12.06.2014

Ombildning och fusion inom Alandia Försäkring-gruppen

Hänvisande till vårt meddelande av den 25 februari 2014 meddelas att den första bolagsstämman i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (0145065-2), ”RÖF” igår den 11 juni 2014 godkände den ombildnings- och fusionsplan som syftar till att RÖF ombildas till försäkringsaktiebolag och till att RÖF fusioneras med Försäkringsaktiebolaget Alandia (0205048-2) ”Alandia” med RÖF som övertagande bolag och Alandia som överlåtande bolag.

Syftet med de föreslagna förändringarna är bl.a. att tydliggöra ägarförhållanden och värden, att förenkla administration samt att stärka bolaget och den utvecklingspotential som det sammanslagna mycket solida bolaget kommer att ha.

För verkställandet av planen krävs ytterligare Finansinspektionens samtycke i enlighet med FöBL kap 19 § 5 och kap 22 § 4 samt godkännande av ytterligare en bolagsstämma i RÖF. Enligt planerna genomförs processen så att både bolagsformsändringen och fusionen registreras per den 31 december 2014.

Efter verkställd ombildning och fusion fördelas aktierna i det nya försäkringsaktiebolaget i förhållande till betalda premier under åren 2011 – 2013 bland dem som vid fusionstidpunkten har haft ett oavbrutet delägarförhållande i RÖF som varat i minst ett år.

Rettig Groups helägda dotterbolag Bore är delägare i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag sedan 2006. Enligt preliminära beräkningar kommer Bores ägarandel av det sammanslagna bolaget att uppgå till drygt 15 procent.

Uppskattad tidsplan för det fortsatta förverkligandet:

14.7.2014: Godkännande av andra bolagsstämma i RÖF
1.9.2014: Finansinspektionens samtycke
31.12.2014: Registrering i Handelsregistret av ändringen av bolagsform, ny bolagsordning samt fusion.

För ytterligare information:
Hans Sohlström, President and CEO, Rettig Group
Tel:+358 9 6188 3220, hans.sohlstrom@rettig.fi eller www.rettig.fi

För ytterligare information om Alandia Försäkring: www.alandia.com

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2013 var Rettig Groups omsättning 974 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 300 anställda i 25 länder.