26.10.2016

Regeringens Natura 2000 beslut på Gotland inhiberas

Högsta förvaltningsdomstolen har idag beslutat att inhibera regeringens beslut från den 31 augusti 2015, att utpeka bl.a. Nordkalks planerade Bungetäkt på norra Gotland som nytt Natura 2000 område. Inhibitionsbeslutet innebär att regeringens beslut inte skall gälla i avvaktan på att Högsta förvaltningsdomstolen tar slutlig ställning till Nordkalks begäran att regeringens beslut skall upphävas genom rättsprövning.

Utan dagens beslut skulle EU kommissionen vid sitt sammanträde den 8 november 2016 ha beslutat att uppföra det aktuella området i förteckningen över Natura 2000-områden. Det hade medfört att Bungetäkten skulle kvarstå som Natura 2000-område, även om Högsta förvaltningsdomstolen senare skulle komma fram till att regeringens beslut att föreslå området som Natura 2000-område inte var rättsenligt.

Det är EU-kommissionen som formellt beslutar vilka områden som skall föras upp i förteckningen över Natura 2000-områden och därmed ges status som sådant område. Detta sker på förslag från regeringarna i medlemsstaterna, som har den reella makten i frågan. När ett område väl förts upp i förteckningen kan det i princip inte avföras från denna. Det är i praktiken svårt att bryta sten i någon större omfattning inom ett Natura 2000-område.

Regeringens beslut från den 31 augusti 2015 om förslag på nya Natura 2000 områden på Gotland, ändrade helt förutsättningarna i Nordkalks sedan 10 år pågående tillståndsprocess avseende Bungetäkten. Nordkalk ansökte därför den 5 november 2015 om rättsprövning av regeringens beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. Samtidigt begärdes att den pågående tillståndsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen skulle vilandeförklaras tills rättsprövningen avgjorts.

Grunden för rättsprövningen är att Nordkalk anser att regeringens beslut att föreslå att det aktuella området som Natura 2000-område strider mot den överordnade rätten till rättvis rättegång enligt såväl regeringsformen som Europakonvention och EUs rättighetsstadga. Regeringens beslut innebär en inblandning i en pågående domstolsprocess, d v s tillståndsprocessen för Bungetäkten i Mark- och miljööverdomstolen.

För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt, Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086 eva.feldt@nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder miljövänliga produkter för olika branscher, såsom cellulosa- och pappersindustrin, stål- och gruvindustrin, byggnadsindustrin och den kemiska industrin. Våra produkter bidrar till en bättre miljö genom rökgasrening, vattenbehandling och jordförbättring. Vi strävar till att ge mervärde till våra kunder med mindre miljöpåverkan. Nordkalk verkar lokalt på mer än 30 orter runt Östersjön. Företaget har ca 1 020 anställda, varav 170 i Sverige. Nordkalk tillhör den finska koncernen Rettig Group.