15.07.2021

Rettig Group avser återbetala räntebärande skulder förutsatt att divesteringen av Nordkalk till SigmaRoc verkställs

Rettig Group Oy Ab (”Rettig Group”) har idag tecknat ett avtal om att avyttra Nordkalk-koncernen (“Nordkalk”), Nordeuropas ledande kalkstensföretag, till SigmaRoc Plc (“SigmaRoc”), och blir därmed en betydande aktieägare i SigmaRoc med en ägarandel på ca 8 procent. Det skuldfria värdet för transaktionen är 500 miljoner euro. SigmaRoc är en brittisk byggmaterialkoncern noterad på Londonbörsens alternativa investeringsmarknad (AIM). 

Verkställning av transaktionen förutsätter sedvanliga tillstånd av konkurrensmyndigheter, som förväntas erhållas under tredje kvartalet 2021. För att kunna verkställa affären krävs dessutom godkännande av transaktionen och en riktad aktieemission för att finansiera förvärvet, av SigmaRocs extraordinära bolagsstämma. SigmaRoc avser att sammankalla sin bolagsstämma till sammanträde 2.8.2021.

Förutsatt att transaktionen verkställs planenligt kommer Rettig Group att återbetala alla sina utestående bilaterala lån till ett sammanlagt belopp på 140 miljoner euro. Lånen återbetalas inom två veckor efter den dag då divesteringen verkställts. Dessutom annulleras befintliga överenskomna revolverande kreditlimiter (för närvarande outnyttjade) till ett sammanlagt belopp på 210 miljoner euro den första vardagen efter dagen då divesteringen verkställts. Rettig Group har för avsikt att ersätta de annullerade kreditlimiterna med ny revolverande kreditlimit efter att transaktionens slutförande.

Rettig Groups företagscertifikatprogram kommer att kvarstå. Företagscertifikatprogrammets tak, för närvarande 200 miljoner euro, kommer med tiden att sänkas i linje med det nya kreditlimitavtalet. Med beaktande av villkoren för företagscertifikatprogrammet kommer Rettig Group att återbetala företagscertifikat enligt befintliga förfallodagar, såvida inte investerarna förnyar certifikaten vid förfallodagen. Emission av nya certifikat fortsätter enligt det befintliga programmet tillsvidare eller tills sänkning av taket för företagscertifikat-programmet.

Rettig Group har två utestående obligationslån på 110 miljoner euro och 90 miljoner euro. Villkoren för obligationslånen tillåter divesteringen av Nordkalk. Rettig Group kommer senare att överväga eventuella åtgärder med avseende på obligationslånen.

Ytterligare information: 

Matts Rosenberg, VD, Rettig Group: Tel. +358 (0)40 7455276

Topi Jokiranta, CFO, Rettig Group:Tel. +358 (0)400 482 628