20.04.2018

Rettig Group tillkännager positivt utfall i samtyckesförfrågan och det skriftliga förfarandet avseende dess EUR 110 000 000 obligationslån som förfaller 2022

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION ÄR OLAGLIGT.

Som fortsättning på tillkännagivandet daterat 16.4.2018 gällande Rettig Group Oy Ab:s (”Rettig Group”) samtyckesförfrågan avseende dess seniora icke-säkerställda EUR 110 000 000 obligationslån med en kupongränta på 2,375 % som förfaller 2022 (”Låneandelarna”), tillkännager Rettig Group härmed att innehavare av Låneandelar som representerar mer än 50 procent av kapitalbeloppet på utestående Låneandelarna röstat för förslagen i enlighet med villkoren i consent solicitation memorandumet daterat 16.4.2018 (”Consent Solicitation Memorandum”) och den därtill anknutna tillkännagivelsen om det skriftliga förfarandet. Den nödvändiga mängden röster för godkännande av förslagen har därmed erhållits.

Samtyckesförfrågan kommer att fortgå fram till kl. 17.00 finsk tid (EET) den 26.4.2018 (”Slutliga Röstningsfristen”) i enlighet med villkoren i Consent Solicitation Memorandumet.

De slutliga resultaten av samtyckesförfrågan publiceras så snabbt som det är praktiskt möjligt och lämpligt efter den Slutliga Röstningsfristen. Samtyckesavgifterna betalas ut så snabbt som det är praktiskt möjligt och lämpligt efter den Slutliga Röstningsfristen, men senast fem (5) bankdagar efter den Slutliga Röstningsfristen.

Ytterligare uppgifter om samtyckeförfrågan kan erhållas från Solicitation Agenten:

OP Företagsbanken Abp
Gebhardsplatsen 1
FI-00510 HELSINGFORS
Telefon: +358 10 252 1668, kontaktperson: Thomas Ulfstedt
E-post: liabilitymanagement@op.fi

ANMÄRKNING:

I fråga om samtyckesförfrågan behöver denna information läsas i samband med Consent Solicitation Memorandum. Om någon obligationsinnehavare har några tvivel om innehållet i detta pressmeddelande, avseende informationen i Consent Solicitation Memorandum eller de handlingar som denne ska vidta, ska obligationsinnehavaren söka egen finansiell och juridisk rådgivning, inkluderat i avseende på eventuella skattekonsekvenser, omedelbart från sin mäklare, bankkontakt, advokat, revisor eller annan oberoende finans-, skatte- eller juridisk rådgivare.

Varken detta meddelande eller Consent Solicitation Memorandum utgör en inbjudan att delta i samtyckesförfrågan i någon jurisdiktion, eller till någon person till eller från, vilken det är olagligt att göra sådan inbjudan, eller för sådant deltagande enligt gällande värdepapperslagar. Distributionen eller publiceringen av detta meddelande eller av Consent Solicitation Memorandum kan i vissa jurisdiktioner vara begränsat enligt lag. Personer som nås av detta meddelande eller av Consent Solicitation Memorandum är skyldiga att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Informationen häri får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken offentliggörandet, publiceringen eller distributionen skulle vara olaglig. Informationen häri utgör inte ett erbjudande om att sälja eller ett erbjudande att köpa, och det ska heller inte säljas, Låneandelar i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, anbud eller försäljning skulle vara olagligt innan registrering, undantag från registrering eller kvalifikation enligt värdepapperslagar i någon sådan jurisdiktion görs.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om värdepapper till salu i USA. Låneandelarna och samtyckesförfrågan har varken varit eller kommer att vara registrerade enligt U.S. Securities Act från 1933 med ändringar (”Securities Act”) eller hos värdepappermyndigheterna i någon stat i USA. Låneandelarna får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras direkt eller indirekt till USA eller till, för, eller till förmån för, amerikanska medborgare eller personer i USA (såsom termerna definieras i Regulation S i Securities Act (”Regulation S”)), förutom i offshore-transaktioner i enlighet med Regulation S.

Detta meddelande riktar sig endast till (a) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och omfattas av definitionen ”professionella investerare” i artikel 19.5 i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”) eller (b) high net worth bolag, oregistrerade föreningar och high value sammanslutningar samt trusts som omfattas av artikel 49.2 i Order (alla sådana personer utgör tillsammans ”relevanta personer”). Eventuella investeringar eller investeringsaktiviteter i Storbritannien som hänför sig till detta meddelande kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast engageras i förhållande till, relevanta personer, och varje person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.