16.04.2018

Rettig Group överväger emission av nytt obligationslån och inbjuder obligationsinnehavare av dess icke-säkerställda EUR 110 000 000 obligationslån som förfaller 2022 till att delta i samtyckesförfrågan

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION ÄR OLAGLIGT.

Rettig Group Oy Ab överväger emittering av ett nytt obligationslån i euro med fast ränta och en förväntad maturitet på 5 år (”Nya Låneandelarna”). Den eventuella emissionen av lånet förväntas äga rum inom en nära framtid beroende på marknadsläget. Målsättningen är att lånet skulle uppgå till cirka 80 miljoner euro.

Rettig Group Oy Ab inbjuder samtidigt innehavare av dess utestående EUR 110 000 000 obligationslån med en kupongränta på 2,375 % som förfaller 2022 (”Utestående Låneandelarna”) att delta i samtyckeförfrågan med syftet att erhålla samtycken, avståenden och beslut från obligationsinnehavarna av de Utestående Låneandelarna (”Obligationsinnehavarna”) för att genomföra en ändring av villkoren för de Utestående Låneandelarna i den utsträckning som behövs för, eller i förhållande till, Rettig Groups planerade koncerninterna omstrukturering som separat tillkännagivits idag.

Inhämtande av samtyckena görs i enlighet med de villkor och särskilda restriktioner som är beskrivna i consent solicitation memorandumet daterat 16.4. 2018 (”Consent Solicitation Memorandum”).

Som en del av samtyckesförfrågan inbjuds Obligationsinnehavarna till att ta del i ett skriftligt förfarande (”Skriftliga Förfarandet”) i enlighet med klausul 16 (Noteholders’ Meeting and Procedure in Writing) i villkoren för de Utestående Låneandelarna. Rettig Group Oy Ab har idag separat utfärdat tillkännagivande om det skriftliga förfarandet som återfinns här.

För att delta i det Skriftliga Förfarandet bör en person vara registrerad den 19.4.2018 hos Euroclear Finland Oy som direkt ägare eller som den som sköter förvaltarregistrering avseende en eller flera Utestående Låneandelar. För att delta i det Skriftliga Förfarandet måste Obligationsinnehavarna dessutom vidta vissa åtgärder i enlighet med de instruktioner som anges i Consent Solicitation Memorandum och i tillkännagivandet om det Skriftliga Förfarandet.

För att förslagen ska antas genom det Skriftliga Förfarandet krävs att åtminstone 50 procent av de givna rösterna stöder förslagen.

En Obligationsinnehavare som insänder giltiga röster för förslagen till Solicitation Agenten innan den 20.4. 2018 17.00 finsk tid (EET) kan vara berättigad till en samtyckesavgift om 0,10 procent av det nominella belopp Utestående Låneandelar som Obligationsinnehavaren röstar för (”Tidig Samtyckesavgift”). En obligationsinnehavare som inte är berättigad till den Tidiga Samtyckesavgiften, men som insänder en giltig röst till Solicitation Agenten innan den 26.4.2018 17.00 finsk tid (EET) kan vara berättigad till en samtyckesavgift om 0,05 procent av det nominella belopp Utestående Låneandelar som Obligationsinnehavaren röstar för.

Betalningen av samtyckesavgifterna är villkorad med att förslagen antas giltigt i enlighet med villkoren i Consent Solicitation Memorandum.

Fullständiga uppgifter om villkoren för samtyckesförfrågan anges i Consent Solicitation Memorandum, som kommer att vara tillgängligt från Solicitation Agenten på begäran av Obligationsinnehavarna.

OP Företagsbanken Abp fungerar som Solicitation Agent, Paying Agent och Tabulation Agent i samband med samtyckesförfrågan.

Danske Bank A/S och OP Företagsbanken Abp fungerar som arrangörer för emissionen av de Nya Låneandelarna.

Socilitation Agent:
OP Företagsbanken Abp
Gebhardsplatsen 1
FI-00510 HELSINGFORS
Telefon: +358 10 252 1668, kontaktperson: Thomas Ulfstedt
E-post: liabilitymanagement@op.fi

Arrangörer:
Danske Bank A/S, Finland filial
OP Företagsbanken Abp

ANMÄRKNING:

I fråga om samtyckesförfrågan behöver denna information läsas i samband med Consent Solicitation Memorandum. Om någon Obligationsinnehavare har några tvivel om innehållet i detta pressmeddelande, avseende informationen i Consent Solicitation Memorandum eller de handlingar som denne ska vidta, ska Obligationsinnehavaren söka egen finansiell och juridisk rådgivning, inkluderat i avseende på eventuella skattekonsekvenser, omedelbart från sin mäklare, bankkontakt, advokat, revisor eller annan oberoende finans-, skatte- eller juridisk rådgivare.

Varken detta meddelande eller Consent Solicitation Memorandum utgör en inbjudan att delta i samtyckesförfrågan i någon jurisdiktion, eller till någon person till eller från, vilken det är olagligt att göra sådan inbjudan, eller för sådant deltagande enligt gällande värdepapperslagar. Distributionen eller publiceringen av detta meddelande eller av Consent Solicitation Memorandum kan i vissa jurisdiktioner vara begränsat enligt lag. Personer som nås av detta meddelande eller av Consent Solicitation Memorandum är skyldiga att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Informationen häri får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken offentliggörandet, publiceringen eller distributionen skulle vara olaglig. Informationen häri utgör inte ett erbjudande om att sälja eller ett erbjudande att köpa, och det ska heller inte säljas, Nya Låneandelar i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, anbud eller försäljning skulle vara olagligt innan registrering, undantag från registrering eller kvalifikation enligt värdepapperslagar i någon sådan jurisdiktion görs.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om värdepapper till salu i USA. De Nya Låneandelarna och samtyckesförfrågan har varken varit eller kommer att vara registrerade enligt U.S. Securities Act från 1933 med ändringar (”Securities Act”) eller hos värdepappermyndigheterna i någon stat i USA. De Nya Låneandelarna får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras direkt eller indirekt till USA eller till, för, eller till förmån för, amerikanska medborgare eller personer i USA (såsom termerna definieras i Regulation S i Securities Act (”Regulation S”)), förutom i offshore-transaktioner i enlighet med Regulation S.

Detta meddelande riktar sig endast till (a) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och omfattas av definitionen ”professionella investerare” i artikel 19.5 i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”) eller (b) high net worth bolag, oregistrerade föreningar och high value sammanslutningar samt trusts som omfattas av artikel 49.2 i Order (alla sådana personer utgör tillsammans ”relevanta personer”). Eventuella investeringar eller investeringsaktiviteter i Storbritannien som hänför sig till detta meddelande kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast engageras i förhållande till, relevanta personer, och varje person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.