Senaste nytt april 11, 2017

Rettig Group emitterar ett obligationslån på 110 miljoner euro

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION ÄR OLAGLIGT.

Rettig Group Oy Ab emitterar ett icke-säkerställt obligationslån på 110 miljoner euro. Lånet förfaller till betalning den 25 april 2022 och bär en fast årlig ränta på 2,375 procent och har en emissionskurs på 99,479 procent.

Likviden från låneemissionen kommer användas till partiell refinansiering av Rettigs utestående skuld, inklusive det partiella återköpet av obligationslånet som förfaller till betalning 2017, och för generella bolagsändamål.

Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) fungerar som arrangörer för emissionen av obligationslånet.

För ytterligare information:
Tomas von Rettig, President and CEO, Rettig Group
Tel. +358 040 7455276
www.rettig.fi

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.

Anmärkning:
Detta pressmeddelande är uppgjort endast i informationssyfte och skall inte tolkas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en offeranfordran att köpa eller sälja något av Rettig Group Oy Ab:s (”Bolaget”) värdepapper. Distributionen av detta pressmeddelande och därtill relaterat material avseende emissionen av obligationslånet kan vara olagligt eller föremål för restriktioner i vissa länder. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller kvalificera obligationslånet, eller på annat sätt tillåta erbjudandet av obligationslånet till allmänheten i något land. Material och dokumentation i anslutning till erbjudandet av obligationslånet får mottas endast i enlighet med tillämpliga undantag eller restriktioner. Personer som kan få detta pressmeddelande, sådant material eller sådan dokumentation i sin besittning förutsätts informera sig om och iakttaga alla sådana restriktioner. Varken detta pressmeddelande, sådant material eller sådan dokumentation får distribueras eller offentliggöras i ett land där sådan distribuering eller offentliggörande skulle vara olagligt i landet i fråga eller förutsätta åtgärder, utöver vad som krävs enligt finsk rätt. Detta pressmeddelande och sådant material eller sådan dokumentation får särskilt inte distribueras eller offentliggöras i Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller något annat land där det inte är tillåtet att erbjuda obligationslånet och detta pressmeddelande och allt relaterat material avseende emissionen av obligationslånet får inte skickas till personer i ovan nämnda länder. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller erbjuda eller en begäran om anbud att köpa eller sälja något som helst av Bolagets värdepapper, inklusive obligationslånet, till en person i något land i vilket ett sådant erbjudande eller en sådan begäran eller försäljning skulle vara olaglig. Varken Bolaget eller arrangörerna för emissionen av obligationslånet, eller deras respektive intressebolag eller representanter åtar sig något som helst juridiskt ansvar för sådana överträdelser, oberoende av huruvida personer som överväger att investera i eller sälja Bolagets värdepapper, inklusive obligationslånet, är medvetna om dessa restriktioner eller inte. Obligationslånet har inte och kommer inte att registreras under Förenta Staternas värdepapperslag från år 1933 (inklusive senare ändringar (”Förenta Staternas värdepapperslag”)) eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat av Förenta Staterna. Obligationslånet får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras direkt eller indirekt i eller inom Förenta Staterna eller till en Förenta Staternas medborgare (i enlighet med definitionen i bestämmelsen S under Förenta Staternas värdepapperslag (”Bestämmelsen S”)) eller för en sådan persons räkning eller fördel, förutom i offshore-transaktioner i den bemärkelse som givits för uttrycket i, och i enlighet med, Bestämmelsen S.

Informationen i detta pressmeddelande och allt material i anslutning till erbjudandet av obligationslånet riktar sig i Förenade kungariket endast till (i) personer med professionell erfarenhet av investeringar som faller inom definitionen av  ”yrkesmässiga investerare” i artikel 19(5) (Financial Promotion) i Förenade kungarikets lag om finansiell service och marknaden från år 2000 under bestämmelsen från år 2005 (”Bestämmelsen”) eller (ii) samfund med högt nettovärde i enlighet med artikel 49(2) i Bestämmelsen (samtliga sådana personer tillsammans ”relevanta personer”). I Förenade kungariket är alla investeringar och all investeringsverksamhet till vilket detta pressmeddelande hänför sig, tillgängliga endast till, och kommer endast att ingås med, relevanta personer.  En person som inte är en relevant person skall inte agera på basen av eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.