08.09.2021

Purmo Group börsnoteras genom en fusion med Virala Acquisition Company

Purmo Group Oy (“Purmo Group”) och Virala Acquisition Company Abp (“VAC”) har idag undertecknat ett avtal om att fusionera Purmo Group med VAC samt att börsnotera det nya sammanslagna bolaget på Nasdaq Helsingfors -börsens huvudmarknad efter att fusionen verkställts. Förutsatt att fusionen verkställs kommer Purmo Groups befintliga aktieägare, inklusive Rettig Group och ledningen med ägande, att ha en ägarandel på 73,3 procent av C-aktierna i det fusionerade bolaget medan VACs aktieägare, inklusive Virala Oy Ab, kommer att äga 26,7 procent av C-aktierna i det fusionerade bolaget. Förutsatt att alla villkor för fusionen uppfylls samt att behövliga myndighetsgodkännande erhålls, förväntas fusionen verkställas i slutet av december 2021. Handeln med de nya aktierna i det fusionerade bolaget förväntas inledas på Nasdaq Helsinki den första handelsdagen efter att transaktionen verkställts eller snarast möjligt därefter. Tomas von Rettig föreslås till styrelseordförande och Matts Rosenberg till vice styrelseordförande i Purmo Groups nya  styrelse.

Sedan Rettig Group köpte Purmo Produkt Ab år 1970 har bolaget vuxit från att ha varit en liten lokal verksamhet i Finland till ett internationellt ledande företag inom hållbara lösningar för inomhusklimat. Med både vattenburna radiatorer och andra uppvärmings- och avkylningsprodukter är Purmo Group i en unik marknadsposition, med ett  erbjudande av integrerade lösningar för inomhusklimat. Inom radiatorer i Europa är Purmo Group en klar marknadsledare.  Bolaget är ett toppföretag och central marknadsutmanare inom strålvärme- och kylsystem. År 2020 var Purmo Groups omsättning 671 miljoner euro och driftsbidraget (EBITDA) 85 miljoner euro.

Purmo Group är väl positionerat för att dra nytta av hållbarhetstrender, både i Europa och globalt, då cirka 40 procent av dagens koldioxidutsläpp i EU kommer från byggnader. Efterfrågan på hållbara lösningar drivs av ett allt starkare regelverk för energieffektivitet och återvinning samt en årlig c. 250 miljarder euros finansiering under de kommande sju åren som hänför sej till EU:s Green deal. Digitala och integrerade lösningar blir allt viktigare för att möjliggöra ökad energieffektivitet och uppnå målet att minska byggnadernas utsläpp av växthusgaser, och dessaessa förväntas underbygga framtida tillväxt. Dessa faktorer gynnar Purmo Group som leverantör av helhetslösningarsom möjliggör enhetliga HVAC -system (värme, ventilation och luftkonditionering) för förbättrat inomhusklimat, ökad energieffektivitet, Smart Home -integration, bättre systemkontroll och enkel automatisering. Förväntad tillväxt inom byggnadsbranschen och bostadsbyggande i Europa stöder också den totala underliggande marknaden.

”Rettig Groups mission är att skapa värde för generationer och vårt strategiska mål är att äga och utveckla företag som är bäst i klassen tillsammans med samarbetspartners som delar vår vision och ambition. Den planerade börsnoteringen av Purmo Group genom en fusion med VAC är helt i linje med vår strategi och kommer att stödja Purmo Groups tillväxtstrategi samt värdeskapande agenda. Purmo Group kommer även framledes att ha en engagerad ägarbas och en erfaren ledningsgrupp, som är meriterad i att leverera lönsam tillväxt. Vi är mycket stolta över Purmo Groups över 50 år långa resa som en del av Rettig Group. Som majoritetsägare i Purmo Group, även efter den planerade börsnoteringen, stöder vi fullt ut företagets tillväxt- och värdeskapande strategi och är engagerade i bolagets nya resa som börsbolag,”sade Tomas von Rettig, styrelseordförande i Rettig Group och styrelseordförande i Purmo Group.

“Dagens nyhet är en viktig milstolpe i omvandlingen av Rettig Group och vårt största portföljbolag Purmo Group. Utgående från en tydlig strategisk färdplan har vi haft ett nära samarbete med Purmo Groups ledningsgrupp och styrelse under de senaste åren för att skapa ett starkt och kostnadseffektivt företag som är positionerat för tillväxt. Den planerade börsnoteringen kommer att stödja Purmo Group i förverkligandet av sin fulla potential på många viktiga sätt genom att t.ex. möjliggöra en accelererad strategi för företagstransaktioner”, sade Matts Rosenberg, VD för Rettig Group och styrelsemedlem i Purmo Group.

“Mitt i ett globalt brådskande behov av hållbara lösningar för att lösa klimatutmaningen är Purmo Group unikt positionerad som en ledande leverantör av lösningar för bätte inomhusklimat i Europa och globalt. Våra lösningar ger inte bara komfort i bostäder samt kommersiella och offentliga byggnader, utan också en lösning på klimatutmaningen genom förbättrad energieffektivitet i dessa byggnader. Vi har en tydlig och väldefinierad tillväxtstrategi som stöds av långvariga relationer med grossister och installatörer i Europa, Ryssland och Kina, en varumärkesportfölj som är erkänd för kvalitet och innovation, ett brett produktutbud och engagerade medarbetare. Tillsammans med min ledningsgrupp ser jag ivrigt fram emot att leda Purmo Group till att bli ett börsbolag med klar ambition att bli en global marknadsledare inom lösningar för inomhusklimat”, said John Peter Leesi, VD för Purmo Group.

Enligt den preliminära tidtabellen kommer VAC att publicera ett prospekt med detaljerad information om fusionen i november 2021. VAC förväntar sej att sammankalla till extra bolagsstämma som godkänner fusionen och som hålls den 13 december 2021. Förutsatt att alla villkor för verkställande är uppfyllda, förväntas verkställandet av fusionen ske i slutet av december 2021. Handeln med de nya aktierna förväntas inledas på Nasdaq Helsingfors -börsen på eller ungefär på den första handelsdagen efter att transaktionen verkställts eller snarast möjligt därefter.

Det kombinerade bolaget kommer at theta Purmo Group Abp och bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Helsingfors i Finland.

Förutsatt att förslaget godkänns av VACs extra bolagsstämma kommer styrelsen för det nya fusionerade bolaget att bestå av minst sju medlemmar inklusive Tomas von Rettig och Matts Rosenberg från Purmo Groups nuvarande styrelse och Alexander Ehrnrooth från VAC nuvarande styrelse. Avsikten är att Tomas von Rettig utnämns till styrelseordförande och Matts Rosenberg till viceordförande för Purmo Group ny styrelse.

Mellan undertecknande och verkställandet av den planerade transaktionen kommer Rettig Group att göra en bedömning av fördelarna med ett erbjudande om återköp av obligationer samt en sannolik process för begärande av samtycke gällande Purmo Groups finansiering.

I enlighet med tidigare kommunikation till marknaden håller Rettig Group på att återbetala alla sina utestående bilaterala lån till ett sammanlagt belopp på 140 miljoner euro. Dessutom har befintliga överenskomna revolverande kreditlimiter (RCF) annullerats. Rettig Groups företagscertifikatprogram kvarstår. Rettig Group kommer att återbetala företagscertifikat i enlighet med villkoren för företagscertifikatprogrammet och befintliga förfallodagar.

Advium Corporate Finance och UBS Investment Bank fungerade som finansiella rådgivare för Rettig Group. Avance Attorneys fungerade som juridisk rådgivare för Rettig Group. Bravura fungerade som kommunikationsrådgivare för Rettig Group och Purmo Group.

Mer detaljerad information om den planerade fusionen och börsnoteringen av Purmo Group finns på VACs hemsida: https://www.virala.fi

Ytterligare information: 

Rettig Group:
Matts Rosenberg, VD, Rettig Group: Tel. +358 (0)40 7455276

Purmo Group:
John Peter Leesi, VD, Purmo Group: Tel. ++44 7444 152 123

VAC:
Johannes Schulman, VD, VAC: Tel. +358 50 321 7447

 

Rettig Group är ett ledande finskt, familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Våra kärninvesteringar är eQ, Purmo Group, SigmaRoc och Terveystalo. Vi investerar allt mera i finansiella investeringar såsom private equity fond- och saminvesteringar. www.rettig.fi

Purmo Group är ett internationellt ledande företag inom hållbara lösningar för inomhusklimat. Purmo Groups omfattande produktutbud inkluderar radiatorer, handduksvärmare, golvvärme, konvektorer, ventiler och reglage. Företagets 3 300 branschkunniga anställda verkar på mer än 34 platser i 19 länder och tillverkar och distribuerar produkter och lösningar av högsta kvalitet till kunder i mer än 100 länder globalt. www.purmogroup.com

Virala Acquisition Company Plc (VAC) är ett finskt förvärvsbolag, skräddarsytt för den finska kapitalmarknaden. Målet med VAC är att identifiera och genomföra ett eller flera förvärv som syftar till att skapa betydande värde för både aktieägarna och målbolaget, liksom komplettera den finska kapitalmarknaden. VAC söker ett eller flera företag och/eller företag med ett uppskattat företagsvärde från cirka 50 till 500 miljoner euro. Grundande aktieägare i VAC är industriföretaget Virala som fungerar som en långsiktig ankareägare och utvecklare av de företag som förvärvas. www.virala.fi/en