06.03.2015

Nordkalk kritiserar förslag om nya Natura 2000-områden

Med anledning av Länsstyrelsens förslag till utpekanden av nya Natura 2000-områden på flera av Nordkalks fastigheter på norra Gotland har företaget lämnat in ett yttrande. Nordkalk bestrider förslaget i samtliga berörda delar. Nordkalks yttrande återges i korthet härefter.

Nordkalks fastigheter Lärbro Stora Vikers 1:94, Lärbro Takstens Utmark 1:1, Bunge Ducker 1:64, Rute Risungs 1:30, Fleringe Utoje 1:8 om totalt 893 hektar berörs av Länsstyrelsens förslag. Det är merparten av företagets mark på norra Gotland som enligt förslaget ska tas i anspråk för naturvårdsändamål. Förslaget har i sin nuvarande form en direkt påverkan på Nordkalks planerade täkt i Bunge samt det transportband som planeras löpa mellan täkten och anläggningen i Storugns. Länsstyrelsens förslag är ett allvarligt hot mot Nordkalks verksamhet på Gotland och strider på flera punkter mot det myndighetsuppdrag Länsstyrelsen har.

Förslaget går långt utöver vad EU kommissionen och regeringsuppdraget efterfrågar. Syftet med förslaget framstår istället som ett försök att påverka Bungetäktens pågående rättsprocess och genomföra nationalparksplanen, utan att behöva följa det omfattande regelverk som ett nationalparksbildande kräver.

Länsstyrelsens hantering av ärendet brister på flera punkter. De samhällsekonomiska konsekvenserna av förslaget har inte utretts eller tagits hänsyn till i förslaget, trots de omfattande konsekvenserförslaget får. Det vetenskapliga underlag som förslaget bygger på ärbristfälligt, icke-transparent och delvis felaktigt. En demokratisk process medpositiv markägarförankring saknas. Länsstyrelsen har helt bortsett frånriksintresset mineral samt den lagakraftvunna dom som ger mineralbrytingen företräde framför naturskyddet på Nordkalks fastigheter.

Förslaget uppvisar stora brister i både objektivitet och saklighet. Enligt Nordkalks bedömning strider förslaget i dess nuvarande form, mot såväl miljöbalken som grundlagen. Myndighetens hänvisningar till EU-krav och att endast vetenskapliga kriterier kan beaktas i beslutet är därmed vilseledande.

Förslaget innebär en stor utökning av antalet Natura2000-områden på Gotland med omfattande samhällskonsekvenser och i praktiken enavveckling av en hel industrigren på norra Gotland. Nordkalk anser det därförnödvändigt att en allsidig konsekvensbedömning av frågan genomförs innan några beslut fattas i ärendet. Vidare anser Nordkalk att förslaget bör avvakta ochrespektera den rättsliga process som pågår kring Bungetäkten.

För ytterligare information:

Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086

Håkan Pihl
Projektchef Bunge-projektet
+358 (0)20-75371692

 

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder miljövänliga produkter för olika branscher, såsom cellulosa- och pappersindustrin, stål- och
gruvindustrin, byggnadsindustrin och den kemiska industrin. Våra produkter bidrar till en bättre miljö genom rökgasrening, vattenbehandling och jordförbättring. Vi strävar till att ge mervärde till våra kunder med mindre miljöpåverkan. Nordkalk verkar lokalt på mer än 30 orter runt Östersjön. Företaget har ca 1 050 anställda, varav 170 i Sverige. Nordkalk tillhör den finska koncernen Rettig Group.