05.09.2014

Torrskrubber för svavelrening tas i bruk på fartyg – Nordkalk levererar absorbent

Det tyska rederiet Rörd Braren tar i bruk en torr metod för rening av rökgaser på två av sina fartyg. Nordkalk har varit med och utvecklat metoden, där Nordkalks granuler av släckt kalk absorberar svavlet från rökgaserna i en så kallad torrskrubber.

Torrskrubbertekniken är utsläppsfri, eftersom det inte uppstår något tvättvatten som släpps ut i havet. I jämförelse med annan teknik är torrskrubbern också en förhållandevis enkel konstruktion med lågt energibehov.

”Vi är glada över Brarens val av teknik. De blir en viktig referens för oss i fortsättningen då det gäller torrskrubberteknik och absorbenter. Nordkalk har satsat kraftigt på utvecklingen av absorbenter och ett helhetskoncept, där vi levererar färsk absorbent till fartyget och samtidigt tar bort den använda”, säger Kjell Weppling, som är ansvarig för Nordkalks FGD Vessel-projekt.

Det nya direktivet som reglererar sjöfartens svavelutsläpp träder i kraft fr.o.m. början av år 2015. Därefter får svavelinnehållet i rökgaserna från de fartyg som trafikerar på Östersjön, Nordsjön och i Engelska kanalen högst motsvara 0,1 % svavel i bränslet. Alternativen för rederierna för att uppfylla de nya kraven om svaveldioxidutsläpp är att övergå till dyrare lågsvavligt bränsle eller flytande naturgas (LNG), eller att installera en svavelskrubber som möjliggör att fartyget fortsättningsvis kan använda förmånligare bränsle med högre svavelhalt.

Braren har med sin kund, Södra Cell, kommit överens om att installera torrskrubberteknik på sina tidsbefraktade fartyg Cellus och Timbus, som transporterar cellulosa från Sverige till Mellaneuropa. Skrubberutrustningen levereras av det tyska företaget Hellmich GmbH. Nordkalk har ingått ett avtal med Södra Cell om turnkey-leverans av absorbent till Brarens fartyg.

Tilläggsuppgifter:
Kjell Weppling, direktör, FGD Vessels, Nordkalk Oy Ab, tel. +358 (0)20 753 7376

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bl.a. pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt miljövård och lantbruk. År 2013 uppgick Nordkalks omsättning till 357,8 miljoner euro. Bolaget har ca 1050 anställda på över 30 orter i bl.a. Finland, Sverige, Norge, Polen, Estland och Ryssland. Nordkalk ingår i Rettig Group-koncernen.
www.nordkalk.se