pågående tillståndsprocessen.

Mark- och miljödomstolen beviljade i juni 2014 tillstånd och villkor för Bungetäkten som nu ska prövas i högre instans. I regeringens beslut om nya Natura 2000 områden ingår 832 hektar mark ägd av Nordkalk, inklusive hela Bungetäkten med tillhörande transportkorridor.

Utöver långtgående konsekvenser för Nordkalk, ser vi också med oro på de omfattande prejudicerande effekter beslutet riskerar att få för verksamhetsetableringar inom industrin i stort. Det är därför av stort allmänintresse att lagligheten i detta beslut prövas så att rättssäkerheten tryggas.

För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt, Kommunikationschef: +46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086, eva.feldt@nordkalk.com
Jarkko Kaplin, Verkställande direktör Nordkalkkoncernen: +358 (0)20 7537000, jarkko.kaplin@nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder miljövänliga produkter för olika branscher, såsom cellulosa- och pappersindustrin, stål- och gruvindustrin, byggnadsindustrin och den kemiska industrin. Våra produkter bidrar till en bättre miljö genom rökgasrening, vattenbehandling och jordförbättring. Vi strävar till att ge mervärde till våra kunder med mindre miljöpåverkan. Nordkalk verkar lokalt på mer än 30 orter runt Östersjön. Företaget har ca 1 020 anställda, varav 170 i Sverige. Nordkalk tillhör den finska koncernen Rettig Group.