25.02.2014

Planerad ombildning och fusion inom Alandiagruppen

Förvaltningsråden i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (0145065-2) och i det helägda dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia (0205048-2) har idag godkänt en ombildnings- och fusionsplan som bolagens styrelser har undertecknat. Planen syftar till att Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ombildas till försäkringsaktiebolag och till att de två bolagen fusioneras med Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag som övertagande bolag och Alandia som överlåtande bolag. Planen omfattar endast de två nämnda skadeförsäkringsbolagen.

Förutsatt att ombildningen och fusionen verkställs planenligt, fördelas aktierna i det nya försäkringsaktiebolaget i förhållande till betalda premier under åren 2011 – 2013 bland de kunder som vid fusionstidpunkten har haft ett oavbrutet delägarförhållande i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag i minst ett år.

Bore är delägare i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag sedan 2006. Enligt preliminära beräkningar kommer Bores ägarandel av det sammanslagna bolaget att uppgå till drygt 15 procent.

Uppskattad tidsplan för det fortsatta förverkligandet:
3.3.2014: Ansökan om Finansinspektionens samtycke
3.3.2014: Ansökan om registrering av fusions- och ombildningsplanen i Handelsregistret
12.5.2014: Godkännande av första bolagsstämma i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag
18.6.2014: Godkännande av andra bolagsstämma i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag
1.9.2014: Finansinspektionens samtycke
31.12.2014: Registrering i Handelsregistret av ändringen av bolagsform, ny bolagsordning samt fusion.

För ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Investor Relations Manager
Tel:+358 (0)40 7455276, josefina.tallqvist@rettig.fi eller www.rettig.fi

För ytterligare information om Alandia Försäkring: www.alandia.com

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi en ledande position på utvalda marknader och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger idag Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2012 var Rettig Groups omsättning cirka 970 miljoner euro och bolaget hade cirka 4400 anställda i 25 länder.