19.04.2017

Rettig Group offentliggör preliminärt utfall för återköpserbjudande

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION ÄR OLAGLIGT.

Rettig Group Oy Ab (“Bolaget”) offentliggör idag det preliminära utfallet för erbjudandet till alla innehavare av dess utestående obligationslån på 100 miljoner euro med en kupongränta på 5,25 % som emitterats den 25.6.2012 och förfaller 25.6.2017 (ISIN: FI4000046347) (”Låneandelarna”) att sälja sina Låneandelar mot kontant betalning i enlighet med villkoren i anbudshandlingen som daterats 6.4.2017 (”Anbudshandlingen”) (”Återköpserbjudandet”).

Anbudsperioden för Återköpserbjudandet gick ut kl. 13:00 (finsk tid) den 19.4.2017 (”Utgångstidpunkten”). Det sammanlagda lånekapitalet för de Låneandelar som innehavare av Låneandelar giltigt erbjudit för återköp var vid Utgångstidpunkten 70 950 000 euro.

I enlighet med Återköpserbjudandets villkor har Bolaget förbehållit sig rätten att fritt besluta om återköp av Låneandelar, inklusive rätten att besluta att inte återköpa några Låneandelar alls. Huruvida Bolaget accepterar att köpa Låneandelar är beroende bland annat av att prissättningen av emissionen av de nya låneandelarna av Bolaget (”Nya Låneandelarna”) lyckas (”Nyemissionsvillkoret”). Om Bolaget väljer att acceptera erbjudandet av Låneandelarna i enlighet med Återköpserbjudandet, kommer återköpserbjudandena att accepteras i sin helhet. Bolaget förväntar sig att offentliggöra det slutliga utfallet för Återköpserbjudandet, och ifall Nyemissionsvillkoret uppfyllts, snarast möjligt.

Tilläggsinformation fås av Återköpserbjudandets arrangör: Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com / nordealiabilitymanagement@nordea.com

Bolagets ombud: Nordea Bank AB (publ), filial i Finland

 

Ytterligare information
Varken detta pressmeddelande eller Anbudshandlingen utgör en rekommendation av Bolaget, Återköpserbjudandets arrangör, Bolagets ombud, eller deras respektive ledning, funktionärer, anställda, ombud eller intressebolag avseende Återköpserbjudandet eller en rekommendation till innehavarna av Låneandelarna att erbjuda Låneandelar i samband med Återköpserbjudandet. Innehavarna av Låneandelarna skall konsultera sina egna skatte-, bokförings-, placerings- och juridiska rådgivare och fatta ett självständigt beslut avseende huruvida de önskar erbjuda sina Låneandelar för återköp på basis av Återköpserbjudandet.

Distributionsrestriktioner
Distributionen av detta pressmeddelande och Återköpserbjudandet avseende utestående Låneandelar är olagligt i vissa länder. Återköpserbjudandet görs varken till allmänheten i Finland eller utanför Finland. Personer bosatta utanför Finland får motta detta pressmeddelande, Anbudshandlingen och övrig information och dokumentation avseende Återköpserbjudandet endast i enlighet med tillämpliga undantag eller restriktioner. Personer som får detta pressmeddelande, Anbudshandlingen och sådan information och dokumentation i sin besittning förutsätts informera sig om och iakttaga sådana restriktioner. Varken detta pressmeddelande, Anbudshandlingen eller någon sådan information eller dokumentation får distribueras eller offentliggöras i ett land där sådan distribuering eller offentliggörande skulle vara olagligt i landet i fråga eller förutsätta åtgärder, utöver vad som krävs enligt finsk rätt, inklusive Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller erbjuda Låneandelar eller en begäran om anbud att köpa eller sälja Låneandelar till en person i något land i vilket ett sådant erbjudande eller en sådan begäran eller försäljning skulle vara olaglig. Varken Bolaget, Återköpserbjudandets arrangör, Bolagets ombud, eller deras respektive intressebolag eller representanter åtar sig något som helst juridiskt ansvar för sådana överträdelser, oberoende av huruvida parter som överväger att investera i eller sälja Låneandelar är medvetna om dessa restriktioner eller inte.

Förenta Staterna
Återköpserbjudandet görs inte och kommer inte att göras, direkt eller indirekt, till eller i, eller genom postväsendet eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Förenta Staterna eller Förenta Staternas medborgare (in enlighet med definitionen i bestämmelsen S (”Bestämmelsen S”), som givits på basis av Förenta Staternas värdepapperslag från år 1933 (United States Securities Act of 1933), inklusive senare ändringar (”Förenta Staternas värdepapperslag”) (varje sådan person, en ”Förenta Staternas medborgare”). Detta inbegriper, men är inte begränsat, till telefax, e-post, telex, telefon och internet och andra former av elektronisk överföring. Låneandelar kan inte erbjudas i Återköpserbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Förenta Staterna eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Förenta Staterna, eller av en person som handlar för en Förenta Staternas medborgares räkning eller fördel. Följaktligen kommer inte och ska inte kopior av detta pressmeddelande, Anbudshandlingen och övrig information och dokumentation avseende Återköpserbjudandet, direkt eller indirekt, postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras (inklusive, men inte begränsat till, av förvarare, nominee-representanter eller trustee-förvaltare) till eller inom Förenta Staterna eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i Förenta Staterna eller till någon Förenta Staternas medborgare. Varje försök till erbjudande av Låneandelar i Återköpserbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att erbjuda Låneandelar av, eller av en person som handlar för räkning eller fördel av, en Förenta Staternas medborgare eller en person som befinner sig i Förenta Staterna eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Förenta Staterna är ogiltigt och kommer inte att accepteras.

Varje innehavare av Låneandelar som deltar i Återköpserbjudandet försäkrar att innehavaren inte är en  Förenta Staternas medborgare, inte befinner sig i Förenta Staterna eller deltar i Återköpserbjudandet från Förenta Staterna, eller att innehavaren agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som befinner sig utanför Förenta Staterna som inte ger order att delta i Återköpserbjudandet från Förenta Staterna eller är en Förenta Staternas medborgare.

Med “Förenta Staterna” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Förenade kungariket
Kommunikationen av detta pressmeddelande, Anbudshandlingen och övrig information och dokumentation avseende Återköpserbjudandet görs inte och sådan dokumentation och/eller sådant material har inte och kommer inte att godkännas av en auktoriserad person i enlighet med paragraf 21 i Förenade kungarikets lag om finansiell service och marknaden (Financial Services and Markets Act 2000, inklusive senare ändringar). I Förenade kungariket får detta pressmeddelande, Anbudshandlingen och all sådan övrig dokumentation avseende Återköpserbjudandet endast distribueras till och riktar sig endast till (i) personer med professionell erfarenhet av investeringar som faller inom definitionen av  ”yrkesmässiga investerare” i artikel 19(5) (Financial Promotion) i Förenade kungarikets lag om finansiell service och marknaden under bestämmelsen från år 2005 (”Bestämmelsen”) eller (ii) samfund med högt nettovärde i enlighet med artikel 49(2) i Bestämmelsen (samtliga sådana personer tillsammans ”relevanta personer”). I Förenade kungariket är alla investeringar och all investeringsverksamhet till vilka detta pressmeddelande, Anbudshandlingen och all sådan övrig dokumentation avseende Återköpserbjudandet hänför sig, tillgängliga endast till, och kommer endast att ingås med, relevanta personer.  En person som inte är en relevant person skall inte agera på basen av eller förlita sig på detta pressmeddelande, Anbudshandlingen eller dess innehåll.

Generellt
Detta pressmeddelande eller Anbudshandlingen utgör inte ett erbjudande att köpa eller en begäran om anbud att sälja Låneandelar (och erbjudande av Låneandelar i anslutning till Återköpserbjudandet kommer inte att accepteras) i några som helst omständigheter där ett sådant erbjudande eller en sådan begäran skulle anses olaglig. I länder där värdepappers-, investerarskydd- och andra lagar förutsätter att Återköpserbjudandet görs av en förmedlare med verksamhetstillstånd och Återköpserbjudandets arrangör eller något av dess intressebolag innehar ett sådant tillstånd i landet i fråga, skall Återköpserbjudande anses ha gjorts på Bolagets vägnar av Återköpserbjudandets arrangör eller ett sådant intressebolag i landet i fråga.

Förutom de försäkringar som hänvisas till ovan avseende Förenta Staterna, anses varje innehavare av Låneandelar som deltar i Återköpserbjudandet i enlighet med vad som föreskrivits i Anbudshandlingen även ge vissa försäkringar avseende andra länder som avses ovan och generellt. Ett erbjudande av Låneandelar för återköp under Återköpserbjudandet från en innehavare som inte kan ge dessa försäkringar kommer inte att accepteras. Bolaget, Återköpserbjudandets arrangör och Bolagets ombud förbehåller sig rätten att, enligt sin egen bedömning, undersöka, i anslutning till ett erbjudande av Låneandelar för återköp under Återköpserbjudandet, huruvida en sådan försäkring given av en innehavare av Låneandelarna är korrekt och, ifall en sådan undersökning företas och Bolaget till följd därav (på grund av vilken som helst orsak) bedömer att försäkringen i fråga inte stämmer, kommer erbjudandet inte att accepteras.

Anmärkning
Detta pressmeddelande är uppgjort endast i informationssyfte och skall inte tolkas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en offeranfordran att köpa eller sälja något av Bolagets värdepapper. Distributionen av detta pressmeddelande och därtill relaterat material avseende emissionen av de Nya Låneandelarna kan vara olagligt eller föremål för restriktioner i vissa länder. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller kvalificera de Nya Låneandelarna, eller på annat sätt tillåta erbjudandet av de Nya Låneandelarna till allmänheten i något land.  Ifall Bolaget beslutar att framskrida med emissionen av de Nya Låneandelarna, kan material och dokumentation i anslutning till erbjudandet av de Nya Låneandelarna mottas endast i enlighet med tillämpliga undantag eller restriktioner. Personer som kan få detta pressmeddelande, sådant material eller sådan dokumentation i sin besittning förutsätts informera sig om och iakttaga alla sådana restriktioner. Varken detta pressmeddelande, sådant material eller sådan dokumentation får distribueras eller offentliggöras i ett land där sådan distribuering eller offentliggörande skulle vara olagligt i landet i fråga eller förutsätta åtgärder, utöver vad som krävs enligt finsk rätt. Detta pressmeddelande och sådant material eller sådan dokumentation får särskilt inte distribueras eller offentliggöras i Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller något annat land där det inte är tillåtet att erbjuda de Nya Låneandelarna och detta pressmeddelande och allt relaterat material avseende emissionen av de Nya Låneandelarna får inte skickas till personer i ovan nämnda länder. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller erbjuda några eller en begäran om anbud att köpa eller sälja något som helst av Bolagets värdepapper, inklusive de Nya Låneandelarna, till en person i något land i vilket ett sådant erbjudande eller en sådan begäran eller försäljning skulle vara olaglig. Varken Bolaget, Återköpserbjudandets arrangör, Bolagets ombud eller arrangörerna för emissionen av de Nya Låneandelarna, eller deras respektive intressebolag eller representanter åtar sig något som helst juridiskt ansvar för sådana överträdelser, oberoende av huruvida personer som överväger att investera i eller sälja Bolagets värdepapper, inklusive de Nya Låneandelarna, är medvetna om dessa restriktioner eller inte. De Nya Låneandelarna har inte och kommer inte att registreras under Förenta Staternas värdepapperslag eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat av Förenta Staterna. De Nya Låneandelarna får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras direkt eller indirekt i eller inom Förenta Staterna eller till en Förenta Staternas medborgare eller för en sådan persons räkning eller fördel, förutom i offshore-transaktioner i den bemärkelse som givits för uttrycket i, och i enlighet med, Bestämmelsen S.

Bolaget har inte befullmäktigat erbjudande till allmänheten av Nya Låneandelar i någon medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Allt erbjudande av Nya Låneandelar i medlemsstaterna av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer att göras enligt undantagsregeln för skyldigheten att offentliggöra prospekt i rådets direktiv 2003/71/EG (med senare ändringar, ”Prospektdirektivet”), såsom det implementerats i medlemsländerna av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (varje sådant land, ett ”Relevant Medlemsland”). Ett erbjudande av de Nya Låneandelarna till allmänheten får inte göras i ett Relevant Medlemsland, ifall inte erbjudandet av de Nya Låneandelarna till allmänheten i det Relevant Medlemslandet kan göras i enlighet med följande undantag under Prospektdirektivet, ifall sådana har implementerats i det Relevanta Medlemslandet: (a) till personer som är ”kvalificerad investerare” i enlighet med definitionen i Prospektdirektivet, (b) till färre än 150 fysiska eller juridiska personer (som inte är ”kvalificerade investerare” i enlighet med definitionen i Prospektdirektivet) i enlighet med Prospektdirektivet, eller (c) i andra omständigheter som faller inom tillämpningsområdet för artikel 3(2) i Prospektdirektivet, förutsatt att inget sådant erbjudande av värdepapper resulterar i ett krav för Bolaget eller arrangörerna för emissionen av de Nya Låneandelarna att offentliggöra ett prospekt i enlighet med artikel 3 i Prospektdirektivet eller ett tillägg till prospekt i enlighet med artikel 16 i Prospektdirektivet. Uttrycket ”erbjuda värdepapper till allmänheten” i samband med de Nya Låneandelarna i något Relevant Medlemsland innebär kommunikation av alla slag och med hjälp av alla medel av tillräcklig information av erbjudandets villkor och av de erbjudna värdepappren så att investeraren kan besluta om anskaffande av värdepappren, såsom uttrycket kan variera i de Relevanta Medlemsländerna som följd av verkställighetsåtgärder som vidtagits för att implementera Prospektdirektivet.

I tillägg till vad som konstaterats ovan avseende Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (vilket, för klarhets skull, är tillämpligt även avseende Förenade kungariket), riktar sig informationen i detta pressmeddelande och allt material i anslutning till erbjudandet av Nya Låneandelar i Förenade kungariket endast till (i) personer med professionell erfarenhet av investeringar som faller inom definitionen av  ”yrkesmässiga investerare” i artikel 19(5) (Financial Promotion) i Förenade kungarikets lag om finansiell service och marknaden under bestämmelsen från år 2005 (”Bestämmelsen”) eller (ii) samfund med högt nettovärde i enlighet med artikel 49(2) i Bestämmelsen (samtliga sådana personer tillsammans ”relevanta personer”). I Förenade kungariket är alla investeringar och all investeringsverksamhet till vilket detta pressmeddelande hänför sig, tillgängliga endast till, och kommer endast att ingås med, relevanta personer.  En person som inte är en relevant person skall inte agera på basen av eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.